Детски учебен център – занималня “ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТА”

ЗА НАС

logoНашата основна цел е да обединим и насочим усилията си, съвместно с родители и учители, към постоянно търсене на нови пътища, чрез които да реализираме търсеният от нас краен резултат в дългосрочен аспект от развитието на нашите деца, а именно:
– правилно мислещи личности, способни да разгръщат широтата на своето мислене, проявяващи адаптивност и адекватност в различните ситуации;
– проявяващи мъдрост и здрав разум;
– личности с адекватна самооценка и способност за себеизразяване и разбиране на другите; способност за самоуважение и осъзнаване на собствената ни стойност;
– личности с положително отношение и любов към живота, както и към даровете на природата;
– личности, проявяващи отговорност, емоционална интелигентност, финансова грамотност, висок морал, лоялност, чувство за естетика, добри обноски, воля, увереност, физическа, психическа и емоционална стабилност;
– нестихващ стремеж към себеутвърждаване, усъвършенстване и поглед отвъд хоризонта, който позволява да издигнеш себе си от нивото на индивид до успешно развиваща се личност, способна да ръководи и да заема лидерска позиция;
– физическа култура, култура на поведение;
– креативност, далновидност;
– отстояване на собствените убеждения и права, както и зачитане правото на другите.

ДЕЙНОСТ

Детски възпитателно-учебен център “Прозорче към света” е насочен към занимания с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Любовта към децата, зачитането и уважението на детската личност като пълноправен член на обществото, желанието да отговорим адекватно на предявените от децата претенции за по-различно отношение към детската личност, както и желанието да участваме в изграждането на една качествено различна личност, са предпоставка за създаването на детски възпитателно-учебен център “Прозорче към света”.

Защо “Прозорче към света”? Смисълът на наименованието на детския център се крие в съдържанието, което влагам. Накратко казано, от една страна, децата са нашето “прозорче към света”, а от друга страна знанията, уменията и навиците, които децата усвояват в процеса на своето израстване и личностно изграждане, са сами по себе си “прозорче към света”, което позволява на децата да моделират своя мироглед.
Личностното изграждане е многофакторно обусловен, дълъг и сложен процес, който преминава през няколко по-важни етапа, които имат ключово значение в цялостното развитие на човешката личност.
Първият ключов етап е свързан с пренаталното развитие. Това е период, в който основната роля по отношение на развитието на детето има майката, която продължава да е основно въздействащ фактор и в ранна детска възраст.
В следващия период – предучилищна възраст, детето разширява кръгът от взаимоотношения. То вече общува не само в семейната среда, но и в детската градина, където има възможност да осъществява и разнообразява своята комуникация, както с педагозите, така и със своите връстници. Предучилищната възраст е фундаментална за развитието на личността. Отличава се с динамика във физическото развитие и протичането на психичните процеси.
Началната училищна възраст е следващ ключов период в детското развитие – децата са подложени на стихийна социализация, протича бурно развитие на психическите процеси у детето, укрепват неговите физически сили. Учебният труд е основна дейност за децата в този период, чрез която се разширява и обогатява натрупаният от децата социален и познавателен опит.
Възпитателно-образователната дейност в периода на началната училищна възраст се откроява с няколко подетапа:
– постъпване на децата в първи клас – осъществява се преход към нови условия и взаимодействия в различна социална среда, установяват се нови взаимоотношения с връстници, с учители (възрастни), осъществява се адаптация на детето към училищната институция;
– във втори и трети клас се стимулира социалното развитие на учениците, извършва се системно усвояване на предвиденото учебно съдържание и пр.;
– в четвърти клас се разгръщат взаимоотношенията с учители и връстници, чрез включване на нови в досегашния кръг, създават се предпоставки за по-самостоятелно усвояване на социален опит и пр.
Отчитайки тези ключови етапи в личностното изграждане, ние се стремим да бъдем поддържащо звено в този дълъг и сложен процес.
Нашата активност е насочена към допълване на училищната дейност и своевременно подпомагане на семейството във възпитателно-учебен аспект. Екипът на детски център “Прозорче към света” се стреми към взаимно изграждане на доверие, взаимопомощ, колективизъм и пр.
Изключително важно за нас е наличието на постоянна обратна връзка с родителите и обучаващите педагози в училището, което посещава детето. Следим нивото на развитие на всяко дете чрез ежемесечни индивидуални тестове.

МЕСОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение – идеален център /метростанция НДК/
В близост са следните училища: 6 ОУ, 7 СОУ, 20 ОУ, 22 СОУ, 41 ОУ, 120 ОУ, 127 ОУ, 133 СОУ

ГАЛЕРИЯ

 10492380_675603455858403_2416737213233254835_n

КОНТАКТИ

Детски учебен център – занималня “ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТА” – prozorche-kym-sveta.com

Адрес: гр. София, бул. “Витоша” № 63
Моб. тел.: 0888 667 116
E-mail: mail_ionova@ abv.bg

Текст и изображения: prozorche-kym-sveta.com

За автора