Европейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ

ЗА НАС
afdsgfgЕвропейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект е съз­­­да­­ден през 1990 г. по Търговския закон от Бо­­тю Бо­­ри­­сов – ин­же­нер (1970 г.), ико­но­ми­ст (1976 г.), док­тор по ико­но­ми­ка (1980 г.).
ФУ­­­МИ е аб­­­ри­­­ви­­­а­­­ту­­­ра от ду­­­ми­­­те: фир­­­ме­­­но уп­­­ра­в­­­ле­­­ние, мар­­­ке­­­тинг и ико­­­но­­­ми­­­ка. На япон­­­с­­­ки ду­­­ма­­­та “фу­­­ми” оз­­­на­­­ча­­­ва “пи­с­­­ме­­­ност” и “кул­­­ту­­­ра”.
С при­е­ма­не­то на За­ко­на за на­род­на­та прос­ве­та (1992 г.) ФУ­МИ Ин­те­лект по­лу­ча­ва ли­ценз да из­да­ва дър­жав­но приз­на­ти до­ку­мен­ти, ДВ, бр. 6/1993 г. за придобиване на професия и специалност.
За пе­ри­о­да от ос­но­ва­ва­не­то си до се­га ко­ле­жа­ни и кур­сис­ти в раз­лич­ни­те фор­ми на обу­че­ние са при­до­би­ли над 1500 час­тич­ни или пъл­ни сте­пе­ни на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция.
В ре­зул­тат на 20-годишна сис­темна учебно-методична и при­лож­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка ра­бо­та в ко­ле­жа са разработени над 90 учебни курса и са на­пи­са­ни над 60 учебници и учебни помагала в над 250 из­да­ния.
След прие­ма­не­то на За­ко­на за про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние през 1999 г. (За­ко­нът за ПОО), ко­ле­жът от­го­во­ри ав­то­ма­тич­но на не­го­ви­те изис­к­ва­ния, за­що­то през це­ли­ят пе­ри­од на своето съ­щес­т­ву­ва­не е ра­бо­тил по стан­дар­ти, които отговарят на върховите европейски и световни постижения.
През де­­кем­­в­­­ри 2001 г. швей­­цар­­с­­­ка­­та ек­­с­­­пер­­т­­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция Senior Expert Corps SWISSCONTACT нап­­­ра­­ви ака­­де­­ми­­чен одит на ко­­ле­­жа, кой­­то за­­вър­­­ши с оцен­­­ка­­та: “Сис­­­те­­ма­­та на обу­­че­­ние в ко­­ле­­жа поз­­­во­­ля­­ва из­­г­­­раж­­­да­­не­­то на зна­­ни­­е­­то да бъ­­де по-мал­­­ко те­­о­­ре­­тич­но и га­­ран­­­ти­­ращо пос­­­то­­ян­­­на връз­­­ка с прак­­­ти­­чес­­­ки­­те при­­ло­­же­­ния.

Ка­­то ре­­зул­­­тат мо­­же да се твър­­­ди, че пред­­­ме­­ти­­те и учеб­­­но­­то съ­­дър­­­жа­­ние от­­­го­­ва­­рят на стан­­­дар­­­ти­­те на ЕС и Швей­­ца­­рия”.
И по-на­­та­­тък. “Сту­ден­ти­те на ФУ­­МИ, ко­­и­­то имат зна­­чи­­тел­­­ни поз­­­на­­ния по нем­­с­­­ки език и са за­­вър­­­ши­­ли сред­­­но­­то си об­­­ра­­зо­­ва­­ние с “ма­­ту­­ра” мог­­ат да про­­дъл­­­жат об­­­ра­­зо­­ва­­ни­­е­­то си в Швей­­цар­­с­­­ки уни­­вер­­­си­­тет по при­­лож­ни
на­­у­­ки”.
Око­ло 30-40 на сто от за­вър­ш­ва­щи­те ко­ле­жа стар­ти­рат ма­лък соб­с­т­вен биз­нес. Ос­та­на­ли­те за­поч­ват ра­бо­та в бизнеса на други чрез кон­кур­си или за­е­мат мес­та, пред­ва­ри­тел­но за­я­ве­ни в ко­ле­жа от ра­бо­то­да­те­ли.
На­ши въз­пи­та­ни­ци за­е­мат ви­со­ки по­зи­ции в из­вес­т­ни ком­па­нии ка­то Со­ни, Фло­ри­на, Со­лак и др.
СПЕЦИАЛНОСТИ
  • Мениджмънт
  • Маркетинг
  • Икономика
  • Информатика
  • Туризъм
ПРОГРАМИ
  • Специалист
  • Специалист Плюс
  • Курсове
  • Специализации
КОНТАКТИ

Европейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ – www.eubusiness-college.com

Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 131 етаж 2, стая 8
Моб. тел.: 0898 25 75 38
Е-mail: eubc_sofia@abv.bg

Текст и изображения:www.eubusiness-college.com

За автора