ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД – Счетоводни услуги

ЗА НАС

expert-mЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, концентрирало в себе си богатия опит и познания на водещи специалисти в областта на счетоводството, управление на човешките ресурси, данъците, бизнес планирането и управлението на организационни структури.

Фирма Експерт М – София ЕООД

Водеща цел на дружеството е да предоставя висококачествени професионални услуги, като предлага различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите на своите клиенти. Постигането й е обезпечено чрез стриктен подбор на специалисти, както и чрез тяхната непрекъсната професионална подготовка и ежедневен тренинг.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Обработка на счетоводна информация
Финансово счетоводни услуги за регистрирани и нерегистрирани юридически лица по ЗДДС
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Съставяне на първични документи;
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС;
 • Попълване на Интрастат декларации и дневник;
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ;
 • Попълване на искания за издаване на документи от НАП;
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации;
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни;
 • Поддържане на номенклатури при складова обработка;
 • Осчетоводяване на левова и валутна каса и банка;
Изготвяне и подаване на ръка или чрез електронен подпис на документи към различни Институции
 • годишен баланс, ОПР, ОСК,ОПП и приложенията към тях;
 • декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ;
 • статистически форми и отчети към Националния Статистически Институт;
 • информация за дейността на фирми в БНБ;
Допълнителни услуги
 • Регистрации в Инспекция по труда;
 • Регистрации по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Регистрация на юридически лица в Агенция по Вписвания;
ТРЗ

ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

ТРЗ и Личен състав
 • Изготвяне, прекратяване на трудови договори и регистрацията им в НАП;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Служебни бележки /ЗОДФЛ,ЗСП/;
 • Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3;
 • Справка – декларация за Бюро по труда;
 • Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
 • Изчисление на болнични и отпуски;
 • Попълване на платежни към бюджета и контрагенти;
 • Подаване на изискуема по закон информация;
 • Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск;
 • Интернет банкиране;
Управление на човешките ресурси
 • Проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси;
 • Проектиране и внедряване на системи за управление на заплатите;
 • Проектиране и внедряване на организационно-управленски структури;
 • Проектиране на длъжностите;
 • Разработване на колективни трудови договори;
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Изготвяне на документи за пред банки за кандидатстване за кредити и програми за финансиране
  • Счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки необходими за кандидатстване по програми;
Удостоверения:
 • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност;
 • Удостовeрение за липса на процес на ликвидация;
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела;
 • Удостоверения за липса на задължения от НАП;
Защита
 • Подготвяне на документи за данъчна ревизия;
 • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента;
 • Обжалване на актове издадени от контролните органи;
 • Защита при ревизии от НАП касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Експертни заключения, изготвяне на възражения за обжалване на ревизионните материали;
Консултации
 • Счетоводно и Данъчно законодателство;
 • Трудово и осигурително законодателство;
 • Мониторинг на вътрешно счетоводство;
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал;
 • Текущи финансови и счетоводни консултации;
 • Консултации по управление на човешките ресурси- включително управление на заплатите;
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД предлага широка гама от счетоводни услуги, свързани контрол и обработката на фирмените документи.

Предлагаме Ви компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси в съответствие с изискванията, правните разпоредби и законите на страната. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на Вашия бизнес. Не на последно място се отличаваме с качество и дискретност на услугите по администриране на работна заплата. Всичко това допринася за високото качество на предлаганите от нашата кантора.

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация и на нашите офис телефони.

Регистрация на фирми
 • Регистрации и промяна на данни за фирми в Агенция по вписвания;
 • Актуално състояние на фирма;
 • Регистрации по Закона за регистъра по Булстат;
КОНТАКТИ

ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД – Счетоводни услуги – expert-m.bg

Адрес: гр. София, ул. “Братя Миладинови” 12, ет.1
Тел.: 02 987 89 84; 02 981 16 23
Факс: 02 981 25 30
E-mail: office@ expert-m.bg

Текст и изображения: – expert-m.bg

За автора