“ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД

ЗА НАС

jel“ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД е създадено през 2004 г. и вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по ф. д № 5311/2004.
Основната дейност на дружеството включва извършване на одит, данъчни и търговски консултации, оценяване на предприятия и финансови институции, въвеждане на счетоводен софтуер за автоматизирана обработка на данни за финансова и счетоводна дейност.
Управляващи съдружници са:

  • 1. Димитър Желязков Желязков- магистър по “Счетоводство и контрол”, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, диплома № 0002 от 1992г.
  • 2. Марийка Крумова Ицкова – магистър по “Счетоводство и контрол”
  • 3. Бойка Йорданова Тодорова – магистър по “Счетоводство и контрол”, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, диплома № 0515 от 2000г.; Бойка Тодорова  е Председател на Контролния съвет

В момента Димитър Желязков е член на УС на Институт на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС), Бойка Тодорова на Контролния съвет.
Димитър Желязков е взел активно участие в разработването и прилагането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Има дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители и регистриран одитор – 23 години.

Бил е заместник председател на ИДЕС, вицепрезидент на ISAR към UNCTAD при ООН, вицепрезидент и президент на SEEPAD.
Понастоящем е член на административния съвет на FIDEF.

В момента, постоянно ангажирани в одиторската дейност на дружеството работят 6 души, в т.ч двамата управляващи съдружници. Третият дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор е Златка Тодорова Капинкова, диплома № 0756 от 2012г.

Офисът на фирмата е оборудван с необходимата техника за ефективното извършване на поетите одиторски ангажименти и съвременно комуникиране.
Управляващите съдружници и служители имат редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на МСФО и МОС, както и като оценители.
“Желязков Одит 2004” ООД е член на международна федерация от 140 фирми от 46 страни в областта на одита, счетоводство и консултантска дейност- JPA International, със седалище Париж, Франция.

JPA International е член на Световния форум на фирмите, в който членуват 23 световно известни фирми в областта на одита и счетоводството. Федерацията има 35 000 клиента от Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка.
За подробности виж: www.jpainternational.com

По отношение на независимия финансов одит дружеството прилага схематичен подход – Приложение 1.
Приложени са автобиографиите на тримата дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори.
През последните 5 години дружествотосе специализира и в одита на международни програми с външно финансиране.
До момента са одитирани 29 програми.
Дружеството е регистрирано в БНБ и КФН като правоспособно за одит на банки, финансови институции, застрахователни предприятия, инвестиционни предприятия, здравноосигурителни и пенсионни фондове.
С дружеството може да се осъществи консолидация на английски, френски и руски език.
Средногодишно дружеството извършва независим финансов одит на 60 – 70 предприятия. Вариациите, свързани с числеността клиенти през отделните години са по причини, независещи от дружеството по отношение качеството на осъществяваните услуги.
С удоволствие ще очакваме обаждания за извършване на посочените услуги.
Цените на нашите услуги са по договаряне за всеки конкретен случай.

ДЕЙНОСТ

“ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД – JPA International е в състояние да осигури пълен набор одиторски и оценителски услуги в съответствие с националното законодателство и международните регламенти. Наред с това ние целим да Ви предоставим и комплексно консултантско обслужване, което ще спомогне за развитието на бизнеса Ви.Това би могло да се постигне чрез ползването на утвърдения ни подход за изготвяне на отчет и за нуждите на управлението след професионалното взаимодействие от страна на нашия екип специалисти по време на извършваната работа и Вашите отговорни служители в областта на финансите. Оказваните от “ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД -JPA International одиторски услуги включват следните действия: oдиторска стратегия, планиране, преглед на текущото счетоводно отчитане, одиторски доклад, оценка и представяне на одиторския преглед и резултатите от него под форма на мотивирано мнение за заверка на ГФО.

Убедени сме, че одиторските услуги, които ние предлагаме и които са описани в настоящата презентация ще задоволят напълно Вашите изисквания и нужди.

ОДИТ

Съгласно изискванията на Търговския Закон, Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит необходимо е да се извърши одиторска проверка на годишния финансов отчет на посочените за одит предприятия, в т.ч. и с нестопанска цел. Изискването за проверка и заверка цели да се гарантира спазване на принципите и правилата за текущо счетоводно отчитане съгласно българското законодателство и МСФО , както и да се провери дали правилно са били съставяни и поддържани счетоводните документи и счетоводните регистри, както и годишния финансов отчет.

Във връзка с това ще Ви осигурим получаването на независимо одиторско мнение. Ще Ви дадем и конкретни предписания по определени счетоводни проблеми, свързани с Вашата дейност и необходими корекции в съдържанието на финансовия отчет. Ние Ви предлагаме да извършим одит на годишния финансов отчет за 2011 г., изготвен в съответствие с изискванията на МСФО (Международни стандарти за финансови отчети) и приложимото българско законодателство.

Считаме, че извършваните от нас и описани в настоящото предложение одиторски услуги напълно ще задоволят Вашите изисквания.

Прилаган одиторски подход за проверката на Годишния финансов отчет

ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ

Нашата методология, методика, организация и технология осигурява извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Особено внимание ще бъде отделено на отчетите, изготвени при междинните периодични приключвания. Текущата проверка ще бъде насочена към правилното прилагане на действащото законодателство и установяване точността на счетоводните данни, посочени в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и другия всеобхватен доход, отчета за паричния поток, отчета за собствения капитал и приложението. Възникналите проблеми ще обсъждаме текущо с Вас,с цел правилното им отразяване във финансовия отчет в зависимост от целта на одита.

Конкретните направления за работа, към които ще се придържаме при извършване на проверката се представят в План-програма, приложение към договорите, която може да бъде винаги допълнена в резултат на взаимна договореност.

Основна цел на нашата проверка е осигуряване на независимо одиторско мнение относно годишния финансов отчет на дружеството по отношение на спазването на законовите изисквания при неговото съставяне, както по българското счетоводно законодателство и в съответствие с изискванията на МСФО.

Целта на нашия одит е да изразим мнение дали финансовия отчет е представен вярно и честно във всички съществени аспекти, както на националното ни законодателство така и в съответствие с приложимите международни регламенти.

Мненията и оценките от извършената проверка ще бъдат представени в доклад, съгласно изисквания на чл. 13 от Закона за независимия финансов одит, както и съгласно регламента на Международните одиторски стандарти и изискванията на КФН.

За постигането на основната цел е необходимо да се наблегне на разбирането за същността на Вашия бизнес и проблемите, които срещате. Това изисква сближаване и тясно сътрудничество с Вашите специалисти и създаването на трайни професионални отношения.

КОНТАКТИ

“ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД – jpainternational.com

Адрес: гр. София, бул.Христо Ботев 31А ет.1
Тел.: 02 952 15 53; 02 851 31 02
Факс: 02 851 31 02
E-mail: d.jeliazkov@ jeliazkov.com

Текст и изображения: jpainternational.com

За автора