Клиника “Акта Медика”

ЗА НАС

ActaMedica220x110Мисията на АКТА МЕДИКА е:
„За нас Вашето време е ценно, колкото и нашето, но най-ценно е високото качество на обслужване, за да са взаимни усмивките ни!”
Какъв е нейният смисъл?
Времето е най-ценният и ограничен ресурс и затова ние предлагаме затворен цикъл на обслужване. Пациентите имат възможност под един покрив за максимално кратко време да получат високо-качествено обслужване.
Затворен цикъл на обслужване означава, че когато дойдете при Вашият ОПЛ с конкретен проблем, Вие веднага ще можете да направите и консултация с тесен специалист, да Ви бъдат извършени разширени клинико лабораторни и имунологични изследвания , необходимата образна и функционална диагностика и ако е необходимо на база тази диагностика да постъпите за болнично лечение. Така съкращавате значително времето от правилната диагностика до лечението, което е едно значително удобство. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е в полза за Вашето здраве, тъй като не се къса връзката и Вашият личен лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на Вашият здравословен проблем.
Качествено обслужване може да се осигури само от хората. Ето защо за нас служителят е вътрешен клиент и той е не по-малко важен от пациента. Благодарение на хората, с техните професионални и личностни качества, ние можем да осигурим очакваното от пациента ниво на обслужване и дори да надхвърлим неговите очаквания, което е и наше стратегическо намерение. 

ВИЗИЯ

Визията ни за бъдещето е синтезирана в посланието „Стремеж към съвършенство във всичко, което правим с много любов и грижа към пациента!”. Какво стои зад нея? Това са амбициозните ни цели да се превърнем в модел за  здравеопазване в България.

За нас да бъдем модел за здравеопазване означава:

 • Да предложим най-високото възможно качество на обслужване
 • Да постигнем достатъчна удовлетвореност на клиента – пациента и персонала
 • Да въвеждаме непрекъснато иновации в процеса на обслужване
 • Да предоставим една модерна инфраструктура и да създадем оптимален комфорт на пациента.

Защо АКТА МЕДИКА е различното лечебно заведение?

Защото работим много фокусирано върху качеството, което постигаме чрез професионализма на хората, работещи в „АКТА МЕДИКА” и усъвършенстване на процесите на здравно обслужване. Ние сме единственото лечебно заведение в България, което е стартирало международна акредитация пo световните стандарти в здравеопазването за сигурност и безопасност на пациента на Joint Commission International (http://www.jointcommissioninternational.org/)

Ние постигаме по-добро и различно ниво на обслужване, чрез хората, които работят в АКТА МЕДИКА, като ги обучаваме за ценностите на компанията, правилното поведение към пациента, защото само високият професионализъм не е достатъчен, нужно е специално отношение!

ЦЕННОСТИ

Всички ние сме обединени около ценностите на организацията:

 • Фокус върху индивидуалните нужди на клиента
 • Качество на предоставяните услуги
 • Сътрудничество и работа в екип
 • Уважение и конфиденциалност към пациента/клиента
 • Социално и здравно равенство

Ние въплъщаваме тези ценности в ежедневните си дейности и обучаваме екипите как да се отнасят към клиента, защото за нас е важно освен подобряването на здравето на пациента, така и как той се чувства при нас и как ние можем да посрещнем неговите специфични – индивидуални потребности с респект към личността му.

КАЧЕСТВО

Какво означава качество?

За нас качеството е: спазване на стандарти, акредитация и лицензиране по най-съвременните изисквания, специално отношение към персонала и пациента, създаване на безопасна среда за лечение и информираност на пациента за диагностиката и терапията, които му предстоят.

Как в АКТА МЕДИКА подкрепяме и развиваме качеството?

Два са основните приоритета в политиката ни по качество:

А. Международни стандарти за качество на Joint Commission International (JCI )

Защо избрахме да се акредитираме по JCI?                  

За да подобрим общественото доверие в организацията ни по отношение на предоставяне на  грижа и сигурност за пациента.

За да осигурим сигурна и ефективна работна среда, която допринася за удовлетвореността на служителя.

Чрез спазването на световните стандарти ние изграждаме култура фокусирана върху пациента, а именно вслушване в пациента и неговото семейство, уважение, осигуряване право на информиран избор, въвличането му в процеса на грижи като партньор.

Работейки по стандартите на JCI изграждаме култура, открита за учене и навременно съобщаване на неблагоприятни събития с цел превенция и грижа за безопасността.

Каква организация е JCI?

Като международен клон на Обединената комисия (JC), Международната обединена комисия работи със здравни организации, министерства на здравеопазването и световни организации в над 80 държави от 1994 г. Нейният фокус е върху подобряването на сигурността в грижите за пациента, чрез осигуряване на услуги по акредитация и сертификация, както и консултантски и обучителни услуги с цел подпомагане на здравните организации да прилагат практически и устойчиви решения.

През Юни 2011 година JCI получава четиригодишна акредитация от Международното общество за качество на здравните грижи (International Society for Quality in Health Care)Тази акредитация осигурява признание на JCI като организация, която поддържа най-високо ниво на обучение и процеси по признание на качеството, на база направено международно проучване на най-добрите практики.

Първият в света център за колаборация на Световната здравна организация (World Health Organization (WHO) Collaborating Centre) посветен изключително на решенията свързани с пациентска безопасност  е в сътрудничество с JC САЩ.

Какво представлява акредитацията?

Това е процес, в който една здравна организация се оценява, за да се определи, дали отговаря на набор от изисквания (стандарти) изготвени с цел подобряване на сигурността и качеството на грижите.

Акредитацията осигурява световно признание на една здравна организация в непрекъснатото подобряване на сигурността и безопасността в грижите, непрекъсната работа за съкръщаване на рисковете за пациента и персонала.

Какво сме постигнали до момента?

Обучение на управленският екип „Организационната промяна към по-добро качество. Акредитация по стандартите на JCI”.

Обучение на персонала за работа по Международни цели за безопасност на пациентите.

Внедрени са международните  цели за безопасност на пациентите.

Създаден е „Отдел по качеството”, който работи по следните текущи проекти:

 • Безопасност в Операционните зали
 • Превенция на вътре болничните инфекции
 • Ангажиране на пациента в процеса на здравни грижи.

Членове на „Отделът по качеството” правят ежеседмични одити с цел проследяване  изпълнението на новите работни стандарти.

Б. Обучение и развитие на хората спрямо стандартите ни за поведение (компетентностен профил)

До момента  сме провели обучения по ефективна комуникация, умения за обслужване на пациенти, мениджмънт за средните мениджъри. В обучения са взели участие служители от Групова практика „АКТА МЕДИКА” (23%),  ДКЦ „АКТА МЕДИКА” (56%), МБАЛ „АКТА МЕДИКА” (33%).

ГАЛЕРИЯ

IMG_36071DSC02649-345x230DSC02648DSC02644DSC02642DSC02639DSC02638ActaMedica220x110120109
24 ЧАСА ЛИЧЕН ЛЕКАР

През годините Групова практика Акта Медика се утвърждава като модерна, динамично развиваща се структура. Обслужва 15 500 души население, разпределено половината в град Севлиево, а останалата част в 27 села и махали.

Най-голямото предимство е, че на пациентите е осигурена диагностична, консултативна и лечебна дейност под един покрив и личните лекари, в зависимост от състоянието на пациента, могат да го консултират веднага със специалист от ДКЦ или да го приемат веднага за лечение в болницата, чрез бърза и директна консултация.

Групова практика работи 24 часа в партньорство с основните параклинични звена – Клинична Лаборатория и Рентген.

Естествените усилия на екипа са насочени най-вече към профилактика на социално-значимите заболявания и повишаване качеството на здраве и живот на пациента.

Профилактичната  и диспансерна дейност на селското население се извършва на място с оформяне на необходими екипи от Общопрактикуващ лекар, ендокринолог, кардиолог, клиничен лаборант, медицински фелдшер, медицинска сестра.

Специално място в структурата на ГППМП заема грижата за детето и детското здраве. Малките пациенти са абонирани към пациентската листа на д-р Димитър Николов и са 2500, като ежегодно се увеличават средно с 4 до 5%. Осигурена е възможността за свободен достъп до педиатър по всяко време, както и 24 часа в денонощието консултативна медицинска помощ. Обслужването на децата се осъществява в партньорство  с педиатрите от ДКЦ Акта Медика:

 • Д-р  Искра Вичева
 • Д-р  Станка Калчева
 • Д-р  Красимира Добрева
 • Д-р  Нелия Иванова

Непосредствена е връзката с Детско отделение на МБАЛ Акта Медика, което дава възможност за цялостно обслужване и възможност за проследяване и решаване на всеки възникнал проблем.

Квалификацията на Общопрактикуващите лекари, работещи в Групова практика се извършва постоянно, чрез ежеседмични колегиуми, периодични конгреси и конференции и въведеното дистанционно обучение.

ГППМП Акта Медика е акредитирана като база за следдипломно обучение и квалификация на студенти и специализанти по Обща медицина.

Наше водещо мото е „Силата е в екипа”.

ДИАГНОСТИКА

През 2000г. стартира дейността си Медицински център и Клинична лаборатория Акта Медика. През 2005г. се пререгистрира в Диагностично-консултативен център и разширява обхвата на предлаганите специализирани медицински услуги, пакета от клинико-лабораторни и рентгенологични изследвания.

През 2008г. ДКЦ Акта Медика е акредитиран с оценка “Отличен” от Министерство на здравеопазването за срок от пет години.

Дейността на Диагностично-консултативния център се основава на традициите в оказването на качествена, достъпна и своевременна специализирана помощ и високоспециализиран персонал.

Благодарение на екипа от висококвалифицирани кадри от различни медицински специалности пациентите имат възможност да получат  комплексно консултиране от различни специалисти, заедно с необходимия набор от изследвания.

АКТА МЕДИКА е установила партньорство с Анадолу Медикъл Център, Турция (www. anadolumedicalcenter.com), за да предложи медицинска грижа на пациенти, нуждаещи се от по-сложни процедури.

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

МБАЛ “Акта Медика” ЕООД е акредитирана от Министерство на здравеопазването с оценка “отличен” за период от 5 години.

Болницата има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 70 клинични пътеки.

АКТА МЕДИКА е установила партньорство с Анадолу Медикъл Център, Турция (www. anadolumedicalcenter.com), за да предложи медицинска грижа на пациенти, нуждаещи се от по-сложни процедури.

Като пациент на болницата Вие можете да заявите своето персонално предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог, друг медицински специалист или екип.

Имате възможност да бъдете настанени в самостоятелна стая или в стая с 2, 3 или 4 легла. Специалните условия в болничните стаи са TV приемник, кабелна телевизия, интернет и обслужване от болногледач.

В случай, че се нуждаете от постоянен придружител, можете да поискате Ваш близък да бъде с Вас по време на престоя в болницата.

Пациентите на МБАЛ “Акта Медика” ЕООД доплащат, според диагнозата, за скъпоструващи консумативи, които не са включени в клиничната пътека и не се заплащат от НЗОК.

При възникнали допълнителни въпроси можете да се обърнете към болнична регистратура, на телефон 0675/3-45-02 и 0886 444 454.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Отделът по клинични проучвания и научна дейност към Акта Медика представлява свързващото звено между модерната медицинската грижа за пациента и най-новите постижения в медицината. Ние провеждаме международни клинични проучвания с помощта на сформирания ни екип и множеството специалисти, които работят с нас. Нашият отдел работи с действащата ни Групова практика, ДКЦ и МБАЛ, координирайки дейностите между различните институции.

Координацията която създаваме, както и голямата ни пациентска листа и лекари привлича фармацевтичните и биотехнологичните компании. Водещо за пациентите ни, освен възможността за ранен достъп до бъдещи терапии и лечения е също така и получаването на допълнителни медицински грижи за всичките им медицински проблеми.

Акта медика се занимава с клинични проучвания близо 3 години. Въпреки, че времето е малко успяхме да се включим и да работим успешно с 48 клинични проучвания, като поддържаме висока бройка на пациенти и задържане. Работим в областта на кардиологията, ревматологията, ендокринологията, пулмологията, хирургията, урологията, УНГ, неврология, дерматология и гастроентерология.

Проучванията трябва да получат одобрение от Местната комисия по етика, тя потвърждава, че въпросното проучване отговаря на местните и международните стандарти, правата на пациента са запазени и отговаря на критериите за качество на Акта Медика. Обичайното време за утвърждаване е до 2 седмици. Последващото подписване на договори с главния изследовател и институтицията се осъществява до една седмица.

След одобрение клиничното проучване се дава на опитен координатор по клинични проучвания, суб- изследовател и медицинска сестра. Те, под ръководството и контрола на главния изследовател, идентифицират потенциални подходящи пациенти, включват ги в проучването и извършват всички необходими дейности по този протокол.

Изградената мрежа от рефериращи лекари, които лекуват популация от 800 000 пациенти от областите около Севлиево, подпомага допълнително потенциала ни за включване на пациенти.

Ние сме установили добри работни взаимоотношения с много спонсори и CRO организации – Куинтайлс, Кованс, ППД, Астра Зенека, Пфайзер, Конвекс, Парексел, Ели Лили, Рош, Иновацел, Янсен

Партньорски компании: http://www.theresearchconsulting.com/Home.html

Мениджър на отдела: Д-р Светослава Манджукова, smandjukova@aktamedika.org, ++359-888-620-008

Председател  Локална Етична Комисия: Д-р Станка Калчева, skalcheva@aktamedika.org, ++359-887-508-878

Директор икономически дейности, човешки ресурси и качество: Елена Хинова, ehinova@aktamedika.org,

++359-889-523-276

Главен офис: ++359-885-204-008, ++359-675-94574, FAX ++359-675-34501,

e-mail: research@aktamedika.org, ул. Никола Петков №60, гр. Севлиево 5400

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЦИЕНТИ

Aктa Медика има удоволствието да предложи услугите си на пациенти от чужбина.

В момента сме в процес на акредитация по международните стандарти за качество в здравеопазването на Joint Commission International – световен лидер в сертифицирането и акредитирането на лечебни заведения. Въвели сме международните цели за безопасност  на пациентите.

Нашият екип от професионални лекари може да окаже огромна помощ при диагностиката на даден проблем или лечение на състояния, които изискват минимални инвазивни (ендоскопски) или отворени операции на корема, гинекологични проблеми, ортопедия, включително смяна на колянна или тазобедрена кост, ин-витро оплождане и диагностика на проблеми с плодовитостта.

Имаме добри резултати при прилагане на съвременни техники в лечението на различни заболявания. Нашата клиника има богат опит в артроскопски операции на скъсани сухожилия на коляното, корекция на вагинален пролапс, корекции на женска инконтиненция, ендоскопско отстраняване на жлъчния мехур, операции на херния.

Някои здравни осигуровки биха покрили планово лечение в нашата клиника, по-голямата част биха покрили спешна помощ – за повече информация се свържете с Вашата застрахователна компания за проверка на услугите.

Това лечение може да бъде предоставено на разумна цена и с много висок стандарт на грижи. Причините за избора да се пътува в чужбина за медицинско лечение могат да бъдат различни за всеки, но то е съпроводено с дълго чакане във Великобритания, или пък с високи разходи в частни болници в Европа или САЩ, затова не е чудно, че все повече пациенти предпочитат да се възползват от леснодостъпно и висококачествено частно здравеопазване в чужбина, спестявайки хиляди.

Нашият екип може да съдейства за плануване на Вашето пътуване, престоите в хотели и разглеждането на забележителности преди или след медицинските грижи. Съчетанието от посещение на исторически места в България или интересни паметници от една страна, и медицинско лечение от друга, може да се окаже изгодно решение.

Акта Медика сътрудничи или има договорни отношения със следните международни застрахователни агенции или фирми за подпомагане:

 • AETNA GLOBAL BENEFITS
 • ALLIANZ WORLDWIDE CARE CEGA GROUP
 • BLUE CARD WORLDWIDE- BLUE CROSS BLUE SHIELD
 • BUPA INTERNATIONAL
 • CIGNA INTERNATIONAL
 • GLOBAL VOYAGERS ASSISTANCE
 • HTH WORLDWIDE
 • GEOBLUE
 • IMR ASSISTANCE
 • INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE
 • SUNMED ASSISTANCE
 • QUALITY HEALTH MANAGEMENT

Ако възнамерявате да потърсите медицинска помощ в чужбина или планирате ваканция, която може да бъде комбинирана с медицинско лечение, моля свържете се с нашия международен отдел на ehinova@aktamedika.org, ++359-889-523-276

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Център по естетична дерматология „Акта Медика” предлага широк спектър от медицински услуги и разполага с високотехнологична апаратура от последно поколение. Всички процедури са безопасни, безболезнени и  се извършват от високо специализиран екип от професионалисти.Доверете ни се и се уверете, че мечтаната красота е постижима!

 

 

 

ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

За общопрактикуващи лекари

Програма на сътрудничество

Групова практика Акта Медика успя през изминалите шест години да изгради партньорска мрежа с колеги на база създаване на среда за споделено учене и обмяна на опит.

Как реализираме това сътрудничество?

Чрез ЦЕНТЪР ЗА  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ  АКТА МЕДИКА. Центърът  за дистанционно обучение е създаден през 2006 година след като Групова практика Акта Медика получава акредитация  като база за следдипломно обучение и квалификация на студенти и специализанти по Обща медицина.

Ние целим, чрез Центърът за Дистанционно Обучение да предоставим възможност на лекарите да имат достъп до съвременно, интерактивно обучение  и най-вече да създадат мрежа от контакти, за да обсъждат нерешени проблеми или усложнения на пациенти. Участието в организираните от нас обучения дава директен достъп на обучаваните до хабилитирани преподаватели  в една неформална среда, в която с лекота и без бариери те могат свободно да дискутират проблеми по съответното заболяване и при необходимост в бъдеще да насочват на базата на личен контакт своите пациенти за консултация и лечение на по-високо и специализирано ниво.

Какво означава дистанционно обучение?

Mielke (1999) дефинира дистанционното обучение като “метод на обучение, при който учащият физически е отделен от преподавателя и учебното заведение.” Този метод може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други форми на обучение, включително традиционния начин на обучение “лице в лице” (face-to-face instruction)

История на дистанционното обучение

За първи път методите на дистанционното обучение се прилагат във висшето образование в Университета в Южна Африка през 1946 г. По-късно през 1969 г. Британския Отворен Университет определя модела на интегриране на педагогичните методи и мултимедийни технологии в дистанционното обучение. Исторически погледнато, предшественикът на дистанционното обучение, осъществявано чрез някаква технология, e обучението чрез кореспонденция (corespondence learning), което започва в Европа и Съединените Американски Щати в средата на 19 век. То е замислено като обучение за онези, които не посещават класните стаи, и използва пощата като средство за доставяне на учебните материали. В началото на 20 век телевизията започва да играе важна роля за осъществяване на дистанционни курсове на обучение. По-късно дистанционното обучение, базирано на кореспонденция по пощата и телевизионни курсове, се сблъсква със сериозната конкуренция на новите информационни системи и комуникационни технологии. Най-забележителната от тези нови технологии е Интернет, която се оказва едно революционно средство за развитието на дистанционното обучение.

Как реализираме при нас подпомаганото дистанционно обучение?

Дейности преди семинарното занятие:

 • Участниците, заявили желание за участие в обучението получават по електронна поща материалите си.
 • Участниците се подготвят на база тези материали за участие в едно дневен семинар

Дейности по време на семинарното занятие:

 • Участниците полагат входящ тест в началото на учебния семинар. Целта е преподавателят да се ориентира до колко обучаваният разбира материята и е подготвен да участва в дискусия на практически казуси и до колко има неясноти по повод на разглеждания проблем. Това насочва преподавателя, къде да фокусира вниманието си по време на дискусиите. В това обучение, преподавателят има по-скоро подкрепяща роля и той е пасивна страна, а не лектор.
 • В края на семинара, участниците попълват тест, за да затвърдят наученото и анкетна карта за степента на удовлетвореност от семинарното занятие и пред семинарната подготовка, което е основа за нас, за да подобрим работата на ЦДО, както и да придобием информация от какви теми се интересуват участниците.

Дейности след семинарното занятие:

Организиране на издаване и подпис на сертификатите от Председателя на БЛС и изпращане до участниците.

Защо да участвате в организираните от нас обучения ?

 • Учи се без откъсване от работата и семейството
 • Намаляват се значително разходите за транспорт, хотел, храна и др.
 • Семинарни занятия се провеждат в събота и неделя
 • Семинарните занятия се провеждат в малки групи с цел:

— активни дискусии между участниците по повод изучавания проблем

 възможност за споделяне на опит

 разрешаване на практически казуси

 близък контакт с хабилитирани преподаватели от водещи университетски клиники

— създаване на мрежа от контакти между колегите

Институцията, която стои зад Център за дистанционно обучение АКТА МЕДИКА е Български Лекарски Съюз (БЛС).

След края на всяко обучение, участниците получават сертификат от ЦДО АКТА МЕДИКА и БЛС, носещ кредитни точки.

ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

В ДКЦ Акта Медика се поставя акцент върху превенцията и профилактиката на социално значимите заболявания – сърдечно-съдови, онкологични, диабет и метаболитни болести.

Центърът по превантивна медицина на ДКЦ Акта Медика е изграден с основната задача да осигури възможността на здравите хора и организирани групи да проведат своите профилактични прегледи /годишни и по желание/ в уютна и спокойна атмосфера. Кабинетите на различните медицински специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология, Неврология, Урология, Акушерогинекология, Офталмология, Оториноларингология, Хирургия и др. –  са на едно място, което е в името на удобството на пациента и модерната визия за обслужване в един център.

Как да запазим здравето си?

Важно е да приемем, че здравето не е константа. Макар да е сложно за определение, то подлежи на измерване и изменения, променя се с нарастване на възрастта, но не в наша полза. За да задържим себе си по-здрави, е нужно да се интересуваме от процесите, които протичат в нас. В ранния период на живота си можем да генерираме здраве, докато в зряла възраст се налага да се борим с биологичните си часовници и враждебната среда, за да го поддържаме.

Какво влиза в понятията преглед, профилактика и мониторинг?

Преглед в най-общия случай е посещение при медицински специалист, който назначава изследвания за наблюдение (мониторинг). Системният мониторинг пък е част от комплексното понятие здравна профилактика. Последната се грижи за здравето ни, като съдейства за ранно откриване на здравни отклонения.

Защо се  налага да правим системни прегледи, мониторинги  и профилактики?

Профилактичният преглед е застраховка. Все още не се продават резервни телесни части и се налага да пазим здравето си. Когато сме на 20, това ни изглежда маловажно, защото се чувстваме здрави, жизнени, бодри или образно казано, почти неуязвими. После се говори за лечение, а не за профилактика.

Какво рискуваме без профилактичен преглед?

Без профилактичен преглед рискуваме да пропуснем кога сме спрели да сме здрави. Здравето не винаги си отива шумно. Много, много често то ни напуска на малки порции през продължителни периоди от време. Влошаването на здравето не бива да се бърка с остаряването. Оценка за това трябва да сложи отговорен лекар, който да следи състоянието на пациента си през годините.

Какво печелим от профилактиката?

 • Профилактиката винаги излиза по-евтино от лечението на заболяване, което би могло да бъде предотвратено в резултат от провеждането й;
 • Благодарение на профилактиката можем да планираме живота си с по-голяма сигурност и да правим по-големи инвестиции в себе си, а това е важно, понеже изкуственото повдигане на формата ни с лошо здраве е най-нетрайната инвестиция на света.

Видове профилактики

Ще разделим профилактиките според причината за тяхното извършване в три групи:

 • периодични (рутинни) профилактики
 • симптоматично предизвикани профилактики
 • профилактики и мониторинг на известни заболявания

Рутинни профилактики (без причина, на основа на превенцията)
С това общо име наричаме прегледи, изследвания и здравни манипулации, проведени с цел превенция на заболяване, когато липсват симптоми или съмнение за влошено здраве. Периодът на профилактика може да е на всеки три, на всеки четири или шест месеца. При някои изследвания на хора в млада възраст и липса на симптоми е прието за достатъчно да се провеждат веднъж в годината.

Изследвания:

 • системно пускане на основни изследвания на базовите метаболитни функции;
 • изследване на чернодробни функции
 • изследване на бъбречни функции
 • хормонална картина
 • остеопороза

Ваксинации:

 • сезонни противогрипни ваксини
 • антибактериални ваксини
 • специфични ваксини (сифилис,  рак на шийката на матката,  хепатит, заушка и др.)

Симптоматично предизвикани прегледи  (симптом -> преглед -> изследване)
Без провеждане на профилактична терапия при здрави хора или профилактика и мониторинг при хора с отклонение от здравните норми, симптоматичната терапия е задължителна за всеки отговорен човек, но в повечето случаи е закъсняла. Често, когато се стигне до преглед, до който е довел наличието на някакъв тревожен симптом, се говори за диагноза и лечение. Като изключим инциденти като контузии и натравяния, повечето заболявания подлежат на ранна диагностика.

Някои от възможните симптоми:

 • сетивно осезаеми за почувствалия ги човек (болка, изтръпване, крампи, треперене, загуба на сетивност и др.);
 • визуално различими за притежаващия ги човек (обрив, зачервяване, синина, оток и др.);
 • комплексни физиологични (кашлица, диария, повръщане, слабост, температура и др.);
 • психологични и поведенчески (депресия, безпокойство, безсъние, сънливост).

Спираме до тук с изброяването на възможната симптоматика, тъй като темата е неизчерпаема. Макар всички да познаваме телата си, често подценяваме проблемите заради ниска или висока информираност (типично за лекари, биолози и фармацевти), или просто забравяме здравето си покрай другите неща.

Профилактики и мониторинг на известни заболявания

Това са редовни профилактики и контрол върху вече известни заболявания. Те са отделна група, защото изискват по-голяма честота на провеждане, а да се чака симптоматика като причина за консултация и мониторинг е безотговорно спрямо здравето. Пациентите с хронични заболявания следва да не пропускат прегледи и изследвания. Последните са гаранция и критерии за бъдещето на човека.

Изследвания:

 • рутинни изследвания по препоръка на личен или лекуващ лекар, през указан от него период между два прегледа;
 • контрол чрез елекроннодиагностични апаратури (ядрено магнитен скенер, ренген, ехограф и др. според спецификата на диагнозата).

Каква е нужната ни периодичност?

Общите здравни рискове изискват един до два годишни профилактични прегледа със съответния мониторинг в зависимост от възрастта на човека. Хората с хронични заболявания следва да провеждат допълнителни и специфични за заболяванията им прегледи и мониторинги.

Как да  реагираме при  неочакван резултат?

Ако резултатът ви изненада, не бива да изпадате в паника. Консултирайте се с лекаря си, а ако имате съмнения, потърсете още мнения от други специалисти. Повторете изследването.

КОНТАКТИ

Клиника Акта Медика – аktamedika.org

Адрес: гр. Севлиево, ул. “Никола Петков” 60
Тел.: 0675/3-45-02
E-mail: info@aktamedika.org


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: аktamedika.org

За автора