Община “Кнежа”

ЗА НАС

KnejaОбщина Кнежа е разположена в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав , в равнината между р. Искър – на изток , р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка , а само общинският център е разпрострян върху 7 кв. км. площ.

Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кнежа премина в Плевенска област и включва четири населени места – гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

Селското стопанство е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности.

Общата обработваема земя в Община Кнежа е 299 091 дка.

Структурата на територията по начин на ползване според баланса е следната:

- Селскостопански фонд – 299 091 дка
– Горски територии, вкл. тр. насаждения – 2 380 дка
– Населени места – 12 763 дка
– Водни площи – 570 дка
– Територии за транспорт – 1 378 дка

Най-голям е делът на селскостопанския фонд, като обработваемата земя е около 85%-90% . В землището на общината няма необработвана земя /пустееща/.

От селскостопанския фонд за нуждите на селското стопанство площта е разпределена по населени места , както следва:
– Кнежа – 171 266 дка
– Бреница – 77 146 дка
– Еница – 29 705 дка
– Лазарово – 20 974 дка

Горски фонд има само на територията на Кнежа и Бреница.

Населените места са :
– Кнежа – 6 558 дка
– Бреница – 3 318 дка
– Еница – 1 340 дка
– Лазарово – 1 547 дка

Водните площи са разпределени по населени места с обща площ 570 дка

Териториите за транспорт са:
– Кнежа – 485 дка
– Бреница – 602 дка
– Еница – 56 дка
– Лазарово – 235 дка

В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури, зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения. Основна пречка е напояването на културите. В средносрочна перспектива селското стопанство ще е отрасъл с висока скрита безработица и предимно сезонна заетост. Общината може да подпомогне местния пазар на труда като предоставя с преференции общинска земя, общински сграден фонд на фирми, които откриват нови работни места.

Даже и според най-оптимистичните прогнози за експанзия на малките и средни предприятия те не биха могли да абсорбират свободната работна ръка. В община с традиции в земеделието, агробизнесът става все по-съществена възможност за достъп до поминък и средства за прилично съществуване.

Растениевъдство

Растениевъдството е основно направление, което задоволява нуждите на населението.

Наличието в района на черноземни почви позволява отглеждането на култури, като пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица.

Липсата на оборотни средства за провеждане на кампанията по жътвата и подготовката за сеитба и ограниченото действие на системата за търговия със складови запаси принуждава производителите да продават продукцията си на цени, които в някои случаи са под себестойността.

Най-голям дял в растениевъдството заема пшеницата. През 2003 г. са засети 53 308 дка пшеница и 16 806 дка с ечемик.

Засетите площи от земеделските кооперации с царевица възлизат на 28 129 дка , слънчоглед 41 699 дка .

Нисък е процента на трайните насаждения в общината. Само в землището на гр.Кнежа съществува овощна градина с ябълки на площ 106 дка и годишно производство 86 тона.

Зеленчукопроизводството е трудоемка дейност , но в сравнение с минали години се увеличава броя на земеделските производители отглеждащи различни видове зеленчукови култури.

В Община Кнежа има Професионална гимназия по земеделие ”Стефан Цанов” – за обучаване на селскостопански специалисти със средно образование по специалностите: аграр-икономист, растениевъд, специалист растителна защита и агрохимия, земеделски техник.

Земеделските кооперации и частните фирми се управляват от висококвалифицирани специалисти.

На територията на гр.Кнежа се намира единственият в страната Институт по царевица, в който се създават нови сортове царевица. В близост до него се намира и предприятието “Сортови семена-елит” ЕООД-гр. Кнежа, от който кооперациите и фирмите закупуват висококачествени семена за посев.

Наличната селскостопанска техника е собственост на кооперациите, Институт по царевицата-гр.Кнежа и частните фирми/ ЕТ”Светлин Илчовски”, ЕТ “Прис-Борислав Горанов” ,”СИБИ – Илчовски” ЕООД -гр.Кнежа, ”Грейн комерс”-АД-Кнежа, ЕТ”Кранигел-Игнат Пеловски”, ЕТ”Светослав Илчовски” и др./

Към настоящият момент поливното земеделие и свързаните с напояването и отводняването на земеделски земи дейности са в дълбока криза. Наблюдава се чувствително намаляване на напояваните площи. Наложително е реиновиране на хидромелиоративните съоръжения и възстановяване функциите на напоителни системи.

Рискови фактори за напояването в общината са незавършената поземлена реформа, лошото състояние на вътрешно каналната мрежа, неукрепналите все още без строго дефинирани интереси земеделски производители, както и в известна степен липсата на пазар. Други причини са високата цена на водата, хидромелиоративната такса, чиито дял в разходите за напояване заплащани от земеделските производители е висок.

Животновъдство

Богатата фуражна база, традицията в поддържане на племенни стада и научно-производствените вериги са били предпоставка за завидно добре развито животновъдство до началото на прехода. След срива през 90-те, пазарната инициатива започва да наваксва чрез създаването на нови и обновяването на малки стопанства в заварените говедовъдни, свиневъдни и птицевъдни ферми. Дребното животновъдство (в малки частни стопанства) продължава да покрива преобладаващия дял на статистическите количества.

Като основни направления на развитие могат да се посочат отглеждането на едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за населението, а наред с него и дребните пернати животни. Тежката икономическа обстановка в страната допълнително подсилена от международната протекционистична политика на съседните ни страни доведе до поголовно унищожаване на добри животински видове и елитни стада.

БИЗНЕС

Бизнес

Дълго време селище Кнежа е било най-голямото село в България и се е славило с модерното за времето земеделие. Сега в града наред със земеделието има и промишлена база.
Благоприятното й географско положение, наличието на пътища от ІІ, ІІІ, ІV клас определят развитието на общинската икономика. Приоритетни отрасли в нея са селското стопанство, търговия и промишленост.

Фирми

“Сортови семена Елит” ЕАД

Предмет на дейност: създадена 1977 год.;
специализирана фирма за производство,
заготовка и съхранение на посадъчен материал
от всички семена на семепроизводствената
схема и от всички култури.
Продукт: хибридна царевица, грах, фий,
пшеница, ечемик, овес и др.
Брой служители: 29
Собственост: държавна

Кооперация “Зора”

Предмет на дейност: селскостопанска продукция
Продукт: зърно, семена, мляко
Брой служители: 116
Собственост: частна
Кооперацията е защитила проект по Програма САПАРД

ПК “Напредък”

Предмет на дейност: преработва пшеница
Продукт: хляб, хлебни и сладкарски изделия
Брой служители: 60
Собственост: кооперативна

ЗППК “Победа”

Предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция; услуги
Продукт: царевица, пшеница, ечемик, овес, грах и др.
Брой служители: 39
Собственост: частна
*На територията на Община Кнежа функционират 7 земеделски кооперации

“СИБИ – Илчовски” ЕООД

Предмет на дейност: селскостопанска
Продукт: зърнени култури
Брой служители: 50
Собственост: частна

ЕТ “Светлин Илчовски”

Предмет на дейност: селскостопанска дейност и услуги
Продукт: зърнени култури
Брой служители: 60
Собственост: частна

“Колендро” – АД

Предмет на дейност: производство на зърнени култури
Продукт: царевица, пшеница, ечемик, овес, грах и др.
Брой служители: 22
Собственост: частна

ЕТ “Прис – Борислав Горанов”

Предмет на дейност: производство на
зърнени култури
Продукт: царевица, пшеница, ечемик,
овес и др.
Брой служители: 11
Собственост: частна

*По- голяма част от земеделските кооперации и предприемачи са получили средства от МЗГ по кредитни линии на ДФЗ и Програма САПАРД, които използват за модернизиране на земеделската техника и внедряване на нови производствани технологии.

“Олива” АД

Предмет на дейност: основна дейност
изкупуване на слънчоглед и производство
на рафинирано слънчогледово масло и
експелер, работа на ишлеме; “Олива”АД
предприемат мерки за модернизиране и
внедряване на нови технологии за
производство.
Продукт: рафинирано слънчогледово
масло и шрот
Брой служители: 100
Собственост: частна
Дружеството усвоява средства по Програма
САПАРД, с който предвижда реконструкция
на цех – рафинерия и изграждане на нова
екстракция.

“Мелница Надежда – Братя Гъркови” ООД

Предмет на дейност: преработва пшеница
Продукт: произвежда и продава брашна, хляб и хлебни изделия
Брой служители: 18
Собственост: частна

ЕТ “Искър 2 – Гено Паньов”

Предмет на дейност: Хлебопроизводител
Продукт: производство на хляб и хлебни изделия
Брой служители: 12
Собственост: частна

ЕТ “Сребрина – лукс”

Предмет на дейност: транпортни услуги; производство на безалкохолни напитки
Продукт: разнообразни беззалкохолни напитки
Брой служители: 6
Собственост: частна

“Консервна фабрика” АД

Предмет на дейност: производство на консервирани плодове и зеленчуци
Продукт: лютеница, сладко, конфитюр, доматено пюре и др.
Брой служители: 20
Собственост: частна

“Балканкар – Г. Михайлов” АД

Предмет на дейност: дружеството е
специализирано в производството,
сервиза и ремонта на електроизделия
за каростроенето
Продукт: електромагнити, реверсори,
двигатели, електротабла и инсталации,
бобини, ротори и др.
Брой служители: 63
Собственост: частна 33 %; държавна 67%

“Антикороза” АД

Предмет на дейност: частно акционерно дружество с многогодишен опит в производството на химически препарати
Продукт: препарати за защита на металите от корозия, консерванти, фосфатиращи смеси, почистващи, миещи препарати и каша за ръце, смазочно – охлаждащи течности, антифриз и др.
Брой служители: 21
Собственост: частна

“Стъклопластик” АД

Предмет на дейност: преработваща индустрия
Продукт: FGRP резервоари и тръби
Брой служители: 15
Собственост: частна
Дружеството изнася резервоари за страни извън Европейския съюз

Основни работодатели са както кооперациите и арендаторите, така и общинска администрация.

Стимули за фирми

- В общинска администрация е сформиран екип от специалисти Местно икономическо развитие, който ще подпомага потенциалните инвеститори;
– Общината разполага със собствена обработваема земя, която се предоставя на желаещи производители под наем или аренда;
– В общината са обособени и утвърдени от ОбС – Кнежа терени за учредяване на възмездно право на строеж на търговски, промишлени и стопански обекти;
– Общинска администрация съдейства на скъсяване на сроковете за издаване на проектна документация;
– Общинска администрация ще осигурява връзка между потенциалния инвеститор и всички институции издаващи становища и разрешителни за инвестиционни проекти;
/Предстои обособяване на Гише на предприемача/

КУЛТУРА

Общински исторически музей гр. Кнежа

Контакти с общински исторически музей гр. Кнежа
ул. Марин Боев 45
Телефон : +35991327503
e-mail : historicalmuseumkneja@mail.bg
Цветина Иванова Петрова – директор
Ангел Цанков Бачийски – уредник
Уеб сайт: knejamuseum.hit.bg
Работно време:
понеделник-петьк
8:30 – 12:00
12:30 – 17:00

Общински исторически музей – Кнежа започва да функционира официално като музейна сбирка на 11 февруари 1971 г., когато в предоставената на Читалището Кольовска къща е открита първата музейна експозиция. Това се случва под ръководството на Стефан Петров, който още през 1968 г. започва публикуване на поредица от исторически статии за миналото на града, а през 1969 г. стартира и конкретна събирателска дейност за оформяне на музейна сбирка.
През следващите години историческото богатство, съхранявано в музея, се увеличава.
През 1985 г. общината откупува сградата и започва нейното реставриране. В новия си вид, музейната сбирка е открита на 23 май 1989 г.
На 27 февруари Общински съвет – Кнежа взема решение музейната сбирка да бъде обособена като Общински исторически музей. Това решение е потвърдено от Министерството на културата с писмо от 16 август 2007 г.
Исторически музей – Кнежа издирва и изучава културното наследство; събира, регистрира, документира и опазва културни ценности; обработва научно постъпилите във фондовете му културни ценности; осигурява юридическа и физическа защита на културните ценности; осигурява използването на културните ценности за възпитателни, образователни и научни цели.
В музея се съхраняват над 100 архивни фонда, сред които са:
– стари български, турски документи и вестници;
– материали за видни личности от Кнежа и родословието на много фамилии;
– сведения за предприятия, учреждения, организации и др.
– материали за училища, просвета, култура;
– сведения за участниците във войните от 1885, 1912 – 1913, 1915, 1941 г.
– оригинални снимки, негативи, репродукции и много други.
В архивния фонд на музея се съхраняват важни материали за:
– Аспарухов вал – едно от трите гранични и укрепителни съоръжения в северозападна България;
– кралската босненска фамилия Кнежевич, живяла през XIV век на територията на гр. Кнежа.
Експозицията е разположена в две основни зали – художествена галерия, археология и етнография.
1. В художествената галерия са представени икони, картини и произведения на приложното изкуство на творци от Кнежа: Любен Диманов, Асен Крайшников, Петко Шиляшки, Марин Георгиев, Венера Симеонова, Любен Насков, Мими Векова, Стоян Кьосовски, Валентина Рашева, Лидия Шиндлер, Димчо Димчовски, Манчо Милев и др. В галерията на разположени два къта: на поета и композитора Спартак Бутански и на дългогодишния уредник на музея и един от авторите на „История на град Кнежа” Стефан Петров. Тук могат и да се видят книги и сборници на поети и писатели от Кнежа.
Музеят в Кнежа организира постоянни и гостуващи изложби; участва в общинските, национални и международни празници, чествания и театрализирани възстановки на българските традиции и обичаи.
2.Втората зала в Историческия музей е разделена на две части: археология и етнография.
– в дял археология са експонирани находки от землището на общината, свидетелстващи за това, че тези земи са обитавани от хилядолетия. Експонатите включват: каменни, глинени и метални предмети и части от тях, датиращи от различни исторически епохи – тракийска, византийска и римска.
– етнографската експозиция представя материалната и духовна култура на населението от нашия край, което включва: традиционното жилище и предмети от бита и основните поминъци, народното облекло и накити.

m1m2m5m8m9m10
КОНТАКТИ

Община “Кнежа” – kneja.acstre.com

Адрес: гр.Кнежа, ул.”М. Боев” 69
Тел.: 09132 71 36
Факс: 09132 70 07
E-mail: obstina_kneja_at_abv.bg; contacts_at_obstinaknezha.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: kneja.acstre.com

За автора