Община Марица

ЗА НАС

MARITSAОбщина Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година.

Административно е базирана в областния център Пловдив.

Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34 256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната.

Обхваща 19 села – Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера на населените места, от които е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в Пловдивска област.

Най-многолюдно е село Труд (около 4 000 души), а най-малко е Желязно (около 400 души). С население над 3 000 души са селата Маноле и Рогош. Под 1 000 жители имат селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. Средния брой жители на едно село в общината е 1 668 души при 524 за страната, което е показател за добър потенциал на човешките ресурси.

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание температурната сума за вегетационния период от 4400°С позволява на тези терени да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската низина.

karta_400Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя и ливади) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази).

Малка част от обработваемите земи са с некачествени и непригодни за земеделски нужди (песъчливи образувания и преовлажнени терени – резултат от природни явления; засолени почви – резултат от неправилна обработка на земята).

Горите и горските територии са слабо представени – около 1,99% от общата територия. Концентрирани са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските обекти, покрай пътищата и островно сред обработваемите земи.

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на община Марица от 30 710 души е 4,5 % от това на Пловдивска област и 0,4 % от това на страната. По общия му брой тя е в групата на “средните (30-100 хил.) общини”. Гъстотата е 94 жит./км² при 119 жит./км² за областта и 70 жит./км² за страната. Населението по местоживеене е изключително селско. В териториален разрез е налице неравномерност на разпределение на населението в различните зони и деветнадесетте населени места. Най-многолюдното село е Труд, а селото с най-малко жители е Желязно. Средно в едно селище живеят около 1650 жители при средно 970 за областта и 520 за страната. Преобладават средните и големите села (над 1000 жители).

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 81% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиален, ливаден и алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание с температурната сума за вегетационния период от 4400º С позволява на тези терени да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви земеделски култури, традиционни за Тракийската низина. Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя и др.) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази). Малка част от обработваемите земи са некачествени и непригодни за земеделски нужди (песъчливи образувания и преовлажнени терени- резултат от природни явления; засолени почви – резултат от неправилна обработка на земята). Плодородието на почвите и големият дял на земеделските обработваеми земи определят предимно селскостопанския характер на поминъка в общината.

Горите и горските територии са слабо представени в Община „Марица” (около 1,8 % от общата територия). По предназначението си горите са: защитни, рекреационни, за дивечопроизводство и ловуване и горски земи – поляни и храсталаци. Разпространени са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските обекти, покрай пътищата и в изолирани случаи- островно сред обработваемите земи.

Гори за дърводобив няма. Интерес представляват горите по поречието на река Марица и по поречията и устията на реките Стряма, Потока, Пясъчник, и при с. Труд – рекреационни и за ловуване.

Подземните природни богатства на общината са представени от слаби запаси на речен пясък и чакъл.

Водните ресурси са представени от повърхностните и подземните води, които имат различно широко приложение. В землището на с. Войводиново има регистрирани два сондажа за минерална вода, която лабораторно е определена като “трапезна”.

Повърхностните води – реки, речни течения, открити водни площи и канализационната напоителна система, заемат 5,46% от територията на общината. Реките, преминаващи през Община “Марица” са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р. Пясъчник. Те имат обширни водосборни басейни извън общината и по-ограничени водосбори в общината. Други открити водни площи са предимно язовирните системи при селата Труд, Граф Игнатиево и Войводиново, и някой малки стопански язовири, разпръснати по цялата територия на общината – естествено свързани с каналите от ННС и ВКМ, подхранвани от язовирите Пясъчник, Домлян и речните течения. Повърхностните водни площи, освен за общото си предназначение се ползват за напояване, рибовъдство и са традиционни естествени развъдници на водолюбиви птици и животни.

Tериторията на Община „Марица” представлява типична агроценоза и не е особено подходяща за събиране на диворастящи билки, с изключение на тези от плевелен тип. Представени са видове от семействата: Кленови; Лаваницови; Сенникоцветни; Змиярникови; Аралиеви; Вълчеябълкови; Сложноцветни; Брезови; Грапаволистни; Кръстоцветни; Бъзови; Карамфилови; Целастрови; Лободови; Поветицови; Дрянови; Тиквови; Кукувичопреждови; Хвощови; Млечкови; Бобови; Тинтявови; Здравецови; Халорагови; Конкокестенови; Звъникови; Дзукови; Устаноцветни; Воднолещови; Кремови; Блатиеви; Слезови; Маслинови: Макови; Живовлекови; Лападови; Тученицови; Игликови; Лютикови; Резедови; Розоцветни; Брошови; Върбови; Живеничеви; Картофови; Папурови; Брястови; Върбинкови; Чифтолистникови;

На територията на общината има “защитени територии”. Сега почти цялата и територия е усвоена за селскостопанска дейност. От някогашните гори (цяр, кафяв габър, полски ясен и полски бряст) са запазени малки групи и единични екземпляри. Интерес представлява малка гора от дъб в с. Маноле (някогашен център за семенен материал) Влажните зони около язовирната система Труд – Войводиново са сборно място преди отлитане на юг за Черния щъркел.

ИКОНОМИКА

Структурата на икономиката в община Марица се определя от настъпилите социално-икономически условия през последните 20 години. Докато до края на 90 години на миналия век водещ отрасъл е било селското стопанство, то постепенно се измества от промишлеността. Този факт оказва благоприятно влияние за развитието на общината. Благодарение на промишлеността селата не се обезлюдяват вследствие на миграция към градските центрове.

Определящи за развитието на икономиката в общината са отраслите лека промишленост и селско стопанство. Инвестициите в последните години надхвърлят 1 милиард лева. Регистрирани са над 4000 стопански субекта. Най-големите предприятия са изградени на “зелена поляна”.

zoni2_400Оформени са 4 промишлени зони:

Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево
Труд, Строево, Граф Игнатиево
Войводиново, Калековец
Скутаре, Рогош, Маноле
Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-вкусова, машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. Предприятията са изцяло частни.

Териториално промишлеността се развива извън населените места. Терените на бившите стопански дворове 2380 дка са в основата на новите “стопански зони” на общината поради относителната си обезпеченост с техническа инфраструктура, добри транспортни връзки и по – опростени процедури в инвестиционното проектиране. Към тях естествено са се присъединили и терени от смяна функционалното предназначение на земеделски земи за стопански дейности. Близостта на областния град Пловдив прави изключително бурен процесът на разрастване на стопанските зони. Доброто географско положение на територията дава бързи транспортни връзки до пазарите. По размер на чуждестранни инвестиции (около 30000 лв/ж) община “Марица” е на първо място в страната.
Сградният фонд на промишлените предприятия е нов, техниката почти навсякъде е съвременна.

ГАЛЕРИЯ

30d4d01bcb19aeecdfc80b822429f4b0_gf21c9c3d6bceb7ddb9e1d500e2a3cbd0_gd0770695c39f602cb597fa7d45e29a00_gd2b66ef7323b6fb13b9fad61f281bd4f_gb688bb8691c4a67823faf14ea8dc0e76_g2926d0906f9844688406437472952b1f_g1700a07a8e6f3c7ce55e5645c13debc5_g264e69732919548e86a9f89357b2087e_g98cad82ba3ae8c0edc144a51ce1893b3_g50ce8f864903d118383c7cdfb7a3d304_g
КОНТАКТИ

Община Марица – maritsa.org

Адрес: Пловдив, бул. Марица 57А
Тел.: 032 90 78 00
Факс: 032 95 19 34
Е-mail: obshtina@ maritsa.org

Текст и изображения: a href=”http://www.maritsa.org/” target=”_blank”>maritsa.org

За автора