Община “Садово”

ЗА НАС

Sadovo-info-registerОбщина Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство. Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17% от територията на страната. Община Садово се състои от 1 град – Садово обединяващ икономическите, административните и културно – просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и Чешнегирово. Населението на Общината възлиза на 15 521 жители.
В гр. Садово се намира първото професионално земеделско училище в България, открито през 1883 год. и функциониращо днес като Селскостопанска гимназия; и първата Земеделска опитна станция в страната, която днес под името Институт за растителни и генетични ресурси “Константин Малков” – Садово /http://www.ipgrbg.com/ е един от водещите научни центрове в областта на селското стопаство.
В климатично отношение попада в преходно-континенталната област. Средната продължителност на слънцегреене в часове е едно от най-големите в страната 2293,8 часа/годишно. През 1915 година тук е измерена най-високата абсолютна максимална температура в България от 45,2 градуса.

Има равнинен релеф, преобладават торфени, торфенисто-блатни почви, канелени горски почви и черноземни смолници.

 

МЕСНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху недвижимите имоти се дължи на Община Садово за разположените на територията на общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначение за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други, и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Данък се дължи и за застроените земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен.
Кой дължи данъка – собственика на имота, а в случаите на учредено вещно право на ползване – ползвателя.
Кога се подава декларация – за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът или носителят на ограниченото вещно право на ползване подава в 2-месечен срок декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. За имотите придобити по наследство срокът е 6-месечен. При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината.
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК.
Данъчни облекчения:
-за имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;
-за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
Срок за плащане: първа вноска от 1 март до 30 юни, втора вноска до 30 октомври, като на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Такса битови отпадъци

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет.
Кой дължи таксата – собственика на имота, а в случаите на учредено вещно право на ползване – ползвателя.
Подаване на декларация за облагане с такса битови отпадъци, отделно от декларацията за облагане с данък върху недвижимите имоти, не се изисква.
Срок за плащане: първа вноска до 30 юни, втора вноска до 31 октомври, като на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Собствениците на имоти, неползващи услугата в частта за сметосъбиране и сметоизвозване се освобождават от такса в частта й за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депа, ако подадат в деловодството на Община Садово до 30 ноември на предходната година декларация, че през следващата година имота няма да се ползва и няма да генерира битови отпадъци. Образец на такава декларация за физически лица може да изтеглите от ТУК, а за юридически лица и еднолични търговци – от ТУК. Ако не получите писмо с отказ за освобождаване от такса, съобщението което ще получите за дължимата такса за съответната година следва да е с намален размер на таксата. Ако през календарната година, в която съответните лица са освободени от такса, се установи ползване на имота или изхвърляне на отпадъци от освободените лица, независимо от тяхното количество, се съставя констативен протокол, въз основа на който се възстановява задължението да се заплати целия размер на таксата със съответните лихви за закъснение.

Данък върху наследствата

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани, с изключение на имуществата, придобити по наследство от преживелия съпруг и наследниците по права линия.
При откриване на наследство и при липса на наследници по права линия (деца, внуци, родители) и преживял съпруг, данъчно задължените лица (наследници по съребрена линия – братя, сестри, племенници, братовчеди) или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в Община Садово, ако е била последното местожителство на наследодателя. За наследник, който не е брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.
Декларация по чл. 32 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК
Срок за плащане: 2 месеца от връчване на съобщение по реда на ДОПК.

Данък върху превозните средства

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. Собствениците на превозни средства декларират пред Община Садово, ако имат постоянен адрес, съответно седалище, в общината, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.
Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за леки автомобили може да изтеглите от ТУК.
Декларация по чл.54 от ЗМДТ за превозни средства без леки автомобили може да изтеглите от ТУК.
Декларация за отписване на превозно средство може да изтеглите от ТУК. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.
Данъчни облекчения:
-освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица; дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност; Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията; лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW;
-за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
-за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с “екодвигатели”, съответстващи на стандартите “Евро 2″, “Евро 3″, “Евро 4″ и “Евро 5″, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
Срок за плащане: първа вноска от 1 март до 30 юни, втора вноска до 30 октомври, като на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Данък не се дължи за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната. Данък не се дължи, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят. Освобождават се от данък придобитите имущества от държавата и общините; образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца; Българският Червен кръст; национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания; фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани; даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; обичайните подаръци; имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон; даренията в полза на народните читалища; придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол ; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност; безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Данъкът се заплаща в Община Садово, ако местонахождението на недвижимия имот е на нейна територия, а в останалите случаи – ако постоянния адрес, съответно седалището на данъчно задълженото лице е на нейна територия. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства като не е необходимо подаването на декларация. При безвъзмездно придобиване на имущество, без предходните случаи, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК.

Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване.
Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1.физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2.физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3.физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4.лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК.
Срок за плащане: първа вноска до 31 януари, втора вноска до 30 април; трета вноска до 31 юли; четвърта вноска до 31 октомври.

Туристически данък

С туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Лицата внасят данъка в приход на бюджета на Община Садово, ако местонахождението на средствата за подслон и местата за настаняване е на нейна територия. Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Декларация по чл. 61р от ЗМДТ може да изтеглите от ТУК.
Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка. Размерът на данъка е 0.60 лв. за нощувка за категория 1 звезда, 0.80 лв. за нощувка за категория 2 звезди и 1.00 лв. за нощувка за категория 3, 4 или 5 звезди.
Срок за плащане: до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Такса за притежаване на куче

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в Община Садово, ако на нейна територия е постоянният му адрес (за физическо лице) или седалище (за юридическо лице и едноличен търговец). Освобождават се от такса собствениците на кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; ловни кучета.
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче може да изтеглите от ТУК.
В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. В Община Садово такса за притежаване на куче е символична – 2 лв. за година.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Харта на клиента
ХАРТА НА КЛИЕНТА
Предназначението на хартата е гражданите от Община Садово да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.
С тази Харта искаме да Ви запознаем с услугите, които Общинска администрация Садово предоставя на потребителите. Искаме да Ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община Садово. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кмет и общинска администрация.
Кметът на общината :

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
отговаря за опазването на обществения ред;
организира изпълнението на обществения бюджет;
организира изпълнението на дългосрочните програми;
организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;
поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното
самоуправление в страната;
осъществява международни контакти на общинско ниво;
организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;
възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от директори на дирекции.
СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Общинска администрация Садово е орган на изпълнителната власт и провежда държавната политиката на територията на общината. Тя осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
законност;
откритост и достъпност;
отговорност и отчетност;
ефективност и ефикасност;
субординация и координация;
предвидимост.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С ХАРТАТА НА КЛИЕНТА
да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;
Да предоставя своевременно лесноразбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;
Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;
Да осигури бързо, икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;
Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването – сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;
Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.
ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:
Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват и не проявяват агресивно поведение.
Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;
Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти;
Да спазват предварително обявеното приемно време на административните звена;
Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;
Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

КОНТАКТИ

Община “Садово” – sadovo.bg

Адрес: гр. Садово, ул. “Иван Вазов” 2
Тел: 03118 22 50; 26 01
Факс: 03118 25 00
E-mail: obsadowo@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: sadovo.bg

 

За автора