Петьо Цанев Петров (533) – Нотариус София

ЗА НАС

notarНотариус Петьо Петров е завършил класическата гимназия в град София.
През 1995 година се дипломира в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”, след което в продължение на девет години работи като адвокат в САК, в адвокатска кантора “Лазаров и партньори”. Специализира в областта на вещното, облигационното и търговското право.
През 2004 г. е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България като нотариус с регистрационен № 533.

Учредител и член на Българската асоциация за европейско право.
Владее руски, френски и английски език.

УСЛУГИ

B2

 • Правни консултации и съвети при покупко-продажби, дарения и други видове разпореждания с недвижими имоти и вещни права върху тях;
 • Извършване на проверка относно собствеността и статута на недвижимите имоти;
 • Изготвяне на всички видове документи, свързани с нотариалната дейност;
 • Съдействие при разплащане по банков път на продажната цена на недвижимите имоти;
 • Устни и писмени правни консултации;
 • Изготвяне на Брачни договори;
 • Връчване на нотариални покани;
 • Изготвяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително изготвяне на констативни протоколи относно съдържанието на интернет страници и констативни протоколи за проведени общи събрания на търговски дружества;
 • Съставяне, съхранение и изпълнение на завещания;
 • Доверително управление на имущество;
 • Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;

Удостоверяване на подписите, датата и съдържанието на следните документи:

 • Споразумения между физически или юридически лица
 • Договори за делба, наем, заем и др.
 • Договори за прехвърляне на собственост върху МПС
 • Записи на заповед и менителници
 • Разписки за суми
 • Пълномощни
 • Декларации
 • Молби за учредяване и заличаване на ипотеки
 • Заявления за вписване в Търговски регистър
 • Удостоверяване на верността на преписи от документи.

Извършване на нотариални удостоверявания извън нотариалната кантора след предварителна уговорка.

КОНТАКТИ

Петьо Цанев Петров (533) – Нотариус София – notarypetrov.com

Адрес: гр.София, ул.”Фритьоф Нансен “29
Тел./факс: 02 981 80 20
E-mail: p.petrov@ notarypetrov.com

Текст и изображения: notarypetrov.com

За автора