Пътстроймонтаж ООД

ЗА НАС

patstroyФирма “Пътстроймонтаж”ООД гр.Силистра е основана през 1993г. с Решение на МС на Р.България, като правоприемник на производствената дейност на Пътно Управление гр.Силистра.

В последствие фирмата се приватизира и в настоящия момент е със 100% частен капитал.

“Пътстроймонтаж” ООД гр.Силистра е основния изпълнител на повечето средни ремонти и рехабилитации по Републиканската пътна мрежа на територията на Област Силистра и на ІV-класната пътна мрежа на територията на общините през последните петнадесет години.

Дружеството има опит и в изпълнението на канализации за дъждоприемни води, като елемент на пътната инфраструктура.

Фирмата разполага с достатъчен обем от земекопна, асфалтополагаща и уплътнителна техника за изпълнение на видове работи по пътна, канализационна и водопроводна инфраструктури.

Всичко това прави фирма «Пътстроймонтаж» OOД търсен партньор и надежден изпълнител.

ДЕЙНОСТ
  • строителство на пътища, площадки и пътни съоръжения;
  • изпълнение на всякакъв вид земни и пътни работи;
  • изграждане на канализационна инфраструктура;
  • производство и търговия с инертни материали;
  • производство и полагане на различни типове асфалтобетонови смеси;
  • строително-технологични и транспортни услуги със специализирана механизация и автотранспорт;
  • високо строителство.

 

ЛАБОРАТОРИЯ

Фирмена Пътна Лаборатория

През 2012г. беше построена, изцяло завършена и оборудвана Фирмена пътна лаборатория, намираща се в района на Асфалтова база, гр. Силистра. Лабораторията, която в момента е в процес на акредитация, ще извършва изпитвателни дейности в областта на пътното строителство, ръководени от висококвалифициран персонал.

    

ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ

Производствената си дейност “Пътстроймонтаж”ООД осъществява на територията на Р. България. Дружеството разполага със следните производствени бази:

Асфалтова база

Фирма “Пътстроймонтаж”ООД притежава собствена асфалтовата база, намираща се на 6 км западно от гр. Силистра по път III-215. Там се произвеждат всички видове и типове висококачествени асфалтови смеси.Тя е с асфалтосмесител “Just Black”, производство на Швейцарската фирма “Ammann” с производителност 150 т/ч, монтиран 2006г. През 2012г. е построена и оборудвана собствена строителна лаборатория, в която да се осъществяват изпитвания на скални материали и асфалтови смеси. Към момента лабораторията е в процес на акредитация. Асфалтовата база разполага също и с оборудвана ремонтна работилница, кантар, площадки за съхраняване на строителни материали, административна сграда, места за гариране на механизацията и не на последно място висококвалифицирани тесни специалисти, обслужващи съораженията, сградите и и автомобилния парк.
Кариера за добив на инертни материали

Кариера “Поп Кралево” се намира в землището на с. Главан, отстояща на 20 км югоизточно от гр.Силистра. Разработена е от Окръжно пътно управление гр. Силистра през 1970г., като през първите години добива е бил около 10 000 куб.м. за година. След приватизацията е модернизирана и обновена, ставайки собственост на “Пътстроймонтаж”ООД. Към момента разполага с модерна трошачно-сортировъчна инсталация. Тя претрошава взривената скална маса на няколко вида фракции:

v    Несортиран трошен камък 0-40

v    Трошен камък (чакъл 40-120)

v    Кариерен пясък

v    различни фракции за производство на асфалтови смеси със зърнометрия от: 0-4 мм., 4-12 мм. и 12-20 мм.;

Пробивно-взривните работи се извършват от високо-квалифициран правоспособен персонал на фирмата. В района на кариерата има изградени: административна сграда, кантар, ремонтна работилница, вътрешно-кариерни пътища и площадки за депониране на готовата продукция. Същата е водоснабдена и електрифицирана. Кариера “Поп Кралево” разполага с най-добрите в областта си специалисти в района.

 

База за ремонт и поддържане на строителна механизация и автотранспорт

Базата за ремонт и поддържане на строителна механизация и автотранспорт се намира в района на гр.Силистра, източно по път I-7. Разполага с обширен автопарк, в който се гарира добре оборудвана специализирана механизация и автотранспорт за извършване на всички видове СМР в областта на пътното строителство, както и с ремонтна работилница, в която се извършват всички видове ремонтни дейности по леката и тежка механизация. Добре обучен и висококвалифициран персонал се грижи за ежедневната поддръжка и ремонт на всички машини. Изградена е много стройна организация по отношение пренасочване и управление на всички машини за работа. Базата за автотранспорт разполага с административна сграда, ремонтна работилница, складови халета, гаражи и обширна дворна площ.

 

КАЧЕСТВО

Качество при изпълнение на СМР и грижа за околната среда

По време на изпълнението на обекти се вземат всички разумни мерки за опазване и защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като се съблюдават изискванията на Закона за опазване на околната среда и действащите в страната нормативи, а именно:

1. Техническият ръководител на обекта осигурява провеждането на инструктаж на ръководения от него персонал по отношение на ЗБУТ и опазване на околната среда в района на строителната площадка и съседните територии. На площадката не се допускат работници и външни посетители, на които не е проведен инструктаж по опазване на околната среда.

2. Работниците, под ръководството на техническия ръководител на строителната площадка отговарят за правилното подреждане и съхранение на материалите, реда и чистотата на строителната площадка.

3. Специфични изисквания за опазване на околната среда, според предвидените за изпълнение видове работи:

- третирането и транспортирането на отпадъците (излишните земни маси, строителни отпадъци) се извършва на местото за депониране по определен маршрут за транспортиране;

-забранява се движението по пътищата на строителни машини с непочистена ходова част и замърсяването на пътното платно и съоръжения с кал и други отпадъчни материали;

-превозването на насипни материали се извършва с изправни транспортни средства с предпазни платнища;

-битовите отпадъци се събират в контейнер, разположен на строителната площадка;

-работниците на строителната площадка предприемат всички мерки за рационалното използване на водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода.

ГАЛЕРИЯ

05.05.2010 (2)za reklama (8)za reklama (3)za reklama (2)za reklama (1)Picture 127DSC04000DSC03997DSC03983DSC03980DSC03943DSC03930DSC03925
КОНТАКТИ

Пътстроймонтаж ООД – patstroymontaj.com

Адрес: гр. Силистра, ул. Тутракан 12
Тел./ факс: 086 82 38 71
Моб. тел.: 0886 006 171
E-mail: psm_silistra@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: patstroymontaj.com

За автора