Сатурн – 95 – Фотоволтаични централи

ЗА НАС

Saturn95“Сатурн – 95” ООД е създадена през 1995 г. с частни капитали и управител инж. Саша Стоянов. Фирмата е профилирана в следните дейности:
1. Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби. Производството обхваща широка гама от елементи, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивната и технологична документация. Всички елементи покриват изискванията на европейските норми и стандарти. Голяма част от тях са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по конструктивна документация или мостри на клиента.

ОЩЕ
Монтажният профил на фирмата обхваща:
Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби;
Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
Саниране на сгради по алпийски способ;
Доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация.
Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.
2. Kонсултантска дейност в областта на енергийната ефективност, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за енергийно обследване и сертифициране на сгради и индустриални системи. Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

3. Изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енегриен мениджмънт на електрически системи, основаващ се на енергиен одит с цел намаляване енергийните разходи.

4. Проектиране, изграждане, преустройство, изместване, реконструкция и поддръжка на външно електрозахранване (трафопостове, кабелни линии, районно и улично осветление).

5. Проектиране и монтаж на електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване и видеонаблюдение.

6. Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, както и на системи за автоматизация на тези инсталации.

7. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасадни и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни градини.

8. Професионални инженерингови услуги в областта на телевизионните технологии, сред които системен инженеринг, консултиране, комплексно проектиране на телевизионни обекти по всички специалности, настройка и поддръжка на съществуващи или новоизграждащи се телевизионни и излъчвателни комплекси.

Компанията поддържа активни контакти с редица учебни заведения в сферата на Електротехническите и Топлотехническите анализи и моделиране и е дългогодишен партньор на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Занаятчийска камара Кобленц.
Наличен е пълен инженерингов и изпълнителски ресурс за реализация на обекти в областта на възобновяемите енергийни източници като термопомпени отоплителни инсталации, соларни инсталации за БГВ, както и соларни системи за добив на електроенергия (фотоволтаични електроцентрали), системи за оползотворяване на биогаз и сметищен газ чрез методите на когенерацията. Прилагат се иновационни схеми при разрешаването на всяка енергийна задача.

Всички дейности на компанията са обезпечени с висококвалифицирани специалисти, оборудвани с професионална техника, екипировка и транспорт и се извършват в договорените срокове на изпълнение с високо качество и професионализъм.

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ СИСТЕМИ

Мълниезащитни системи

Проектиране и изграждане на специални мълниезащитни уредби (конвенционални и с изпреварващо действие)

Заземителни системи

Проектиране и изграждане на заземителни уредби

Научи повече >

 Пълно обслужване по проектиране и монтаж на нова и оценка на вече изградена конвенционална или активна мълниезащитна инсталация.

Проектиране на мълниезащита по архитектурна и конструктивна документация на сградата или след експертен  оглед и оразмеряване на обекта.

Производството обхваща елементи и аксесоари, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивните и технологични изисквания.

Всички елементи за мълниезащита и технологията на монтаж, покриват изискванията на европейските норми и стандарти и Наредба №4 от 2010г. за мълниезащита на сгради.

Голяма част от нашите елементи са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по проектно предложение или мостри на клиента.

Доставка на всички елементи от производствената ни база, както и на мълниеприемници с изпреварващо действие (МИД) с различен обхват на действие.

Информация за предлаганите елементи и мълниеприемници, можете да откриете в нашия продуктов каталог.

Монтажните дейности се извършват от екип квалифицирани и серфитицирани алпинисти.

Алпийският способ изключва употребата на специализирана механизация за височинен монтаж и съответно намалява значително разходите и времето за изпълнение.

Пълното обслужване по монтаж и реновиране на мълниезащита включва:

-   консултантска дейност по изграждане на инсталацията;

-   експертен оглед;

-   проeктиране на конвенционална мълниезащита или мълниезащита с изпреварващо действие;

-   производство и доставка на елементи за мълниезащита;

-   доставка на мълниеприемници с изпреварващо действие на конкурентни цени;

-   монтаж на всички видове мълниезащитни инсталации по алпийски способ от квалифицирани алпинисти;

-   гаранционно и извънгаранционно обслужване на изградената мълниезащитна уредба.

ЗАЗЕМИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Заземителни системи

Проектиране и изграждане на заземителни уредби

 Заземителните уредби са задължителни за пускане в експлоатация на електрическата система на сградите. Видовете заземления имат различни характеристики и зависят от спецификите на всяка сграда.

При оглед, наш консултант-инженер ще Ви помогне да изберете подходящата заземителна инсталация:

-   единични съсредоточени заземители (заземителни колове);

-   хоризонтални заземители (заземителна шина);

-   смесен тип (съсредоточени и хоризонтални);

-   фундаментни заземителни уредби;

-   дълбочинни заземители.

Фундаментните заземления изпълняват и ролята на изравнител на потенциалите на отводите от заземителната уредба. Отводите се ползват за заземяване на различните системи и инсталации на сградата – мълниезащита, електрическа инсталация и др. Този тип заземяване е възможен при етап полагане на основи.

Дълбочинно заземяване се препоръчва при скалисти терени и нетокопроводими почви. Максималната дълбочина е 60м.

Сатурн-95 извършва:

-   замервания и реновиране на съществуващи заземителни уредби;

-   проектиране и изграждане на нови и допълнителни заземления;

-   издаване на паспорт и техническо досие на уредбите.

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Консултантска дейност в областта на енергийната ефективност:

-   енергийно обследване;

-   сертифициране на сгради;

-   разработване на фирмени стандарти за енергийна ефективност за промишлени системи;

-   консултации в строителството и прединвестиционното проектиране за прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Енергийният одит се извършва съвместно с акредитирани партньори, вписани в регистъра на Агенцията за енергийна ефективност, по методология и образец съгласно Наредба № 7 от 2004г. към Закон за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност завършва с подготвяне и представяне на одитен доклад за резултатите. Докладът за енергийна ефективност може да бъде представен като прединвестиционен проект пред финансиращи институции:

-   фонд за енергийна ефективност;

-   чуждестранни банкови институции и структурни фондове;

-   пул от банки, подписали договори с Агенцията за енергийна ефективност;

-   Министерство на регионалното развитие и благоустройство по проект „Енергийно обновяване на бълграските домове”.

След прилагане на мерките за енергийна ефективност се извършва периодичен контролен мониторинг на ефекта от въвеждането им в експлоатация.

Пълният енергиен мениджмънт включва:

-   Енергиен одит от акредитирани партньори;

-   Подготвяне и представяне на одитен доклад;

-   Прединвестиционно проектиране;

-   Изработване на фирмен стандарт за енергийна ефективност;

-   Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;

-   Контролен мониторинг на резултатите от прилагане на мерките в експлоатация.

Електро-енергийна ефективност

Основната цел на обследването за електро-енергийна ефективност е намаляване на енергийните разходи. За достигане на оптимални параметри на електрическите системи и инсталации са необходими:

-   изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията;

-   измерване на основните параметри на електрическата мрежа и техните производни;

-   издаване на протокол и доклад за текущото състояние на всички електро-системи и прилежащите ѝм инсталации и съоръжения;

-   консултация и препоръки за въвеждане на мерки за достигане на оптимални параметри;

-   въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите;

-   осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи.

Пълното обслужване по електро-енергийна ефективност включва:

-   енергиен мениджмънт и консултантска дейност;

-   изготвяне на протокол за текущото състояние;

-   проектни решения за изграждане на нови и подобрение на вече инсталирани системи и съоръжения;

-   въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите (осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на електрическите системи);

-   контролен мониторинг след въвеждане на мерките за електро-енергийна ефективност.

ДОГРАМИ

Сатурн 95 произвежда и монтира:
– PVC / ПВЦ и алуминиева дограма;
– външни витрини и зимни градини;
– стъклени фасадни и покривни конструкции;
– интериорни врати и остъкления.

При изготвянето на проект за производство и монтаж на дограма е нужно да се изберат елементите за изработка на продукта.
Избор на профил:
– PVC / ПВЦ профили – четири-, пет- или шесткамерни, приложими за както за вътрешен, така и за външен монтаж;
– студен алуминиев профил – предимно за остъкляване на вътрешни помощения;
– топъл алуминиев профил – подходящ за остъкляване на фасади и покривни конструкции;
– цвят на профила (бял, дървесни разцветки).

Избор на система на отваряне и затваряне:
– едноосова (хоризонтално или вертикално отваряне);
– двуосова (хоризонтално и вертикално отваряне);
– паралелно плъзгане;
– комбинирана (двуосова и плъзгаща).

Избор на стъклопакет:
– 24мм, 32мм или троен стъклопакет
– цвят на стъклопакета (бял, мат, делта, зелен планибел, син стопсол и др.)

Пълното обслужване за производство и монтаж на стъклени конструкции и дограми Ви гарантира:
– продукт изработен с материали осигуряващи оптимално съотношение цена – качество;
– изпълнение по проект съобразен изцяло с изискванията на клиента и спецификите на сградата;
– оптимален коефициент на топлопреминаване;
– кратки срокове на изпълнение.

САНИРАНЕ НА СГРАДИ

Санирането на жилищни, обществени и индустриални сгради:
– подобрява параметрите за енергийна ефективност;
– удължава живота на вашата сграда;
– намалява разходите за отопление и климатизация;
– заздравява конструкцията на постройката;
– обновява външния вид на фасадата.

Преди да започнете саниране, наш инженер-конструктор ще направи оглед с цел:
– откриване на слабите места в конструкцията;
– проверка, анализ и измерване на всички инсталации и системи – ВиК, ОВиК
електрическа инсталация, мълниезащита и заземителна уредба и други;
– изготвяне на доклад и становище с конкретни предписания.

На базата на тази документация изготвяме проект и оферта за изпълнение.

Монтажни дейности извършваме с екип квалифицирани и сертифицирани алпинисти.
Алпийският метод на работа изключва изгражданете на фасадно скеле и намалява крайната цена за саниране и времето за изпълнение.

Предварителното обследване за енергийна ефективност ще Ви осигури оптимални резултати и възвръщаемост на инвестицията, като значителн ще намали разходите за отопление и климатизация.

Енергиен одит и обследване за енергийна ефективност се извършват от акредитирани партньори, вписани в регистъра на Агенция по енергийна ефективност.

Сатурн 95 Ви осигурява:
– саниране с квалифицирани алпинисти;
– кратки срокове на изпълниение;
– гаранция за извършената дейност;
– възвръщаемост на инвестицията.

КОНТАКТИ

“Сатурн – 95” – saturn95.com

Адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 55 Г вх.А ет.7 ап.18
Тел.: 0884 759 630
Моб.  тел.: 0887 940 065
E-mail: saturn.95.sasha@gmail.com;  office_at_saturn95.com

Адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов 12 – БИЦ ”Симе”

Teкст и изображение: saturn95.com

За автора