Адвокат Татяна Бойчева – Русе

ЗА НАС

ScreenHunter_3693 Sep. 24 15.47Винаги съм искала да помагам на хората. Винаги се стремя да постигна възможно най- добрия резултат за клиента.

Работя много успешно с дирекция „Социални грижи“ по реинтеграцията на деца в семействата им. Нямам отхвърлен иск от съда.

Спечелих дело по Хагската конвенция заведено срещу моя клиентка по повод жалба от бившия й съпруг, за отвличане на роденото от брака дете. Сега сме приятелки.

Нямам загубено трудово дело, без значение чии интереси защитавам – на работника или на работодателя.

С подготвените от мен документи трима руски граждани получиха българско гражданство в рамките на 2 години, когато това ставаше обикновено в рамките на 5 години.

През годините съм работила и все още работя с много търговски дружества, някои от които са „Еконт Експрес“ ООД, „Росмари трейд” ООД, „ТАБО” ЕООД, „Магива инвест” ООД, „Дунавска коприна” АД, ЕТ „ВАМПЕ” и др.

Предоставям на клиентите правни консултации, водя от тяхно име преговори с различни институции за разрешаване на проблема, изготвям договори, нотариални актове, споразумения и др.

Изготвям искови молби, въззивни и касационни жалби, тъжби. Представлявам клиентите в съдебни, досъдебни и административни производства. Защитавам интересите им по търговски, облигационни, семейни, наследствени, трудови дела, по изпълнителни дела, по дела по заповедно производство, по наказателни дела, по административни дела.

Подготвям документи за регистрация и промяна в обстоятелствата на търговски дружества. Сертифицирания универсален електронен подпис, с който разполагам спестява на клиентите време и намалява наполовина държавните такси дължими към Търговския регистър.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Семейно право

 • Представителство при развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
 • Консултации и правно съдействие при спор за родителски права;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;
 • Издръжка на деца, съпруг, низходящи и др.
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Осиновяване
 • Отмяна на мярка по Закона за закрила на дтето и настаняване на детето при близки и роднини или връщането му в семейството
 • Консултации и съдействие пред държавните и общински органи
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Административно право

Търговско право

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Регистрация, промяна, прекратяване на ЕТ и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
 • Искове за обявяване в несъстоятелност на неплатежоспособен или неизправен длъжник;
 • Представителство по изпълнителни дела за събиране на вземания;
 • Представителство по заповедно производство;
 • Обезпечение на вземания;
 • Обезпечение на бъдещ иск;
 • Представителство пред Търговски регистър във връзка с публикуване на ГФО;
 • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни;
 • Консултации и подготовка на документи във връзка с трудовоправни отношения – договори, заповеди, длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на записи на заповед, менителници
 • Консултации във връзка с търговски сделки
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Трудово право

 • Консултации
 • Процесуално представителство по трудови дела при уволнение, съкращаване, дисциплинарни наказания;
 • Процесуално представителство по трудови дела за получаване на обезщетения по КТ
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Вещно право

 • Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус;
 • Справки за тежести върх имоти
 • Изготвяне на  проекти за нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, констативни нотариални актове, нотариални актове по учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и др.;
 • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания;
 • Консултации и процесуално представителство по дела с вещноправни интереси;
 • Подготовка на документи за отказ от наследство;
 • Защита на интереси при нарушено владение;
 • Делба на имот – извънсъдебна и съдебна;
 • Управление на недвижими имоти и др.
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Облигационно (договорно) право

 • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни;
 • Предствителство по искове за:
  изпълнение на договор;
  унищожение на договор;
  обезщетения и неустойки по договор;
  прекратяване на договор;
  разваляне на алиаторни договори / за гледане и издръжка/;
  срещу солидарни длъжници / заем от банка/ и др.
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Гражданско процесуално право

 • Правни консултации по гражданскоправни въпроси-устни, писмени и online;
 • Процесуално представителство и правна защита по гражданскоправни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство;
 • Съдебна промяна на име;
 • Процесуално представителство по исково, обезпечително, заповедно, изпълнително и нотариално производство
 • Подготовка на документи за получаване на българско гражданство;
 • Подготовка на документи за регистриране на митнически складове;
 • Регистрация по закона за защита на личните данни;
 • Процесуално представителство на пострадали и наследници на жертви на ПТП и жертви на лекарска некомпетентност
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Наказателно право

 • Процесуално предстаеителство по наказателни дела от частен и общ характер
 • Представителство и участие в преговори с представители на прокуратурата във връзка с постигането на извънсъдебни и съдебни споразумения
 • ВИЖ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ В ТАЗИ КАТЕГОРИЯ
УСЛУГИ

Обявените цени са съобразени с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

УСЛУГА ЦЕНА
Устна консултация до 30 мин 30 лв.
Писмена консултация 60 лв.
Проучване на дело с даване на мнение по него 100 лв.
Тъжби до прокуратурата и полицията 100 лв.
За нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби 100 лв.
За изготвяне на възражение срещу административен акт съобразно предвидената в съответния закон минимална санкция или глоба/материален интерес/, но не по- малко от 150 лв.
За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство 400 лв.
За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор при интерес:

 • до 1000 лв. – 100 лв.;
 • от 1000 до 10 000 лв. – 200 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • от 10 000 до 50 000 лв. – 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • от 50 000 до 100 000 лв. – 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • над 100 000 лв. – 800 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на едноличен търговец 200 лв.
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на събирателно дружество 250 лв.
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на командитно дружество 280 лв.
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на дружество с ограничена отговорност 300 лв.
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на акционерно дружество 800 лв.
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на фондации и сдружения с нестопанска цел 450 лв.
За текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец 600 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение
За уговорена почасова консултантска дейност 80 лв. на час
Бракоразводни дела 600 лева, като при уреждане и на имуществени отношения се прилагат правилата за материалния интерес
Дела за издръжка съобразно материалния интерес, но не по- малко от 300 лв.
Трудови дела възнаграждението е в размер на уговорената с работодателя месечна заплата, но не по- малко от 450 лв.
Дела за реинтеграция на дете 600 лв.
Дела с определен материален интерес
 • от 1 до 1000 лева – 200 лева
 • от 1001 до 4999 – 300 лв. + 10% за горницата над 1000 лв
 • от 5000 до 10 000 – 550 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.
 • над 10 000 – 1000 лв. + 3,5% за горницата над 10 000
Делба съобразно материалния интерес, но не по- малко от 600 лв.
Дела за разваляне на договор съобразно материалния интерес
За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение определя се на базата на половината от стойностите на претендираните суми
За защита по административни дела съобразно материалния интерес, а при липса на такъв възнаграждението е 250 лв.
За частни жалби по наказателни дела 200 лв.
За частни жалби по наказателни дела, когато жалбите се разглеждат в открито заседание 300 лв.
За защита по дела от административнонаказателен характер 200 лв.
Дела за принудително лечение 300 лв.
КОНТАКТИ

Адвокат Татяна Бойчева – Русе – boycheva.com
Адрес: гр. Русе, ул. “Коледница” №5
Моб. тел.: 0886 859 658
E-mail: tanya_boycheva@ abv.bg

Текст и изображения: boycheva.com

За автора