„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД

ЗА НАС

BOURGASPATSTROY„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е сред водещите пътно-строителни фирми в Югоизточна България. Дружеството е основано с Разпореждане № 25 на Министерския съвет от 27.04.1993 г. и се явява правоприемник на част от активите и опита на Пътно управление гр.Бургас. Първоначално е регистрирано като ЕООД, а в последствие е преобразувано в Акционерно Дружество. „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е дъщерно дружество на Холдинг „ПЪТИЩА” АД /www.roads.bg/ гр. София.

Предмет на дейност:

Строителство, ремонт и поддържане на пътища и мостове, сгради и съоръжения; текущ ремонт и зимно поддържане на пътната мрежа; производство и продажба на кариерни инертни материали и асфалтобетонови смеси; лабораторни изпитвания; услуги със строителни машини и автотранспорт.

МОЩНОСТИ

“Бургаспътстрой” АД разполага с добре развита материално – техническа база на територията на Бургаска област, съсредоточена в градовете Бургас, Айтос, Карнобат и Средец.

КАРИЕРИ:

Кариера Айтос
Местонахождение: гр.Айтос,Бургаска област
Вид на материала: пепелни туфи и туфити
Мощност на запасите към 01.01.2009 г: 1 305 198 куб.м

Кариера Карнобат “Среден кайряк”
Местонахождение: гр.Карнобат, Бургаска област
Вид на материала: андезитови туфи
Мощност на запасите към 01.01.2009 г: 7 879 328 куб.м

ТРОШАЧНО- СОРТИРОВЪЧНИ ИНСТАЛАЦИИ:

Трошачно- сортировъчна инсталация Айтос
Местонахождение: гр.Айтос, Бургаска област
Съоръжения:
Каменотрошачка челюстна СМД 111 с производителност 150 т/час
Каменотрошачка роторна СД 86 с производителност 75 т/час
Каменотрошачка роторна СД 75 с производителност 30 т/час
Произвеждани размери фракции: 0-5 мм; 5-10 мм; 10-15 мм;15-25мм; 0-40 мм; 0-75 мм

Трошачно- сортировъчна инсталация Карнобат
Местонахождение: гр.Карнобат, Бургаска област
Съоръжения:
Каменотрошачка челюстна СМД 110 с производителност 75 т/час
Каменотрошачка роторна Паркер с производителност 40 т/час
Каменотрошачка роторна Тесаб с производителност 50 т/час
Полумобилна роторна трошачка тип вертикален ротор Metso Nordberg NW7150C с производителност 150 т/час
Полумобилна конусна трошачка Metso Nordberg NW200GPC с производителност 200 т/час
Полумобилна конусна трошачка Metso Nordberg NW200HPC с производителност 200 т/час
Мобилна челюстна трошачка Nordberg LT105S с производителност 200 т/час
Произвеждани размери фракции: 0-5 мм; 5-10 мм; 10-15 мм; 25-75мм; 0-40 мм; 0-75 мм; 0-4 мм; 4-8 мм; 8-11; 11-16 мм

АСФАЛТОВИ БАЗИ:

Асфалтова база Айтос
Местонахождение: гр.Айтос, Бургаска област
Съоръжения: Асф.смесител AMMANN Global 160 с производителност 160 т/час и Асф.смесител Телтомат V с производителност 80 т/час

Асфалтова база Карнобат
Местонахождение: гр.Карнобат, Бургаска област
Съоръжения: Асф.смесител HSAP-M1300 с производителност 104 т/час

Асфалтова база Средец
Местонахождение: гр.Средец, Бургаска област
Съоръжения: Асф.смесител ДС-154 с производителност 60 т/час

Ремонтно-складова база находяща се в Промишлена зона юг на гр.Бургас, включваща ремонтни халета и работилници, където се извършват всички видове ремонтни услуги на строителните машини и автомобили.

Богат и разнообразен машинен парк:
Асфалтоукладатори, булдозери, автогрейдери, багери, товарачни машини, компресори, валяци за асфалтополагане и настилки, малки валяци 1,5 тона за ремонтни работи, резачки за рязане на асфалт, вибрационни плочи, специализиран автотранспорт: бетоновоз, автокран, циментовоз, влекачи с платформа, автогудронатари, цистерни и други товарни автомобили от 4 до 20 тона.

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати и акредитации:

Наличие на системи за контрол:

1. Система за управление на качеството ISO 9001:2008
2. Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007
3. Система за управление на околната среда ISO 14001:2004
4. Система за производствен контрол в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, произведени в Асф.база Айтос, Асф.база Карнобат, Асф.база Средец
5. Система за производствен контрол в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, произведени в Трошачно-сортировъчни инсталации Айтос и Карнобат

Членство в професионални регистри:

1. Централен Професионален Регистър на Строителя за групи и категория строежи:
1. Първа група – строежи от първа до пета категория
2. Втора група – строежи от първа до четвърта категория
3. Трета група – строежи от първа до трета категория
4. Четвърта група – строежи от първа до трета категория
5. СМР – 45.50

2. Българска Браншова камара “Пътища”

ЛАБОРАТОРИЯ

Акредитирана Пътностроителна лаборатория – Айтос
съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2002 с обхват на акредитация:

Извършва изпитване на:
цимент; пясък за обикновен бетон и строителни разтвори; материали добавъчни плътни за обикновен бетон; бетонни смеси; бетон; камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития; баластра речна за пътни основи; смеси асфалтобетонни горещи, изрезки и ядки от асфалтови пластове; битуми нефтени; битумна емулсия; почви строителни; бордюри бетонни; улеи бетонни за отводняване на пътни настилки; плочи бетонни за облицовка на пътни окопи; тръби дренажни бетонни; асфалтови конструкции; каменно брашно.

Вземане на проби от:
цимент; пясък за обикновен бетон; пясък за строителни разтвори; пясък за асфалтови смеси; бетонни смеси; камък трошен за пътни основи и асфалтови настилки; смеси асфалтобетонни за пътни настилки; брашно минерално; бордюри бетонни.

ГАЛЕРИЯ

8e2d8ccf5322b2983dc2c21b8f6f6b159fd6bc23a8549ab191acb6173a7a941357f2e69dcac3a34480f3785a360113be79f012710e7bb578adabe4b652f3ba70bebe1a62632b8e58020802dfe9859f3cc329c7adcc87d5c5e2725529b3275b8bea3abea4451691e3ed4080b16c57c4c7
КОНТАКТИ

„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД – bsroadconstr.com

Централен офис на „Бургаспътстрой” АД Бургас

Адрес: гр. Бургас ул. „Цариградска” 30 ет.4
Тел.: 056 844 436; 056 846 136
Факс: 056 840 274
E-mail: office@bsroadconstr.com

АБ Карнобат
Тел.: 055 92 61 86; 055 92 25 59
E-mail: zhekov_d@ abv.bg

АБ Средец
Тел.: 0551 21 96
E-mail: kasnakova_io@ abv.bg

АБ Айтос
Телефони: 055 82 20 11; 055 82 86 02
E-mail: avramov_tod@ abv.bg

Акредитирана пътностроителна лаборатория Айтос
Телефон: 055 82 86 01
E-mail: labaitos@ abv.bg

Текст и изображения: bsroadconstr.com

За автора