ЧПК “Васил Левски”

ЗА НАС
logo-chpk-vasil-levskiЧастен Професионален Колеж “Васил Левски”
На 12.06.1997 г. Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частно професионално бизнесучилище (ЧПБУ) “Васил Левски”, с основател и директор г-жа Юлия Тончева, да открие учебната 1997/98 г. със специалности: Организация и управление в туризма, Стопански мениджмънт, Бизнес-администрация и Счетоводна отчетност.

Интересът на младите хора в Бургаски регион за придобиване на професионална квалификация нарастваше през годините.За да отговори на търсенето, директорът и екипът на училището разработиха специализирани учебни планове и учебни програми, които бяха одобрени от МОН и на 23.07.2004 г. получиха разрешение за Частен професионален колеж (ЧПК) “Васил Левски” да открие специалности: Организация и управление на хотел и Икономика и мениджмънт. На територията на региона, колеж “Васил Левски” откри и нова специалност Предприемачество и мениджмънт, лицензирана на 21.07 2010г. от МОМН.

Очертаха се добри перспективи за колежаните благодарение на постоянната и прагматична координация с работодатели в различните браншове. Колежът участва в авторитетни европейски програми. Амбициите станаха по-високи предвид процесите в настоящия момент: приобщаване на българската система за професионално образование към стандартите на ЕС, покриване на критериите за международно признаване на професионалната квалификация и по-пълното съответствие на професионалната подготовка на пазара на труда.

След успешно полагане на държавните изпити се дава възможност на младите и амбициозни хора да продължат обучението си в Нов Български Университет (София и Варна) и Варненски Свободен Университет, където колежаните от ЧПК „В. Левски” продължат за бакалавърска степен по всички специалности признавайки им положените изпити в колежа.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт

В учебната програма е включен материал с овладяването на който се цели колежаните да усвоят достатъчно знания и умения, свързани със същността на предприемачеството и мениджмънта. В процеса на обучение освен теоретичните знания се усвояват и практични умения. Материала в учебното съдържание изгражда няколко основни формиращи интелекта подцели като: създаване на професионални навици,умения и сръчности активиране на наблюдателността и познавателните способности. Главната цел на програмата е да акцентира върху характеристиката на оперативния мениджмънт, неговите етапи и методите за съгласуване на работата на различните отдели, звена, цехове, участъци. Разгледани са също методите за планиране и организиране на дейността на предприятието. Изучават се предмети като: пазарна икономика, счетоводство, предприемачество, маркетинг, мениджмънт, управление на човешките ресурси,етика – важни за утвърждаването на творческата индивидуалност, формирането на ценни личностни качества като инициативност, отговорност, развитие на способността за иновации.

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация и управление на хотелиерството

Организация и управление на хотелиерството цели придобиването на знания за вземане на управленски решения, управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Усвояват се знания и по управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, ресторантьорството /фронт-офис, резервации, рецепция, камериерско обслужване, домакинство, социално-психологически аспекти/ и допълнителните дейности. Изучават се стандартите на хотелиерския мениджмънт на Европейския съюз. Разглеждат се основните положения в организацията и технологията на счетоводния процес в хотелиерството.

ОБУЧЕНИЕТО ЗАВЪРШВА С ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА.

Стремежът е професионалната подготовка да отговаря не само на нуждите на днешния, но и на утрешния ден на развиващия се български и европейски пазар.

Колежаните имат непрекъснат достъп до интернет за лични нужди и за удобство при подготовка на текущи реферати.

Администрацията на колежа е в открита и обратима връзка с колежаните, чувствителна към рефлексията на младите хора и афинитета им към все по-динамични и ефективни подходи в обучението.

СРОКОВЕ И ТАКСИ
ПРИЕМЪТ НА НОВИ КОЛЕЖАНИ ЗАПОЧВА ОТ 01.03 ЗА ВСЯКА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

Организация на учебния процес:

  • Срок на обучение:
    • 2 години
    • 1 година ускорено обучение
  • Форми: редовна, задочна, самостоятелна

График на учебните занятия:

Първи курс

Специалност I-ва сесия II-ра сесия III-та сесия Допълнителна сесия
Предприемачество и мениджмънт 20.10 – 08.11 12.01.2015 – 20.01.2015 04.03.2015 – 12.03.2015
Организация и управление на хотелиерството 20.10 – 07.11 12.01.2015 – 24.01.2015 04.03.2015 – 15.03.2015

Втори курс

Специалност I-ва сесия II-ра сесия III-та сесия
Предприемачество и мениджмънт 20.10 – 08.11 12.01.2015 – 20.01.2015 04.03.2015– 12.03.2015
Организация и управление на хотелиерството 20.10 – 07.11 12.01.2015 – 17.01.2015 0.0 – 0.0
За присъствие на семестриалните занятия колежаните ползват платен служебен отпуск.

Самостоятелната форма на обучение се провежда по изготвен индивидуален учебен план, съобразен с изискванията на МОМН.

Такси

За 2 години обучение:

Такса документи – 50 лв.
Семестриална такса – 490 лв.

За 1 година ускорено обучение:

Годишна такса – 1780 лв.

Плащането на семестриалните такси става в началото на всеки семестър, в канцеларията на колежа или по банков път:

Име: ЧПК „Васил Левски”
IBAN: BG75RZBB91551023562219
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк

Вносител: трите имена на колежанина, ЕГН
Основание: наименование на специалността в която сте записани

ОТСТЪПКИ ОТ ГОДИШНА ТАКСА ПОЛЗВАТ:

  • Многодетни семейства
  • Втори колежанин от едно семейство
  • Колежани в неравностойно положение
  • За колежани с две специалности

Дати за кандидатстване

Прием на първокурсници – от 01.03 – за всяка учебна година, до попълване на местата
Януарски прием за първокурсници – до 05.01 – за всяка учебна година, до попълване на местата

ЦЕЛИ И ПРЕСПЕКТИВИ
Да осъществим професионално обучение в съответствие с държавните образователни изисквания и да обслужим потребностите на пазара на труда.

Да бъдем новаторска образователна институция, гарантираща перспективни и престижни специалности и сигурна реализация.

Да отговорим на сложни въпроси във всички научни сфери на съвременното общество: повишаване на производителността, точността и бързината при вземането на алтернативни решения.

Да се усвоят основни професионални умения: организацията в офиса и хотела, създаването и съхраняването на документи, обработка на икономическа информация и начини за нейното представяне, умения за работа в екип и за създаване на такъв.

Да се формират умения за прилагане на теоретичните знания при решаването на конкретни практически задачи. Да се създадат професионални умения, свързани със специфичните особености на отделните дейности – точност, прецизност, акуратност, наблюдателност.

Да се достигне ниво на умения, които са достатъчни за изпълнение на професионалните задачи във всички звена.

Предоставяме възможност тук, в България или в чужбина (Великобритания, Холандия, Дания, Швейцария и др.) да се учи по международни стандарти – едно успешно начинание за хора, които искат да правят точно това.

За подготовка и изпращане на студенти в чужбина си сътрудничим с една от водещите български консултантски фирми за образование и езиково обучение в чужбина ЕДЛАНТА!

На желаещите да продължат обучението си в чужбина се предоставя възможност да изучават чуждия език на ниво достатъчно за съответния чуждестранен университет, както и да изготвят визуалното представяне според изискванията там където това е необходимо. В повечето университети приема е по документи.

Допълнителни възможности: Колежаните могат да продължат обучението си в следващите образователно – квалификационни равнища на висшето образование в бакалавърските програми на:

Нов Български Университет – София, Варна и
Варненски Свободен Университет ”Черноризец Храбър”

Завършилите получават държавен документ с европейска валидност с най-висока професионално – квалификационна степен.

Въвели сме стандарти за една вълнуваща кариера в хотелиерството, предприемачеството и мениджмънта, предлагаща неограничени възможности за реализация. Учебният план дава възможност на колежаните да усвоят теоретични знания и умения за работа в среда на съвременни информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери.

ГАЛЕРИЯ

0ad1b4408e8f486ada8952e049ca23d79249bf570247255d73112f50fe73fd2a071682e6f369d3b2dbd02070b52bc0a093222e3e286e2b8ea463ddae64f76d45965764f42281dc5292c829a7f805bd9741750780adeb0a2081fd8ddb643247c0a01c81b588f0dea944c18d413c651926dace113daa9c68020fc2fab00a70679af9327e2bfa351bc35a179a7d741ce856fe514650ff0195ed9d6c6a921adff16c8665b3eda3eb8d7b5f8d14665728d16c8258fcd459e8618c64bcca48f8e3ef100b370d2e107fe3e3f5c854aedaaaaadd5cecbee5eae98c854de3612d33e7d4b65dbcc433f862bbb75e61a553653086f66f8957b80681c3bc39ca46ebe4bf81b519aef25e59e5e4eab607db717502c9b851df0b7e2bc676dee0e525bc8e3b76ff70db2bd49fca32e741ef4c38ba716d80778b40189ee2274dd965b2445b1dd0d5912d2f5b361da0ecc64b0a28ae007d98
КОНТАКТИ
ЧПК Васил Левски – collegelevski.org
Адрес: гр. Бургас, ул. Гладстон 150
Тел./Факс: 056 827 962
Моб. тел.: 0888 151 957, 0878 151 957
E-mail: collegelevski@ abv.bg

За автора