“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_15131 Apr. 17 07.49“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Ние осигуряваме професионално финансово-счетоводно обслужване при стриктно прилагане на съществуващата нормативна база в Република България, счетоводни, трудови, осигурителни и данъчни консултации, според спецификата и нуждите на фирмата Ви и сферата на Вашия бизнес.
Политиката ни е: коректност, отзивчивост и внимание към всеки наш клиент.
Навсякъде по света да си счетоводител е една от най-отговорните, трудни и престижни професии. Работата на счетоводителят е да обработва и класифицира огромен обем информация. Той трябва да намери най-подходящата форма за представяне на тази информация в удобен вид за нейните потребители – ръкодните кадри на фирмата,финансовите институции, статистически и данъчни органи, инвеститори, контрагенти и други. Отговорността на счетоводителите е голяма и всяка грешка може да доведе до загуби и санкции. Всичко това прави професията изключително трудна и за нея се изисква високо образование, професионален опит и детайлно познаване на непрекъснато променящата се нормативна база в нашата страна.

“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е създадена през 2002 година. През тези години фирмата натрупа опит и авторитет. Броят на счетоводно обслужваните от нас фирми достигна тридесет и шест. Фирмите, които ползват счетоводните ни услуги (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества) са с различен предмет на дейност. Нарастването на броя на счетоводно обслужваните фирми стана основно по пътя на получаване на добри отзиви за нас от първоначалните ни клиенти. Спирайки се на нас, Вие избирате да изпълняваме функциите на Ваш Главен счетоводители Съставител на Годишния Ви финансов отчет. Услугите, които предлагаме са: абонаментно счетоводно обсужване, съставяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ, изготвяне на годишни данъчни декларации, регистрации по ЗДДС, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, подаване на данни в НАП, всичко свързано с трудово – осигурителното законодателство, одиторски услуги, обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията и други.

УСЛУГИ

• Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
• Разработване на индивидуален сметкоплан;
• Обработка на счетоводните документи;
• Текущо счетоводно отчитане съгласно ЗС и НСМСП;
• Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност;
• Обобщаване на счетоводните отчети и изготвяне на справки според изискванията на фирмата – клиент, във връзка със счетоводната отчетност.
• Осъществяване на разплащания;
• Регистриране по ЗДДС – задължителна и по избор;
• Дерегистриране по ЗДДС – задължителна и по избор;
• Изготвяне на справка-декларация и дискета по ЗДДС и Правилника за неговото прилагане;
• Регистриране на самоосигуряващите се лица, вида на осигуряването и изваждане на осигурителна книжка в НОИ – София – град;
• Изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на същите, след представяне на необходимите документи;
• Регистриране на сключените трудови договори и прекратяване на същите в ТД на НАП – София – град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с УЕП;
• Оформяне на трудови книжки при прекратяване на трудови договори и изготвяне при необходимост на справки-декларации за бюрата по труда и УП 2 и УП3.
• Оформяне на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и лицата по договор за управление за заверка в НОИ.
• Обработка на работните заплати;
• Декларации обр. 1 и 6 и дискета за НАП и предаването им в НАП – София – град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с УЕП;
• Обработка на болнични листове за временна нетрудоспособност и предаване в НОИ – София – град;
• Съставяне на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация, в съответствие с изискванията посочени в чл.34, 35 и 36 от ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО и годишен отчет за дейността НАП и НСИ, съгласно ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА и обявяване на годишния финансов отчет в Агенция по вписванията, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър; /Виж. т.9 и т.10
• Осъществяване на методическо ръководство, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната;
• Оказване на съдействие пред органите на данъчната власт.

Предимства при избор на счетоводно обслужване от “СК ЕВРОСТАНДАРТ” ООД:

• Не е необходимо да поддържате счетоводен отдел във Вашата фирма;
• Не е необходимо да следите нормативната база в страната, касаеща счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство – затова се грижим ние;
• Управител, информиращ Ви за промени в нормативната база – счетоводна, данъчна, трудова и осигурителна и контролиращ работата на екипа и получаване на конкретни икономически изгоди чрез минимизиране на данъците, плащани от фирмата – клиент;
• Никакъв риск от внезапно напускане на счетоводител и хаос в счетоводната отчетност до намирането на нов.

Недостатъци:

• Един или два пъти в месеца е необходимо да посещавате офиса на компанията, ако Ви е по-удобно или невъзможно виж т.10. от забележката.

Допълнителни услуги, предоставяни извън счетоводното обслужване:

• Консултации с дипломиран експерт-счетоводител;
• Осигуряване на независим финансов одит;
• Регистрации, промени и прекратяване на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, фондации, сдружения с нестопанска цел и други – услугата се извършва от високи квалифициран адвокат към компанията;
• Правни консултации и консултации свързани със счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_15125 Apr. 17 07.43ScreenHunter_15126 Apr. 17 07.43ScreenHunter_15127 Apr. 17 07.43
КОНТАКТИ

“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД – eurostandart-bg.com
Адрес: гр. София, ул. Слатинска 101А, ет.2,офис3
Тел.: 02 971 12 02
Моб.тел.: 0887 253 421; 0889 714 196

Текст и изображения: eurostandart-bg.com

За автора