“Чистота” ЕООД – Бургас

ЗА НАС

ScreenHunter_20961 Jun. 03 09.26Фирма “Чистота” ЕООД в настоящия си вид е създаденa през 1995г. с решение от 11.04.1995 година БОС вписва преобразуване на ОФ “Чистота” ф.д. 49/1989 година в “Чистота” ЕООД, ф.д. 1394/1995 година на основание протокол 30/07.03.1991 година на Общински съвет гр.Бургас. “Чистота” ЕООД поема активите и пасивите на ОФ “Чистота” по баланса към 28.02.1995 година.

Собственик на капитала е Община Бургас

Предметът на дейност на дружестовото е:

събиране и извозване на битови, промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци;
разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и други на територията на Община Бургас;
депониране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, експлоатация на депо “Братово” и Претоварна станция – Капчето;
зимно снегопочистване;
почистване на терени по възлагателни писма на Община Бургас;
поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас;
услуги на физически и юридически лица;
С горепосочените комунални дейности фирмата е обслужвала Община Бургас и съставните селища от 1995г.

“Чистота” ЕООД е лицензирана фирма за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00 на РИОСВ – Бургас за следните видове отпадъци по кодове: 20.02.02-Почва и камъни; 20.03.01-Смесени битови отпадъци; 20.03.02-Отпадъци от пазари; 20.03.03-Отпадъци от почистване на улици; 20.03.07-Обемни отпадъци; 20.03.99-Битови отпадъци, неупоменати другаде; 17.01.07-Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06.

Дружеството има на разположение специализирана техника за извършването на горепосочените дейности – Мерцедес и Ман за сметосъбиране, сметоизвозване и автометене, снабдени със сертификати EUR 1 и EUR 2, машини за зимно поддържане на пътната мрежа. Автомобилите са многофункционални и надеждни за нуждите на управлението на отпадъци.

За услугите си дружеството разработва бизнес планове и проекти. Активно участва в обществени поръчки и търгове.

Основен приоритет на „Чистота” EООД са нейните клиенти . Ето защо фирмата разработва подходящи старатегии, прилага ефективни методи и използва такива технически съоръжения и оборудване, които са щадящи за околната среда. По този начин „Чистота” EООД успява да отговори адекватно на непрекъснато променящите се икономически условия и да затвърди своите позиции на пазара.

УСЛУГИ
Дружеството разполага със специализирана техника за извършване на всички нужди на съвременното управление на отпадъци. Разполагаме с автопарк от 38 специализирани автомобили:

Сметосъбиращи и сметоизвозващи машини
Специализирани машини за извозване на строителен отпадък
Машини за миене и метене на обществени площи
Камиони за зимно поддържане на пътната мрежа
Продажба на контейнери и кофи

ОБЩИНА БУРГАС

В Община Бургас „Чистота” ЕООД извършва комунални услуги. Ние предлагаме на клиентите си сметосъбиране и извозване на битови и строителни отпадъци, почистване и поддръжка на територии, предназначени за обществено ползване, улично метене и миене и зимна поддръжка.

Преглед на видовете дейности:

Сметосъбиране;
Транспорт на битови и строителни отпадъци;
Разделно сметосъбиране;
Улично почистване – ръчно/машинно метене и миене;
Зимна поддръжка на уличната мрежа;
Депониране на битови и производствени неопасни отпадъци;

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Предлагани услуги за търговски дружества:

Събиране и транспортиране на битови отпадъци;
Събиране и транспортиране на строителни отпадъци;
Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци;
Товарене и извозване на пръст;
Механизирано метене;
Почистване на отводнителни шахти;
Механизирано почистване на сняг;
Механизирано обезопасяване чрез разпръскване на специализирани смеси;
Товарене и извозване на снежни маси;

ДОМАКИНСТВА

Преглед на видовете дейности:

Сметосъбиране;
Транспорт на битови отпадъци;
Разделно сметосъбиране;
Улично почистване –машинно метене;
Зимна поддръжка на уличната мрежа и териториите за обществено ползване;

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_20949 Jun. 03 09.22ScreenHunter_20958 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20957 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20956 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20955 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20954 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20953 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20952 Jun. 03 09.23ScreenHunter_20951 Jun. 03 09.22ScreenHunter_20950 Jun. 03 09.22
КОНТАКТИ

“Чистота” ЕООД – Бургас – chistota-burgas.com
Адрес: гр.Бургас ул.Чаталджа 34
Тел.: 056 848 124
Моб.тел.: 0887 841 212
Е-mail: ekoservice@mbox.contact.bg

Текст и изображения: chistota-burgas.com

За автора