Компакт Консултантс ООД

ЗА НАС
comОт 1973 година проф.д-р.инж. Румен Кънев работи като инженер-химик и научен работник в областите за преработката на минерални суровини, минно дело и металургия, производството на алуминиеви соли и химически реагенти за пречистването на води. Той е член на няколко световно известни международни организации – ICSOBA, IWSA, IWWA, IAMM и Българската Асоциация по Водите.

През 1992 година e основана инженерно-консултантската компания Компакт Консултантс ООД като дъщерна фирма на Компакт Холдинг в България. През 1995 година Компакт Консултантс ООД вече е създала стабилни бизнес контакти с Allied Colloids – Великобритания, CIBA – Швейцария и CHIMEXIM – Румъния, а през 1999 – 2001 година и с KEMWATER CRYSTAL – Румъния, и SASOL – ЮАР.

Понастоящем Компакт Консултантс ООД е основен доставчик и консултант по приложението на Алуминиев сулфат, Полиалуминиев хлорид, различни видове флокуланти, флотационни и други химически реагенти намиращи квалифицирано приложение в пречистването на води, в обезводняването на утайки и кекове, в хартиената и текстилната промишлености, рудодобива, металургията и минната промишлености, фармацевтиката и други битови и индустриални области в България.

В Компакт Консултантс ООД работят постоянно 10 служители по продажбите, маркетинга, доставките, технологичните разработки, производствената и консултантска дейности, и около 40 високо квалифицирани професионални научни работници, инженери и техници на временна заетост при разработване на съвместни проекти.

В Компакт Консултантс ООД са разработени повече от 250 проекти свързани с третирането на питейни, битово и промишлено-отпадни води, обезводняване на утайки, третиране на нефтени емулсии, ретенционни системи при производството на хартия и дървесно-влакнести плоскости, флотацията на минерални суровини, пречистването на разтвори при производството на цветни метали, прахозапечатването на разпрашаващи се повърхности и други в България, Македония, Сърбия и Казахстан. Компанията е установила трайни контакти с повечето от клиентите си в тези страни.

Днес Компакт Консултантс ООД е добре позната и динамично развиваща се компания. Нейния имидж се основава на коректни отношения и взаимноизгодно сътрудничество с контрагентите и партньорите си на базата на взаимния интерес.

ДЕЙНОСТИ

Обработка и пречистване на природни води:
•Обработка и пречистване на питейни води
•Обработка и пречистване на битови води
•Обработка и пречистване на води за индустриални нужди

Обработка на индустриални води:
•Охлаждащи води – Охлаждащи кули
•Води за бойлери – Ниско налягане и високо налягане

Обработка и пречистване на води от индустрията:
•Нефтени рафинерии – Отпадни води и Нефтени емулсии
•Обработка на минерали
•Минно дело и металургия
•Производство на хартия и Дървесно Влакнести Плоскости
•Текстилни и кожаро-кожухарски предприятия

Обезводняване на шламове и кекове:
•Нефтени рафинерии – нефтени шламове
•Обезводняване на битови утайки
•Обезводняване на индустриални кекове

Производство на хартия и ДВП
•Флотация & сепариране на влакнест материал
•Ретенция & Проклейване
•Боядисване и Избелване
•Антипенители

Прахозапечатване на минерални и въглищни отвали

Техническо Сътрудничество и Консултации

Лабораторни опити и Промишлени опити за:
•Пречистване на води
•Обезводняване на утайки и кекове
•Прахозапечатване

Инженерни Съоръжения за подготовка и дозиране на реагенти 
•Инсталации за разтваряне и подготвяне на изходни разтвори
•Дозаторни инсталации и помпи

R&D обследване и Документи за ПП, Проекти и Търгове

Курсове за обучение

 

ПРЕДЛАГАНИ РЕАГЕНТИ

Алуминиев сулфат – АЛУМ – течен и прахообразен вид
Алуминиев полиокси хлорид – течен и прахообразен вид
АЛСУЛ -   Смесен коагулант&флокулант на база полиалуминиев сулфат допиран с ПолиДЕДМаг – течен вид
АЛСИЛ - Смесен коагулант&флокулант на база полиалуминиев хлорид допиран с ПолиДЕДМаг – течен вид
МАГНАФЛОК – Широка гама високоефективни анийонни и нейоннисинтетични полимери – флокуланти с различно молекулно тегло и йонен товар намерили ефективно приложение при сепарационни процеси твърдо/течно
МАГНАФЛОК ЛТ – Широка гама високоефективни синтетични полимери – флокуланти с различно молекулно тегло и йонен товар, и с висока чистота, произведени съобразно здравните стандарти за пречистването на питейни води, хранителната и фармацевтичната промишлености, и производството на захар
ЗЕТАГ –   Широка гама високо ефективни катийонни полиелектролити – флокуланти за обработка на битови и индустриални водни потоци доставяни под формата на микрогранули, прахообразна и течна форма. Типичното им приложение включва – първична седиментация, обезводняване на утайки, сгъстяване на утайки, отделяне на фосфора
МАГНАСОЛ – Типична област катийонни и анийонни синтетични коагуланти и флокуланти намерили квалифицирано приложение при обработката на битови и индустриални отпадни води. Специалният продукт – “блок–флокулант” се използва с успех при директно пречистване на подземни минни води

Продуктите от сериите ЗЕТАГ, МАГНАФЛОК и МАГНАСОЛ се използват все повече и повече в широка област от обработката на индустриални потоци – включващи третирането на индустриални потоци изхождащи от обработката на храни, кожарската и текстилна индустрии и други. В някои случаи третираните с тях потоци могат да бъдат ефективно избистряни за последстващо отделяне и даже за целите на рециклирането.

БЪРСТ - Общо целеви силиконови и несиликонови антипенители, използвани с успех против запенването в различни водни потоци, за сондажни разтвори, инжекционна вода и обработка на процесни флуиди
ИРГАТРИД – Широка гама високоефективни прахообразни и течни инхибитори на накипи, кондиционери на шламове и корозионни инхибитори за ниско и средно налягане, бойлери и охлаждащи системи, и биоциди
ДРАЙМАКС – Високо ефективни ПАВ използвани в системи на база нефт – вода. Налични са различни видове продукти за сондиране, екстракция и обработка на водни потоци – запенване, лубрикация, диспергиране, омокряне, деемулгиране, почистване и обезгресиране. Използват се също така и за обезводняване на филтърни кекове от филтрация
АЛКОТАК – Област от органични свързващи вещества за агломериране на минералите, включващо приложенията за пелетизация и брикетиране. АЛКОГАК ДС е прахозапечатващ продукт използван за подобряване на околната среда посредством предотвратяване на ветровата ерозия
ПРОКОЛ –Много широка гама от флотационни реагенти за сулфидни и несулфидни минерали включваща колектори, фротери, дисперсанти и модификатори
ПЕРКОЛ – Високо ефективно ретенционно средство на база полиакриламид
ОРГАНОПОЛ – Област от ретенционни средства разработени за производството на различни видове хартия от силно замърсени вторични суровини, където нормалните ретенционни средства не биха имали ефект
ИЗБЕЛИТЕЛИ - Химически реагенти използвани в производството на хартия
ПЕРГАЗОЛ – Синтетични оцветители използвани производството на хартия 

КОНТАКТИ

Компакт Консултантс ООД – compact-consultants.com

Адрес: гр. София, ул. Оборище № 123
Тел.: 02 944 1316; 02 843 53 95
Факс: 02 943 34 42

ЛАБОРАТОРИЯ & СКЛАД
Адрес: гр. София, ул. Неофит Хилендарски 21А
Тел.: 02 961 12 88
Факс: 02 961 22 08

Текст и изображения: compact-consultants.com

За автора