ДГС МЪГЛИЖ

ЗА НАС

ScreenHunter_27489 Aug. 24 08.06В горско – административно отношение ДГС Мъглиж се числи към Югоизточно Държавно предприятие Мъглиж. Държавно горско стопанство Мъглиж заема част от южните склонове на Централна Стара планина и част от северните склонове на Сърнена Средна гора. Територията му се намира в североизточната част на Старозагорска област.

На север граничи с ДГС Плачковци, на изток с ДГС Гурково, на юг с ДГС Стара Загора и на запад с ДГС Казанлък. ДГС Мъглиж контролира, стопанисва и опазва горския фонд на територията на цялата Община Мъглиж, включваща Мъглиж и селата Борущица, Дъбово, Селце, Тулово, Сливито, Ветрен, Шаново, Зимница, Юлиево и Ягода и част от горския фонд на Община Николаево, включваща с. Елхово.

Горите на стопанството по форма наподобяват трапец с дължина при основата 22 км. ( изток – запад ) и височина ( север – юг ) около 27 км. Горските територии, които се стопанисват от Държавно горско стопанство Мъглиж са с площ 25839,4 ха. Релефът на стопанството е много разнообразен и богат на теренни форми.

Старопланинският масив е изразен с характерните за среднопланинския релеф форми – високо издигнати билни заравнености с южно изложение, набраздени от широки слабо вкопани долинни врязвания, които преминават в стръмни сколонове и дълбоки разчленения. Релефът на другия дял от територията на стопанството – Средногорския – е нископланински, но се срещат места с надморска височина до 900 м ( връх Морулей – 895 м.)

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 720 м. Ниският пояс (до 700 – 800 м. ) е зает от дъбови и габърови гори, а над 800 м. е поясът, зает от букови гори. Част от горите – особено габъровите и частично дъбовите, са издънкови.

Общият запас от дървесина ( с клони ) на територията на Държавно горско стопанство Мъглиж днес възлиза на 4 529 600 куб. м. Най -разпространените дървесни видове са букът; зимният дъб, по – малко разпространение имат благунът, келявия габър, церът, летният дъб,
косматия дъб.

Мащабните залесявания от близкото минало са довели до значително присъствие на иглолистните видове – основно бял бор, смърч и черен бор като те съставляват една трета от насажденията на територията на стопанството.

Територията на стопанството е обект на туризъм и курортолечение, особено насажденията в Старопланинската част. Санаториума за белодробни заболявания в Радунци допълва картината на един курортен край, който гората прави още по – привлекателен.

Разнообразието на релефа, почвите и климата, са важни предпоставки за широкото флористично разнообразие на територията на ДГС Мъглиж. Защитените местности Мъглижки клисура, Юлиевска курия, Туловска курия и Ветренска курия, както и природните забележителности Малкият скок, Момите, Големият скок, Чепелев камък, Войнишки камък и Топлата дупка, могат да задоволят интереса не само на специалистите, но и на всички любители на природата.

В района на стопанството има подходящи условия за страничните ползувания от горите, като паша, сено, листников фураж, кори от мъждрян, новогодишни елхички горски плодове, липов цвят, билки – кантарион и някои други широко използвани билки.

Ловното стопанство създава условия за допълнителни доходи, чрез отстрел на дивеч за месо и ловни трофеи, а така също и за валутни постъпления. Общо за десетилетието в ДГС Мъглиж е предвидено да се залесят 749 ха . За добиване на необходимия посадъчен материал ДГС разполага със семепроизводствени насаждения с обща площ 489.5 ха. Залесяването се извършва само чрез садене на стандартни фиданки, за производството им стопанството разполага със собствен разсадник с площ от 208 дка.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_27485 Aug. 24 08.00ScreenHunter_27486 Aug. 24 08.00ScreenHunter_27487 Aug. 24 08.00
КОНТАКТИ

ДГС МЪГЛИЖ
Адрес: с. Мъглиж, пл. Трети Март 24
Тел.: 04321 23 16; 04321 23 19
E-mail: dlmagliz@ nug.bg

За автора