“Енергоремонт Козлодуй” ЕООД

ЗА НАС
logo-energoremont-kozlodui“Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност на 23.08.2007г. в състава на „Енергоремонт Холдинг“ АД.
Намира се на площадката на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, единствената атомна централа в България, която е най-големия производител на електроенергия в страната. Производствените и складови помещения са разположени на площ от 1584 м2, а административния корпус на площ от 202 м2.
Предметът на дейност е в сферата на услугите, доставки, производство и извършване на СМР в областта на енергетиката и промишлеността, контрол и определяне на остатъчния ресурс на метала, производство и монтаж – котелно, турбинно, минно оборудване, метални конструкции, ремонт на електросъоръжения за високо и ниско напрежение.
Дружеството има внедрена интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа на база Международните стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007, както и сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2 и сертификат за стоманени конструкции, съгласно DIN 18 800-7.
“Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и разполага с Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД е регистрирано и в Камарата на Строителите в България и притежава Удостоверение от Камарата на Строителите в България.
За кратък период от време „ Енергоремонт – Козлодуй“ ЕООД се доказа като коректен и надежден партьор извършващ качествени СМР. Наши клиенти са: „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД, „Атомстройекспорт“, АЕЦ Белене, ТЕЦ”Марица Изток 1”, ТЕЦ „Марица Изток 2“, „ Енел Оперейшънс“, „Енел Марица Изток 3“, “ Лукойл Нефтохим Бургас “АД, “Свилоцел”ЕАД, „Свилоза“АД , ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Перник”, “Гипс”АД-с.Кошава, Топлофикация “Русе” и др.

ДЕЙНОСТИ
“Енергоремонт Козлодуй” ЕООД извършва:

1. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
• Ремонт на енергийни и топлофикационни парогенератори и спомагателното им оборудване, в т.ч. нагревни повърхности, тръбопроводи за пара и гореща вода с високо налягане, арматура, вентилатори, шнекови и лентови транспортьори, газоходи, въздуховоди и др.
• Ремонт на парни турбини и спомагателното им оборудване, в т.ч. кондензатори, подгреватели, помпи, арматура, охладители и др.
• Ремонт на електрофилтри за очистване на димни газове в топлоелектрическите централи, металургични пещи, циментови заводи
• Ремонт на димни и въздушни вентилатори

2. ПРОИЗВОДСТВО
• Шнекови шлакоотделители
• Подавачи и дробилки за въглища
• Метални конструкции
• Съдове под налягане
“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД разполага с:
• висококвалифициран персонал;
• модерна административна сграда;
• оборудвано производствено хале;
• съвременна и модерна транспортна, и товаро- подемна техника

Като доказателство за високия професионализъм и компетентност в работата си за изпълнение на изискванията на клиентите, “Енергоремонт-Козлодуй”ЕООД се задължава да:
– изпълнява услугите надеждно и компетентно при съблюдаване на техническите и законови правила, подавайки желаната информация в указаните срокове и в подходяща форма;
– разглежда като решаващ за успеха си фактор задоволяването и доверието на клиентите си чрез осигуряване на качествени, изпитани и проверени резултати;
– създава и поддържа добра работна атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на съвместната работа, постоянно повишаване на квалификацията – да извършва обучение при спазване на изискванията за сигурност и охрана на труда, ангажираност към професионална работа, признание на лични и колективни успехи;
– избягва конфликти на интереси и приема само поръчки, които могат да бъдат изпълнени коректно и професионално;
– помага на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството им на работа при оптимално използване на наличните ресурси;
– проверява функционирането на интегрираната системата за управление чрез провеждане на вътрешни одити и прегледи от Ръководството.
– Всички служители на “Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД се задължават в този смисъл да изпълняват поставените им цели по качеството, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда като дават личен принос при осъществяване гореизложената политика по качествотото, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.
– Всякакви информации и данни за клиенти се третират като поверителна и не се предоставят на трети лица.

ОБЕКТИ
“Енергоремонт-Козлодуй”ЕООД извършва СМР на обекти с предмет на дейност:
• “Реконструкция на работно място “Дезактивация” в блок мръсна работилница /БМР/ в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД
• Реконструкция на дренажна система 5,6 UL в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД
• Ремонт на спомагателни и обслужващи конструкции и площадки на облочка на 6-ти ЕБ в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД
• Проектиране и изграждане на хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД
• Основен ремонт с подмяна на пясъчните фракции на механични филтри VB 78,79 N01 във филтърно помещение на бризгални басейни в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД
• Участие в основен ремонт на 5 и 6 енергоблок – “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД
• Ремонт на помпи в БПС– “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД
• Ремонт и подмяна на тръбопроводи
• Ремонт, монтаж и подмяна на арматура
• Извличане и преработка на втърдената фаза в баците за кубов остатък /БКО/ в “АЕЦ-Козлодуй”-ЕАД
• Подмяна на схемата на подаване на ХОВ към електролизери ХН 71, 72 и на съществуващата система за климатизация на помещението им с вода от система OUX31H01 и OUW33D01
• Ремонт и реконструкция на сгради и райони в Открита разпределителна уредба – части Сграда ОРУ и Защитна клетка
• Ремонтни работи по долни опорни блокове (утки) на РО на 5 и 6 ЕБ
• СМР и РСМР на обекти за основен ремонт на инсталации в “ Лукойл Нефтохим Бургас “АД
• Рехабилитация на нагревни повърхнини и шлакооделителна система в ТЕЦ „Марица Изток 2“
• Изграждане на сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица Изток 2“
• Изграждане на част отопление и вентилация за помпена сграда 1 и помпена сграда 2 към секция 3, за блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
• Монтаж турбина и тръбопроводи в “Свилоцел”ЕАД
• Извършване на типов основен ремонт на турбогенератор №5 и безразрушителен контрол на елементи от него в „Топлофикация Русе” ЕАД”
• “Изграждане на комплектна инсталация за калциниране на гипс на територията на “Гипс” АД, с.Кошава, обл.Видин
• Заготовки на метални конструкции за обект “Изграждане на комплектна инсталация за калциниране на гипс на територията на “Гипс” АД, с.Кошава, обл.Видин
“Енергоремонт-Козлодуй”ЕООД извършва строително-монтажни работи
и на териториите на ТЕЦ”Република”-Перник, ТЕЦ”Варна, ТЕЦ”Марица Изток1”, „Енел Марица Изток 3“, Топлофикация “Русе” и др.

ГАЛЕРИЯ
1zagotovkiOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERASvilocelSvilocel1ZagotovkazagotovkiOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA1006072009377IMG_0392IMG_0447IMG_0500IMG_0626IMG_0673IMG_0700konstrukciiP1060561P1060565OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
КОНТАКТИ
“Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – erhold.bg/energoremont-kozloduy
Адрес: гр. Козлодуй, площадка “АЕЦ”
Тел.: 0973 8 02 42
Факс: 0973 8 02 46
Е-mail: info-koz@ erhold.bg


Вижте по-голяма карта

За автора