„ЕВРО-СОРС” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_16502 Apr. 28 07.23„ЕВРО-СОРС” ЕООД е търговско дружество, учредено през март 2005 г. в град София с основен предмет на дейност: обучение и квалификация, консултантска и информационна дейност – включваща застрахователни услуги, данъчни консултации и консултантски услуги по Европейски проекти.

Към „ЕВРО-СОРС” ЕООД функционира Център за професионално обучение, притежаващ лицензия № 200512257 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за провеждане на обучения по 30 професии в областта на мениджмънта и туризма, стопанското управление, администрацията и услугите за личността.

От своето създаване до сега Центърът за професионално обучение към „ЕВРО-СОРС” ЕООД е обучил близо 4 500 курсисти в над 450 курса. Съществена част от тях са извършени по поръчка на Агенцията по заетостта или териториалните й поделения като са организирани над 300 курса и са обучени 2 700 безработни лица.

Също така има сериозен опит в реализацията на обучения, финансирани от ЕС и в рамките на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” като са обучени над 600 заети и безработни лица с цел повишаване тяхната адаптивност за заетост. От работодатели пряко са възложени 40 курса и са обучени близо 500 заети лица.

През 2005 година „ЕВРО-СОРС” ЕООД стартира проект чрез създаване на Национална школа по мениджмънт и туризъм с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта. Целева група са ученици, навършили 16 години като целта е паралелно с обучението им в общообразователното училище, те да получат професионална подготовка по търсени професии на пазара на труда. Този проект е една успешна формула за професионалното ориентиране, консултиране, подготовка за по-добра професионална реализация на младежи. Още през първата година са обучени повече от 220 ученици.

През 2007 година Национална школа по мениджмънт и туризъм „ЕВРО – СОРС” ЕООД – провежда обучения по „Програма за повишаване пригодността за заетост на младежи” на Министерство на труда и социалната политика с териториален обхват на цялата страна, включена в Националния план за действие по заетостта през 2007 г. Основната цел на Програмата е повишаване пригодността за заетост на безработни младежи до 24 г., включително отпаднали от образователната система, чрез включването им в курсове за професионално обучение. В рамките на програмата са обучени 250 млади хора и е осигурено стажуване на близо 60 от тях.

„ЕВРО-СОРС” ЕООД издава легитимни по българското законодателство и признати в ЕС документи за професионално обучение.

Застрахователните услуги, които извършва „ЕВРО-СОРС” ЕООД, включват всички видове застраховки предлагани от „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

ДЕЙНОСТИ

1. Националната школа по мениджмънт и туризъм
Националната школа по мениджмънт и туризъм е добра практика на Центъра за професионално обучение (ЦПО) на „ЕВРО-СОРС” ЕООД – гр. София. Тя е изградена по проект, иницииран от “Евро – Сорс” ЕООД и с подкрепата на:
Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
От 2005 г. школата организира и провежда професионално информиране, консултиране и обучение в областта на мениджмънта и туризма. В школата се обучават младежи, навършили 16 години. Паралелно с обучението им в общообразователното училище те получават професионална подготовка по търсени професии на пазара на труда.
При завършване на обучението се полага държавен изпит по теория и практика на професията. На успешно издържалите държавния изпит се издава свидетелство за професионална квалификация, документ, идентичен с издаваните от професионалните училища.
За текущо установяване на степента на усвояване на теоретичните знания и нивото на практически умения се провеждат минимум два междинни изпита. На успешно издържалите изпитите се издава удостоверение за професионална квалификация.

2. Център за професионално обучение (ЦПО) “Евро-Сорс”
ЦПО предоставя възможност за провеждане на курсове по посочените професии на територията на цялата страна.
За качеството на учебния процес се грижат високо квалифицирани преподаватели от Техникум по фризьорство и козметика, Професионална гимназия по туризъм, Технически университет и екип от консултанти, методисти и технически персонал – всичко това осигурява отлични възможности за обучение. Има изградена система за оценка и контрол на качеството на провежданите занятия.
Нашата основна цел е обучение с реални резултати. Влагаме цялото си дръзновение и опит, за да я постигнем. Придобитите нови знания на нашите курсисти е най-големият стимул за екипа на учебния център.
На завършилите успешно обучението по лицензирани програми от НАПОО, ЦПО издава Свидетелство за професионална квалификация, сертифицирано от МОН.
На завършилите успешно обучението по част от професията се издава Удостоверение за професионална квалификация, сертифицирано от МОН.
СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ОЦЕНКА НА НАЙ-ДОБРИТЕ КУРСИСТИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ ШАНС ЗА РАБОТА

3. Косултантски услуги
ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ – ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ
Оформяне на декларации, представителство пред органите по приходите, включително в хода на извършвани проверки и ревизии.
Помощ при попълване на данъчни и други декларации.
Местни данъци и такси.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Програмите за безвъзмездна финансова помощ ви дават възможност да реализирате своите идеи и да задоволите своите потребности с помощта на структурните фондове на ЕС.
За да можете да се възползвате от възможностите за финансиране на Ваш проект или идея, първо трябва да имате актуална информация за програмите, по които е възможно да кандидатствате. Освен това, трябва да знаете как точно да изготвите проектното си предложение, пред кого, кога и как да го представите и какви документи да приложите и да подберете правилно подходящата за Вас и вашите нужди програма, за да може да се възползвате от възможностите за безвъзмездна финансова подкрепа на Вашата дейност, за да бъде тя перспективна и конкурентноспособна.
„Евро – Сорс” ЕООД предлага следните услуги:
Консултиране и предоставяне на актуална информация по текущи европейски програми и фондове
Указване на методическа и техническа подкрепа на малкия и среден бизнес за актуални проекти и програми, финансирани от републиканския бюджет, предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС;
Предоставя информация за проекти за младежки програми и инициативи, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и повишаване на конкурентноспособността.
Консултиране за участие в конкурси и обществени поръчки.

4. Застрахователни услуги
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е успяваща в конкурентни условия компания, която разполага с енергичен и уверен в себе си колектив от квалифицирани и коректни към клиентите кадри.
В основата на дейността си ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД поставя акцент върху максимално бързото и качествено обслужване на всички клиенти. В много случай това включва консултиране и предлагане на най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, като същевременно му се гарантира компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети и изплащане на обезщетения в законовите срокове.
Дейността и платежоспособността на ЗАД” ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД са напълно гарантирани с презастрахователни договори от водещи български и международни компании.
Компанията се е утвърдила и е водеща в застраховането на публична държавна и общинска собствености имущество на физически лица, без да се отказва и от индустриалните рискове. Организационнта структура е ориентирана към клиента, като със своите 50 представителства в София и в страната осигурява бързо и компетентно обслужване на място.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_16496 Apr. 28 07.11ScreenHunter_16497 Apr. 28 07.12ScreenHunter_16498 Apr. 28 07.12ScreenHunter_16499 Apr. 28 07.12ScreenHunter_16500 Apr. 28 07.12
КОНТАКТИ

„ЕВРО-СОРС” ЕООД – evrosors.com
Адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 72 А, вх. А
Моб.тел.: 0878 677 907; 0877 135 033
E-mail: evrosors@ abv.bg

Текст и изображения: evrosors.com

За автора