Европейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект – София

ЗА НАС

ScreenHunter_11734 Nov. 24 16.08Европейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект е съз­­­да­­ден през 1990 г. по Търговския закон от Бо­­тю Бо­­ри­­сов – ин­же­нер (1970 г.), ико­но­ми­ст (1976 г.), док­тор по ико­но­ми­ка (1980 г.).

ФУ­­­МИ е аб­­­ри­­­ви­­­а­­­ту­­­ра от ду­­­ми­­­те: фир­­­ме­­­но уп­­­ра­в­­­ле­­­ние, мар­­­ке­­­тинг и ико­­­но­­­ми­­­ка. На япон­­­с­­­ки ду­­­ма­­­та “фу­­­ми” оз­­­на­­­ча­­­ва “пи­с­­­ме­­­ност” и “кул­­­ту­­­ра”.
С при­е­ма­не­то на За­ко­на за на­род­на­та прос­ве­та (1992 г.) ФУ­МИ Ин­те­лект по­лу­ча­ва ли­ценз да из­да­ва дър­жав­но приз­на­ти до­ку­мен­ти, ДВ, бр. 6/1993 г. за придобиване на професия и специалност.
За пе­ри­о­да от ос­но­ва­ва­не­то си до се­га ко­ле­жа­ни и кур­сис­ти в раз­лич­ни­те фор­ми на обу­че­ние са при­до­би­ли над 1500 час­тич­ни или пъл­ни сте­пе­ни на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция.
В ре­зул­тат на 20-годишна сис­темна учебно-методична и при­лож­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка ра­бо­та в ко­ле­жа са разработени над 90 учебни курса и са на­пи­са­ни над 60 учебници и учебни помагала в над 250 из­да­ния.
След прие­ма­не­то на За­ко­на за про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние и обу­че­ние през 1999 г. (За­ко­нът за ПОО), ко­ле­жът от­го­во­ри ав­то­ма­тич­но на не­го­ви­те изис­к­ва­ния, за­що­то през це­ли­ят пе­ри­од на своето съ­щес­т­ву­ва­не е ра­бо­тил по стан­дар­ти, които отговарят на върховите европейски и световни постижения.
През де­­кем­­в­­­ри 2001 г. швей­­цар­­с­­­ка­­та ек­­с­­­пер­­т­­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция Senior Expert Corps SWISSCONTACT нап­­­ра­­ви ака­­де­­ми­­чен одит на ко­­ле­­жа, кой­­то за­­вър­­­ши с оцен­­­ка­­та: “Сис­­­те­­ма­­та на обу­­че­­ние в ко­­ле­­жа поз­­­во­­ля­­ва из­­г­­­раж­­­да­­не­­то на зна­­ни­­е­­то да бъ­­де по-мал­­­ко те­­о­­ре­­тич­но и га­­ран­­­ти­­ращо пос­­­то­­ян­­­на връз­­­ка с прак­­­ти­­чес­­­ки­­те при­­ло­­же­­ния.
Ка­­то ре­­зул­­­тат мо­­же да се твър­­­ди, че пред­­­ме­­ти­­те и учеб­­­но­­то съ­­дър­­­жа­­ние от­­­го­­ва­­рят на стан­­­дар­­­ти­­те на ЕС и Швей­­ца­­рия”.
И по-на­­та­­тък. “Сту­ден­ти­те на ФУ­­МИ, ко­­и­­то имат зна­­чи­­тел­­­ни поз­­­на­­ния по нем­­с­­­ки език и са за­­вър­­­ши­­ли сред­­­но­­то си об­­­ра­­зо­­ва­­ние с “ма­­ту­­ра” мог­­ат да про­­дъл­­­жат об­­­ра­­зо­­ва­­ни­­е­­то си в Швей­­цар­­с­­­ки уни­­вер­­­си­­тет по при­­лож­ни
на­­у­­ки”.
Око­ло 30-40 на сто от за­вър­ш­ва­щи­те ко­ле­жа стар­ти­рат ма­лък соб­с­т­вен биз­нес. Ос­та­на­ли­те за­поч­ват ра­бо­та в бизнеса на други чрез кон­кур­си или за­е­мат мес­та, пред­ва­ри­тел­но за­я­ве­ни в ко­ле­жа от ра­бо­то­да­те­ли.
На­ши въз­пи­та­ни­ци за­е­мат ви­со­ки по­зи­ции в из­вес­т­ни ком­па­нии ка­то Со­ни, Фло­ри­на, Со­лак и др.

1. Акредитация
Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект е открит през 1990 г., отначало по търговския закон,
а през 1993 г. е първият акредитиран професионален бизнес колеж след средно образование със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикуван в държавен вестник: (МОН РД 14-3/1993 г., ДВ 6/1993 г.;РД -14-216/2002 г., ДВ 98/2002 г., РД 14-50/2005 г., ДВ 49/2005 г.;
РД 14-522/2008 г., ДВ 95/2008 г.; РД 14-121/2009 г., ДВ 59/2009 г.)

2.Професии и специалности

Колежът осигурява обучение по професионалните направления мениджмънт, маркетинг, икономика и информатика от самото си създаване. За учебната 2011/12 г. се предлага професионално обучение по професиите и специалностите, както следва:

Мениджмънт

 • Офисмениджмънт
 • Производствен мениджмънт
 • Маркетинг мениджмънт
 • Финансов мениджмънт
 • Предприемачество

Маркетинг

 • Търговия на дребно и едро
 • Рекламно агентство
 • Търговско представителство и посредничество
 • Маркетинг на услугите
 • Агромаркетинг

Икономика

 • Счетоводство на предприятието
 • Финансиране и инвестиране
 • Работна заплата и осигуровки
 • Икономика на услугите
 • Агроикономика

Информатика

 • Предпечатна подготовка
 • Компютърен дизайн и реклама
 • Уеб дизайн
  Комютърни бизнес системи

Туризъм

 • Традиционен туризъм
 • Нетрадиционен туризъм
 • Екскурзоводство
 • Хотелиерство
 • Ресторантьорство

3.Качество на обучението

За 20 години целенасочена учебна и изследователска работа са разработени над 90 учебни курса, написани са над 60 учебници и учебни помагала в над 250 издания.
Обучението се осъществява по европейските стандарти за професионалното след средно образование, които включват следните десет изисквания:

(1) модулно обучение;

(2) учебни кредити;

(3) тестови системи за изпитване;

(4) точкова система за оценка на резултатите;

(5) доминиращо практическо учебно съдържание;

(6) силно езиково обучение (25% от учебното време e отделено за бизнес английски език);

(7) висока компютърна грамотност (10% от учебното време е заделено за информатика);

(8) висока култура на комуникация;

(9) предприемаческа култура;

(10) научаване как да се учи през целия живот;

4.Условия за прием

Приемът в колежа става чрез тест по интелигентност, който се провежда всеки петък в периода от 01 март до 30 септември от 14 часа на бул. “Христо Ботев” №131 след предварително подадена молба и 20 лв. такса. За тестът не е необходима специална подготовка. Молбата може да се изпрати и по е-mail и в деня на изпита да се плати таксата. След успешно взет тест (50% от възможните 100%) записването става до запълване на свободните места, без класиране.
Приемът в колежа може да стане и по документи, за тези които не желаят да полагат приемен тест. В този случай обаче годишната такса за обучение е със 125 евро по-висока. Това е стимул за всеки кандидат да се яви на приемен тест.
За записването е необходимо заверено копие от дипломата за средно образование и платена минимум една втора такса за обучение. Годишната такса е 650 евро за прием с полагане на приемен изпит или 775 при прием по документи.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Ми­си­я­та на ко­ле­жа е да под­го­т­вя спе­ци­а­лис­ти за мал­кия и сред­ния биз­нес и пред­п­ри­е­ма­чи, има­щи пре­дим­с­т­во­то, че мо­гат да ра­бо­тят по стан­дар­ти­те на Ев­ро­пейс­кия съ­юз и мо­гат да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но.
Интелигентността е способност да се разви­ват способности, да се мисли рационално и да се действа ефективно.
Ос­нов­на­та цел е за­вър­ши­ли­те да са ов­ла­де­ли ос­но­ви­те на из­кус­т­во­то да прос­пе­ри­рат и да жи­ве­ят ин­те­ли­ген­т­но и да мо­гат да се вклю­чат в прак­ти­ка­та без до­пъл­ни­тел­на под­го­тов­ка.
За осъществяването на ми­­сията и основната цел обу­­че­­ни­­е­­то в колежа е до­­ми­­ни­­ра­­но от ус­­­во­­я­­ва­­не на пра­к­­­ти­­че­с­­­ки уме­­ния по ме­­ни­­дж­­­мънт, мар­­­ке­­тинг, ико­­но­­ми­­ка и информатика. Стра­­те­­ги­­я­­та на обу­­че­­ни­е­то ак­­­цен­­­ти­­ра вър­­­ху раз­­­ви­­ва­­не на ана­­ли­­ти­ч­­­но и ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но ми­с­­­ле­­не и умения за прак­ти­чес­ки дейс­т­вия. За цел­­­та се из­­­по­л­­з­­­ват ме­то­­ди на ев­­­ри­с­­­ти­ч­­­но­­ обу­­че­­ние, в т. ч. и метода “Ев­­­ри­­Ди­­ка”, раз­­­ра­­бо­­тен и из­­­по­л­­з­­­ван от ос­­­но­­ва­­те­­ля на колежа от 1977 г. на­­сам.
Колежът отделя специални ресурси да научи колежаните да мислят иновативно и рационално и да действат ефективно като Леонардо да Винчи – патрона на Академията – майка на колежа.
Про­фе­си­о­нал­ни­те компетенции, це­ле­ва­та ком­пю­тър­на под­го­тов­ка и ус­во­я­ва­нето на биз­не­сан­г­лийс­ки език на нивото на меж­ду­на­род­но признатите сертификати да­ват въз­мож­ност на ко­ле­жа­ните да пос­тиг­нат ефек­тив­на про­фе­си­о­нал­на и житейска ре­а­ли­за­ция.

ФИЛОСОФИЯ

Ко­ле­жът бе на­ре­чен Ев­ро­пейс­ки, за­що­то от самото си основаване:

A – пред­ла­га за ус­во­я­ва­не зна­ния и опит от най-доб­ро­то от ев­ро­пейс­ка­та
прак­ти­ка и от­го­ва­ря на всич­ки стан­дар­ти на ЕС за про­фе­си­о­нал­но­то образование и обу­че­ние
Б – се изу­ча­ват ме­ха­низ­ми­те на ико­но­ми­чес­ка­та ев­ро­ин­тег­ра­ция
В – се изучава и ус­во­я­ва биз­не­сан­г­лийс­ки език на нивото на международно признати сертификати – езикът, на кой­то мо­же да се пра­ви биз­нес в Ев­ро­па и в це­лия свят.

Максимите на колежа в обучението и след това

Максима A
“Да овладеем изкуството да просперираме и да живеем интелигентно!”
Цялото обучение в колежа е подчинено на тази максима.
Постиженията на колежаните в тази насока представляват инвестиция за цял живот и с най-високи дивиденти.
Величината на инвестицията зависи от програмите на колежа, учебното съдържание, преподаването и най-вече от усилията, положени от колежаните.
Величината на дивидентите от инвестицията зависи от факторите, описани и в следващите два раздела.

Максима B
В колежа трябва да се усвои:

Базов минимум знания и умения от най-доброто от европейската и световната професионална практика по съответната специалност.

Базово ниво на владеене на бизнесанглийски език ­ езикът, на който може да се прави бизнес в Европа и целия свят.

Базово ниво от „Изкуството да се учим цял живот”.

Максима C
В живота трябва да се развият способностите:
Да търсим и намерим призванието си.

Да работим с удоволствие в полето на призванието си, за себе си и за благото на обществото.

Да предлагаме решения на възникналите трудности, вместо да ги превръщаме в проблеми, които друг да решава.

Да гледаме на всеки човек като на ценност. Тя зависи от квалификацията на човека и от това, доколко той е в точното време на точното място.

Да не се зареждаме с негативната енергия в живота (лоши мисли и чувства). Тя ни унищожава като хора.

Да търсим и да откриваме положителното в живота. Положителната житейска позиция е половината от ресурса за постигане на всяка цел.

Да се учим непрекъснато цял живот.

Максима D

Да овладеем изкуството да станем богати,
като накараме парите да работят за нас, а не ние за тях

Максимата “да овладеем изкуството да просперираме и да живеем интелигентно” на езика на практическото действие означава да овладеем първо максима D.
Затова е необходимо да програмираме житейското си поведение стъпка по стъпка (Step by Step) както следва:
ПЪРВО
Инвестирайте в себе си като завършите Европейски бизнесколеж ФУМИ Интелект, защото той единствен си поставя такава цел: да Ви научи как да станете богати, като накарате парите да работят за Вас, а не Вие за тях. Това е първата инвестиция (в пари и време), която ще работи за Вас цял живот и с най-високи дивиденти.
Традиционното образование Ви учи точно обратното ­ да работите за пари, за да станете богати.
По тази система никой не е станал богат.
Хенри Форд (създател на Форд Мотор Къмпани), Томас Едисон (създател на Дженерал Илектрик), Тед Търнър (създател на Си Ен Ен), Бил Гейтс (създател на Майкрософт), Майкъл Дел (създател на Дел Къмпютърс) и редица други -­ никой от тях няма висше образование, а са свръхбогати.
ВТОРО
Станете професионалисти, за да осигурите средства за ежедневието си и за инвестиции извън себе си.
За да станете професионалисти трябва да сте мотивирани и да инвестирате време.
ТРЕТО
Станете инвеститор в активи, които правят пари за Вас: инвестирайте в собствен или съдружнически бизнес, в недвижимо имущество, в борсови акции, в интелектуална собственост и др.
ЧЕТВЪРТО
Управлявайте ефективно активите, които работят за Вас. За това използвайте знанията и уменията, които сте получили и можете да получавате цял живот в Европейски колеж ФУМИ Интелект.

ТАКСИ
Годишната учебна такса за прием
след успешно издържан приемен тест на колежа е:
•    650 евро за задочно обучение
Годишната учебна такса за прием по документи:
•   775 евро за задочно обучение.
Таксата се заплаща наведнъж или минимум една втора при записването.
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месеците март-юни се прави отстъпка от 10%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец юли се прави отстъпка от 8%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец август се прави отстъпка от 6%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец септември се прави отстъпка от 4%
 •   При заплащане на минимум една втора от таксата при записването – останалата дължима сума се индексира
с един и половина процента капитализирана месечна лихва от м. октомври до изплащането й до м. декември.
 •   Ако доплащането на таксата се отложи за следваща календарна година, индексирането на дължимата сума
става с три процента месечна капитализирана лихва за целия период на закъснението след 1 октомври.
 •   Колежът дава възможност за обучение на неиздържали приемния тест с десет процента по-висока учебна такса при записване до 10 дни след приемния тест
   
Може да се запишете в колежа и с минимум 10% от таксата на колежа
          •   В този случай останалата дължима сума се индексира с 2.5% месечна лихва до изплащането й
до месец декември. Ако изплащането се отложи за следващата календарна година, индексирането
на дължимата сума става с четири процента капитализирана месечна лихва
за целя период на закъснението след началото на учебната година.
   Финансово подпомагане
 •   Колежът дава възможност на трима души в тежко материално състояние и със среден успех през изминалия семестър минимум отличен (5.50) за намаляване на таксата с 20%
 •   При приемен тест над 80 точки колежът ежегодно дава възможност на трима души сираци да започнат обучение без заплащане на такса. За продължаване на обучението си безплатно средният им успех от всеки семестър трябва да е минимум отличен (5.50). В противен случай се заплаща таксата и за първия семестър.
•   При среден успех на колежанина през изминалият семестър минимум отличен (5.50) и липса на невзети изпити, той получава финансово подпомагане в размер на 5 % от семестриалната такса.

Важно пояснение:
Съгласно правилника и ценоразписа на колежа, които се дават на всеки колежанин при записването в колежа:
•   Колежаните провеждат целия курс на обучение по таксите в ценоразписа, актуални в годината
на приемането си, т.е. евентуални промени в годишните такси в следващите години не се отразяват на тях.
•   Ако след прекъсване, колежанин продължи обучението си, той заплаща такса
равна на таксата на випуска, в който се включва.
Банковата сметка на колежа е:
IBAN: BG56PRCB92301003078811
BIC: PRCBBGSF
ПроКредит Банк, София
Титуляр: ЧПК Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_11721 Nov. 24 16.04ScreenHunter_11731 Nov. 24 16.06ScreenHunter_11730 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11729 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11728 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11727 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11726 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11725 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11724 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11723 Nov. 24 16.05ScreenHunter_11722 Nov. 24 16.04
КОНТАКТИ

Европейски бизнес ко­­ле­­ж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект – София – eubusiness-college.com
Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 131, етаж 2, стая 8
Тел: 0999 666 580
Моб. тел.: 0898 257 538; 0896 870 633
E-mail: office@ eubusiness-college.com

Текст и изображения: eubusiness-college.com

За автора