“Гелак” ООД – Строително Дружество

ЗА НАС

ГЕЛАКСтроително дружество “Гелак” ООД е основано през 1990 година с широк предмет на дейност. В процеса на развитието си се специализира в сферата на строителството и приоритетно в изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура. В дружеството е разработена и внедрена система за управление на качеството и през 2006 година е сертифицирано по ISO 9001:2000 в обхват “Инженеринг на техническа инфраструктура, съоръжения и сгради”

“Гелак”ООД има дълготрайни взаимоотношения с основните възложители на водоснабдителни и канализационни строежи на територията на гр.София – Столична община и Експлоатационното предприятие / Оператора на ВиК системите. От 1992 година когато става контрактор на “Водоснабдяване и Канализация”ЕАД – гр.София при строителството, реконструкцията и ремонта на улични водопроводни и канализационни мрежи до настоящия момент фирмата е изпълнила значимо количество обекти. Дружеството е включено от “Софийска вода”АД в Системата за предварителен подбор на изпълнители за изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на Столицата. “Гелак”ООД след спечелен търг в консорциум извършва ремонтната и аварийна дейност по канализационната система и изгражда новите сградни канализационни отклонения в гр.София.

Добрата търговска репутация на надежден партньор, ресурсната и кадрова обезпеченост на “Гелак”ООД го определят като предпочитан изпълнител на улични и площадкови водопроводи и канали от много Инвеститори изграждащи на територията на столицата и околностите големи строителни обекти (виж Клиенти).

Обектите се изпълняват като Дружеството извършва всички видове строително монтажни работи, както по изпълнение на тръбопроводите и съоръженията, така и по възстановяване или полагане на нови улични настилки.

До края на 2006г. сградостроителната дейност на фирмата беше насочена предимно в изграждане на обекти от собствената материално техническа база, а от началото на 2007г. се работи по поръчки от външни възложители.

“Гелак”ООД има възможности и осъществява пълен инженеринг на строителни обекти.

Визия и Мисия :

Стремим се да бъдем разпознавани на пазара като предпочитан, надежден и социално отговорен партньор, да ни свързват с високото качество на извършваното строителство, с коректността и професионализма ни.

В “Гелак”ООД държим на удовлетворението на Клиентите и на обществото, на придържането към законите и стандартите, на прилагането на добрите практики във всички дейности, на стимулиране на процесите на непрекъснато усъвършенстване и развитие.

ДЕЙНОСТ

Дружеството се е специализирало в инженерингови услуги на обекти с разнороден характер:

 • Строителство на обекти от техническата инфраструктура, в т.ч.:
  – Преносни и разпределителни (улични) водопроводи, канали и съоръжения към тях;
  присъединителни проводи към сградни инсталации (сградни отклонения);площадкови мрежи
  – Обекти от транспортната инфраструктура
 • Ремонт на проводи и съоръжения от техническата инфраструктура
 • Проучване и проектиране на обекти от техническата инфрастурктура
 • Строителство на сгради
ТЕХНИКА

“Гелак”ООД разполага с цялата необходима специализирана строителна техника:

 • земекопни машини
 • товарни, лекотоварни и леки транспортни средства
 • микробуси и фургон-работилници
 • машини за хоризонтално сондиране
 • машини за заваряване на полиетиленови тръби и части
 • фугорезачки, трамбовки, вибрационни плочи, валяк и др., необходими за
  осигуряване носимоспособност на обратната засипка
 • техника за възстановяване на нарушена или полагане на нова пътна настилка

Строително-монтажните екипи са напълно оборудвани със собствена инструментална екипировка.

Фирма “ГЕЛАК” ООД разполага със собствена, модерно обзаведена и оборудвана материално техническа база, състояща се от:

 • складове (открита и закрита площ),
 • ремонтни работилници,
 • битови и сервизни помещения,

Офиса на фирмата се намира на площадката на базата и е изцяло оборудван с модерна офис техника, позволяваща съвременно ниво на комуникации и обслужване.

КОНТАКТИ

“Гелак” ООД – gelak.net

Адрес: гр. София, ул. “Люба Величкова” 24
Тел.: 02 962 25 35
Факс: 02 962 22 25
Е-mail: office@ gelak.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: gelak.net

За автора