Институт на Инженерна химия( IChE )

ЗА НАС

ScreenHunter 439Институт на Инженерна химия( IChE ) е академична специализирана научна организация за химическо инженерство вбългарски Академия на науките (БАН) и главен национален изследователски център за химическа и биохимична инженерна наука.

Мисията на IChE е да допринесе за устойчивото развитие на страната в областта на околната среда със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследователски области на химическите технологии и индустриалните биотехнологии.

Основните насоки в научноизследователската и развойна дейност на IChE са напълно в съответствие с заявените приоритети на националните и европейските стратегии 2020 и могат да бъдат обобщени, както следва:

- Енергия и енергийна ефективност

- Развитие на екологични и еко-технологии

- Разширени материали и технологии

- Информационни и комуникационни технологии

- Биотехнология

През годините в IChE са разработени и подготвени за промишлена употреба повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични системи с екологичен или енергоспестяващ ефект.

Научният персонал на IChE е признат на международно ниво за принос в разработването на течни мембранни методи за едновременно извличане и концентриране на ценни разтвори от естествени източници или токсични вещества от отпадъчни води.

Изследванията в областта на биотехнологиите, свързани с различни ферментационни и ензимни процеси, са практически приложими във фармацевтичната индустрия, както и за биологично пречистване на отпадъчни води, интегрирани процеси за третиране на отпадъци, комбинирани с производство на енергия от възобновяеми източници.

Разработват се нови методи за оптимално използване на енергия в периодични и непрекъснати химични и биохимични процеси, както и за моделиране на многокомпонентно равновесие течност- пара .

Съвсем нова област е изучаването, проектирането и оптимизирането на горивните клетки (химични и микробиологични) за генериране на енергия с едновременно отстраняване на някои замърсители на околната среда.

Публикуват се около 70 научни статии, около 70 доклада (90% от тях на международни конференции) се изнасят и над 500 цитирания научни приноси на Института се забелязват годишно.

Научният състав на института се състои от 32 души: 7 професори, 9 доценти, 5 от които са доктори степени и 25- докторски степени. В Института има 8 докторанти.

КОНТАКТИ

Институт на Инженерна химия( IChE )
Адрес: гр. Сафия, ул. Акад. Г. Бончев , бл.103
Тел.: 02 870 42 27; 02 979 32 88
Факс: 02 870 75 23
E-mail: ichemeng@ bas.b

За автора