Институт по РГР “К. Малков”

ЗА НАС
LOGO1Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков” e наследник на богата история и традиции в земеделската наука. През 1882 г в Садово е организирано първото земеделско ”изпитателно (опитно) поле” с добре обзаведени лаборатории (т.н. сервизи) и е поставено началото на земеделската наука в България. През 1902г опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания.
Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001г с ПМС 270/15.12.2000г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.
Институтът се намира в град Садово, разположен в Централна Южна България и на разстояние 15 км от Пловдив. Гр. Садово е административен център на Община Садово. Територията е с изразен континентален климат – топло лято и студена зима. През 1916г. в Метереологична станция – Садово е измерена най-високата температура за България -45,20С.
ИРГР притежава 2700 дка обработваема земя, от които 1550 дка – опитни полета и 1150 дка семепроизводствена база.
ИРГР разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по: семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологиии и качество на зърното.
Общият персонал на ИРГР наброява 125 човека, от които 78,5 са в научния сектор и 46,5 – в производствения. Академичният състав на института се представя от 28 учени, заемащи следните академични длъжности: професор – 2-ма, доцент – 6, главен асистент – 10 и асистент – 8. От пълния академичен състав 2-ма са с научна степен „доктор на селскостопанските науки” и 13 с образователната и научна степен „доктор”.
Институтът по растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти по научните специалности 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” и 04.01.14 “Растениевъдство”; разполага с квалифицирани научни кадри и добра материалната база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици и студенти и за ръководство на дипломанти и докторанти по различни направления в земеделската наука.
Основните научни направления в Института по растителни генетични ресурси “К. Малков” – Садово са насочени към:

 • събиране, изучаване, съхранение и използване на растителните генетични ресурси. ИРГР е Национален координатор на Националната програма по растителни генетични ресурси, която е част от Европейската програма по растителни генетични ресурси.
 • поддържане в Националната генбанка, карантина и ботаническа градина на растителните видове по критерии, съгласувани с ФАО.
 • изпълнение на селекционни програми по основни за страната култури и създаване на конкурентни висококачествени сортове пшеница, тритикале, овес, ръж, фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др.
 • прилагане на съвременни растителни биотехнологични
СЕЛЕКЦИЯ

4ОТДЕЛ “СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕН”

Ръководител: доц. д-р Гинка Рачовска

Направления на изследователската дейност:

● Създаване и проучване на нови високодобивни и висококачествени сортове и нова генетична плазма от зимна обикновена пшеница с екологическа пластичност, подходящи за сухите райони на страната, при следните приоритетни направления:

Постигане на необходимата сухоустойчивост за осигуряване на постоянни и стабилни добиви за сухите условия на страната
Създаване на нови икономично-ефективни сортове подходящи за ниски вложения в производството
Разработване на отделни звена от технологията на пшеницата

● Интродукция, селекция и технология на нови сортове фъстъци и сусам

Създаване на ранозрели, високодобивни, устойчиви на болести, с добри стопански качества сортове фъстъци и сусам, подходящи за механизирано отглеждане и прибиране. Интродуциране и проучване на нови сортове фъстъци и сусам за целите на селекцията и производството. Разработване и усъвършенстване на отделни звена от технологията на производство на фъстъци и сусам.

● Създаване и адаптиране на сортове ориз (Oryza sativa L.), с висока продуктивност, качество и адаптивност.

Постижения:

Сортове обикновена зимна пшеница вписани в ОСЛ на РБ:
Садово 1, Победа, Катя, Момчил, Бонония, Садовска белия, Мургавец, Мустанг, Боряна, Прелом, Юнак, Петя, Садово 552, Садово 772, Гея 1, Гинес, Люсил, Диамант, Царевец и Фермер.

Сортове фъстъци вписани в ОСЛ на РБ:
ИРГР-2609, Калина, Кремена, Росица, Орфей, Станко и Цветелина.

Сортове сусам вписани в ОСЛ на РБ:
Жълт садовски 6, Милена и София.

Сортове ориз вписани в ОСЛ на РБ:
Пловдивски 22, Роза, Милкана, Искра, ИРГР Дани, ИРГР Вики и Аваля

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Многостранно международно изпитване WWEERYT по линията на CIMMYT/Анкара. Участие в International Wheat Improvement Network и FAWWON – ръководени от CIMMYT – Мексико.

РАСТИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ
RОТДЕЛ “РАСТИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ”

Ръководител: доц. д-р Руска Русева

Направления на изследователската дейност:

 • Въвеждане в култура in vitro, ускорено размножаване и съхранение на образци in vitro от различни растителни видове
 • Изясняване методологичните етапи и комплекса от фактори, позволяващи многократното субкултивиране в условия in vitro.
 • Проучване факторите и условията за продължително in vitro съхранение .
 • Разработване методики за получаване на клетъчни суспендиални култури от растителни видове от българската и чужда флора
 • Създаване на нови сортове пшеница чрез методите на ембрио и антерните култури.

Постижения :

●● Утвърдени in vitro технологии за размножаване на картофи, лоза, мента и хмел.

●● Разработени са in vitro технологии за ускорено размножаване на ендемични и застрашени медицински видове

●● Проучени и оптимизирани са методики за ускорено размножаване и вкореняване на етерично- маслени растения in vitro

●● Получени са клетъчни суспендиални култури от листа, корени и цвят на блатно кокиче /L. aestivum L./, Мурсалски чай /S. scardica L./, Сладък корен /G. glabra L/ и др.

●● Създаден е оригинален генофонд за нуждите на селекцията и международен обмен – in vitro колекции.

●● Разработена е технология за съчетаване на сомаклоналната и комбинативната изменчивост при обикновената зимна пшеница

●● Прилага се технология за насочено скъсяване на стъблото при житните растения

●● Признат от ИАСАС през 2010 година сорт обикновена зимна пшеница “КМ 135”

КАЧЕСТВО НА СЕМЕНАТА

KОТДЕЛ „КАЧЕСТВО НА СОРТОВЕТЕ И СЕМЕНАТА”

Ръководител: гл. ас. Благой Андонов

Сортоподдържане

Създадените в ИРГР сортове от разнообразни растителни видове са с доказани качества и преимущества. След завършване на селекционния процес с признаване на новия сорт от официалните органи и вписването му в националната сортова листа на Р. България е нужно този продукт да запази посочените ценни признаци и свойства.

В ИРГР „К. Малков” се извършва сортоподържане на 43 сорта от 15 култури включени в Официалната сортова листа „А” на Република България.

Произвежданите предбазови, базови и сертифицирани семена са под контрола на създателите на сортовете, както и от органите на ИАСАС, което гарантира тяхната автентичност и високо качество.

Патентна дейност

ИРГР „К. Малков” Садово притежава сертификати от Патентно ведомство на 63 сорта от различни култури. В Официалната сортова листа на Република България са включени:  13 сорта обикновена зимна пшеница,   3 сорта домати,   2 сорта патладжан,   5 сорта грах,   3 сорта ориз,   4 сорта фъстъци,   4 сорта овес,   2 сорта сусам,   1 сорт градински фасул,   1 сорт пипер,   1 сорт салата,   1 сорт ечемик,   1 сорт ръж,   1 сорт тритикале, 1 сорт твърда пшеница.

Получени са разрешения за издаване на сертификати да 3 сорта – папуда „Хриси”, алабаш „ Ники” и ориз ИРГР „Вики”.

В процедура за закрила са заявени 4 сорта пшеници.

Осъществява се сътрудничество със семепроизводни фирми за съвместно производство на базови и предбазови семена.

Сортове създадени в ИРГР – Садово участващи в Списък А и Б на официалната сортова листа на България

 

КУЛТУРА

ПШЕНИЦА

ПШЕНИЦА

ПШЕНИЦА

ГРАХ

Сорт

Победа Садово 1 Гея 1 Мир

Сорт

Момчил Юнак Гинес Весела

Сорт

Боряна Садово 772 Царевец Амитие

Сорт

Диамант Садово 552 Фермер Пикарди

Сорт

Мургавец Петя КМ 135 Теди

КУЛТУРА

ФЪСТЪЦИ

ОВЕС

ОРИЗ

ДОМАТИ

Сорт

Калина Мина Аваля Бонония

Сорт

Кремена Калоян ИРГР Дани Трапезица

Сорт

Станко Катан Искра Лира

Сорт

Цветелина ИРГР Марина ИРГР Вики Елица

КУЛТУРА

СУСАМ

ПАТЛАДЖАН

ГР. ФАСУЛ

САЛАТА

Сорт

София Антим Илинден Ира

Сорт

Виктория Лъч Тангра  

КУЛТУРА

ЕЧЕМИК

ТВ. ПШЕНИЦА

РЪЖ

ТРИТИКАЛЕ

Сорт

Поток Деница Милениум Рожен

КУЛТУРА

НАХУТ

ПИПЕР

АЛАБАШ

ВИГНА

Сорт

Ресурси 1 Девен Ники Хриси
ЛАБОРАТОРИИ

LЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория по биохимия

В лабораторията се изследват образци и селекционни материали от колекции от всички групи култури в зависимост от направленията на използване и съгласно приетите международни класификатор

Анализи
Методите за анализ, които се използват в лабораторията са стандартизирани съгласно изискванията на БДС: Суров протеин, сурови мазнини, сурова пепел, БЕВ, лизин, витамин С, общи захари, киселинност, сухо вещество, концен-трирани танини.
Извършените анализи за всяка група култури се разпределят както следва:
}зърнено – житни – 6 показателя
}зърнено – бобови – 10 показателя
}технически и маслодайни – 3 показателя
}зеленчукови – 6 показателя

Лаборатория за оценка на качеството на зърното

Анализи

 • Оценка и отбор на селекционни линии пшеница и на колекции от зърнено-житни култури по физико-химични показатели на зърното, реология на тестото и хлебопекарно качество.
 •  Проучване влиянието на основни агротехнически практики и абиотични фактори на средата върху качеството на сортове от различни зърнено-житни култури.
 • Усъвършенства смесителната способност на хлебната пшеница чрез въвеждане на нови критерии максимален смесителен ефект, максимален ефект на изменение и абсолютен смесителен потенциал
 •  Проучване качеството и хранителната ценност на различни видове от род Triticum, като Т. spelta, T. monococcum (einkorn) и T. dicoccum (emmer).
 • Въвеждане на нови стандартизирани методи за лабораторен анализ.

Лаборатория по фитопатология на растенията

Основната насока на изследванията в лабораторията по “Фитопатология и имунитет на растенията” е търсенето на източници на устойчивост към причинителите на болести по културните растения, които могат с успех да се използват в комбинативната селекция за създаването на устойчиви сортове.

Предмет на дейност:

 • Диагностика на фитопатогените от гъбно, бактериално и вирусно естество причинители на болести при зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови, фуражни, декоративни и лечебни видове
 • Разработване на интегрирани системи за растителна защита.
 • Проучване върху расовия и генетичен състав на патогените.
 • Проследяване реакцията на устойчивост на новоселекционирани материали и интродуцирани образци от зърнено-житни, зърнено-бобови и зеленчукови култури към почвените фитопатогени с цел намиране на източници на устойчивост за нуждите на имуноселек-цията.
 • Научният колектив консултира и дава препоръки относно опазването на растенията от болести при полски и оранжериини условия, както и ефективно провеждане на растително-защитните мероприятия.
 • В партньорство с БАБХ се изпитват нови активни субстанции за борба срещу фитопатогените, причинители на икономически важни болести.

Лаборатория по физиология на растенията

- Проучва технологичните и физиологичните качества на селекционни материали, основно физиологичните параметри на студоустойчивостта и сухоустойчивостта на линии обикновена зимна пшеница и тритикале.

КОНТАКТИ
Институт по РГР “К. Малков” – www.ipgrbg.com
Адрес: град Садово бул. Дружба 2
Тел.: 032 62 90 26, 03118 22 51,
Моб. тел.: 0889 719 516, 0888 644 585
E-mail: ipgr_sadovo@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

За автора