Исторически музей Батак

 

ЗА НАС

ScreenHunter_11706 Nov. 24 12.20Исторически музей-Батак е създаден през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.
В съответствие с българското законодателство: Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54 от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.
Музеят е с официално наименование,печат,седалище и адрес:гр.Батак, пл.”Освобождение №3
Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата ,с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.
Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка , второстепенен разпоредител с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.
Съгласно Решение №356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998г.)
С Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.
Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява:
1. Административно- организационно- от община Батак;
2. Методически- Министерство на културата;
3. Научно- от специализираните научни институти към БАН

Музеят се ръководи от директор, който: представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина; координира и контролира цялостната дейност на музея.
Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.
ИМ-Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.
Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции като представя различни теми от богатото многообразно наследство в община Батак.
Исторически музей-Батак е културен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.
Специализирани отдели са:
1. Отдел „Фондове”
2. Отдел „Експозиционен”
3. Отдел „Научни изследвания” с направления: Археология; Българските земи ХV-ХIХ век; Етнография; Нова и най-нова история; Художествено направление
Администрацията включва:
1. Отдел „Административно-стопански и връзки с обществеността.
2. Музейна библиотека
3. Музеен информационен център

ЕКСПОЗИЦИИ

ScreenHunter_11707 Nov. 24 12.22Експозициите на музея са разгънати в три обекта, разположени в центъра на града.

 

Музейният информационен център предлага: разходка с беседи в целия музеен комплекс на български, английски и руски език; картички и сувенири, печатни издания на музея и други услуги свързани с ползването на музейните фондовете.

 

ScreenHunter_11708 Nov. 24 12.23Исторически музей-Батак–Експозиция на 900 м2. Изложение- богат снимков и документален материал, оригинални експонати от древността, Средновековието, епохата на Възраждането, Априлското въстание 1876г, новата и най-нова българска история.

Паметна стена с имената на загиналите хиляди мъже, жени и деца от Батак през Априлската епопея 1876г – Зала 1

Паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век- Зала 2

Крипта- паметно място на загиналите жители на Батак в антифашистката съпротива 1941-1944г.

ScreenHunter_11712 Nov. 24 12.24

 

Балинова къща –архитектурна и историческа културна ценност от епохата на Възраждането.

Образец на традиционната баташка архитектура.

Уредената в нея експозиция представя традиционната народна култура-бит, поминък, празници, обичаи и обреди на батачани от края на ХІХ и първата половина на ХХ век.

ScreenHunter_11714 Nov. 24 12.24Шарова Къща- архитектурна и историческа културна ценност от епохата на Възраждането.

 

Изложбена зала „Борис Шаров” (1 етаж); музейна библиотека и фондохранилища (2 етаж)

 

Музейната галерия е утвърдено културно средище, в което се срещат минало и настояще във временни експозиции, организирани от ИМ-Батак.

 

 

ИЗДАНИЯ НА МУЗЕЯ

ScreenHunter_11716 Nov. 24 12.27Историческият очерк „Въстанието и клането в Батак” е отпечатан за пръв път през 1892 г. в Пловдив. …Историческият очерк „Въстанието и клането в Батак” е отпечатан за пръв път през 1892 г. в Пловдив.
Кой е автора на историческия очерк?
Ангел Горанов е роден през 1858 г. и е потомък на видния баташки Хаджигорев род. Баща му Петър Горанов (1829-1925) е Главен воевода на въстанието в Батак през Април 1876г. Майката –Марга Горанова, е дъщеря на известния и уважаван в селището Ангел Кавлаков, който загива трагично с цялото си семейство в м. Беглишките хармани в дните на Баташкото клане.
През 1876 г. Ангел П. Горанов е ученик в VІ клас на Пловдивското мъжко училище. На паметното заседание в ноща на 21 срещу 22 април 1876г. – нощта, в която Батак въстава, е избран Военен революционен съвет. Длъжността секретар при съвета е възложена на младия Ангел Петров Горанов. Той наистина е очевидец на събитията , а до известна степен – и участник в тях. След Освобождението А. Горанов заема постове в администрацията и съдебната система, занимава се с политическа дейност и журналистика. Автор е на един от първите български романи „Жертви на предразсъдъка”, както и на учебници. Насърчаван и подпомаган от бележития възрожденец, колос в книгоиздаването и културния живот на Пловдив – Драган Манчов (родом от Батак), Ангел Горанов издава книгата си в Пловдив под псевдонима Бойчо.

ScreenHunter_11717 Nov. 24 12.27Книгата на Бойчо се търси и до днес от хилядите посетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческата литература за българското Възраждане. Посветена на паметно събитие, написана с непринудена простота, събрала в богата и жива картина история, поминък, бит, нрави, обичаи и душевност, възторга от свободата и ужаса на геноцида, книгата на Бойчо си остава свидетелство, че свободата на България се ражда през кръв и пожари.
Приложеният откъс е текст, подготвен по изданието: Бойчо. Въстанието и клането в Батак (исторически очерк), Пловдив, 2007г. © съвременна редакция — Православна беседа, по едноименното издание, Пловдив 1892 г. — фототипно издаден от «Културно-просветно сдружение „Възраждане на град Батак“» и Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София. 1991.

За улеснение и по-голяма яснота архаичният правопис бе осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизяснявайки отделни текстове и пр.

ScreenHunter_11718 Nov. 24 12.27Заявеният читателски интерес мотивира авторският колектив да ускори издаването на Том ІІІ на …
Заявеният читателски интерес мотивира авторският колектив да ускори издаването на Том ІІІ на сборника „Историческото богатство на община Батак”-Известия на ИМ-Батак.
Сборникът включва научни статии и съобщения от всички изследователски направления в музея: Археология , История, Етнография, Нова и най-нова история. Читателят научава за образователните програми на музея и събитията от Традиционния месец на КИН, организиран ежегодно от ИМ-Батак. Желанието на авторският колектив е чрез сборника да стане достояние на обществото трудът на поколения музейни работници, български и чуждестранни специалисти и сътрудници на музея, изследвали и изследващи богатото културно-историческо наследство в община Батак.
През месец август 2008 г., излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” – …
През месец август 2008 г., излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” – Известия на ИМ-Батак, том ІІ, включващ в съдържанието си научни статии и съобщения от всички изследователски направления в музея: Археология и нумизматика, История, Етнография, Нова и най-нова история.

 

 

ScreenHunter_11719 Nov. 24 12.27В справочния раздел може да се намери отговор на най-често задаваните въпроси от нашата музейна публика, от ученици и учители, научни работници и пр. Читателят научава за образователните програми на музея и събитията от Традиционния месец на КИН , организиран ежегодно от ИМ-Батак.
През 2006г. излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” том І , издание на …
През 2006г. излезе от печат Сборника „Историческото богатство на община Батак” том І , издание на Исторически музей-Батак. Замислен като юбилеен, посветен на две паметни за България и Батак събития:
130 –годишнината от Априлската епопея 1876 и 50-годишния юбилей на Исторически музей – Батак, този сборник положи началото на поредицата Годишни известия на Исторически музей –Батак. В съдържанието му ще откриете теми , будещи непреходно научния интерес и станали предмет на многогодишни издирвания и изследвания в музея. Желанието на колектива на музея в Батак е чрез сборника да стане достояние на обществото трудът на поколения музейни работници, български и чуждестранни специалисти и сътрудници на музея, изследвали и изследващи богатото културно-историческо наследство в общината.

 

 

967d90f6e3urn-jpg-960-1380-cc-dri-f6z3ganqafa1qgpdn9zИзвестия на Исторически музей- Батак, том IV, Юбилеен сборник
Посвещава се на 140 години Априлска епопея- Батак и 60-години организирано музейно дело в Батак.

Цена: 14,00 лев
0924ca3b46urn-jpg-960-680-cc-dri-iho452hu2fa1uo7ac8nНовото издание на ИМ-Батак на книгата “История на въстанието в Батак 1876г.” на автора Йордан Венедиков вече е налично в информационния център на музея в Батак.
Преиздаването на книгата се посвещава на 140 години Априлска епопея –Батак
и 60 години организирано музейно дело в Батак.
Книгата е добре позната през ХХ век, но превърнала се отдавна в библиографска рядкост, все по-често се търси от хилядитепосетители на Исторически музей-Батак, от любителите на историческото четиво, от изследователите на миналите времена и културното ни наследство.
Запазвайки езика на автора максимално близко до първообраза на текста, за улеснение и по-голяма яснота, архаичният правопис е осъвременен, а редакторските бележки внасят уточнения по съвременното научно състояние на някои от третираните от автора въпроси, доизясняват отделни текстове, изправят погрешни дати, имена на споменати селища и пр..
Мотивът за осъвремененото издание на изследователския труд на историкът Йордан Венедиков е да дадем възможност на съвременния читател да се запознае с историята на организацията, хода и потушаването на въстанието на българите най-вече в ІV-ти революционен окръг и в Батак. Книгата дава възможност на съвременника ни сам да намери отговор на въпросите: Мит ли са кланетата в Батак? Защо Батак е Голготата на Априлското въстание 1876г.–сочено за връх в национално-освободителното движение на българите? Защо, за повече от век, Батак стана символ на трагедията на българите, чийто порив за свобода е жестоко смазан от една деспотична държава? Защо именно в Батак е събрана духовната сила на един цял народ, доказал на света що е воля за свобода ?
Цена: 10,00 лева
13235613_1225708437461879_1146444651203850667_oПървото издание на “История на Батак” е изчерпано отдавна. Така че настоящото второ преработено и допълнено издание беше повече от необходимо.
Исторически музей-Батак, като научна и културна организация професионално и морално отговорна за съхранението на историческата памет, посвещава това издание на бележитата 140-годишнина от Априлското въстание в Батак, 1876 г..

Цена: 12,00 лева

 

 

ПРОЕКТИ
2014г.
В полза на цялото общество и през 2014 година продължи успешното сътрудничество между Исторически музей-Батак и Агенция за хората с увреждания /АХУ/ в осигуряването на достъпна архитектурна среда в сградата на музея за хора в неравностойно положение.
За втори път АХУ подкрепи финансово наше проектно предложение, целящо надграждане и допълнение на проекта от 2012 година.Този път целта беше да се осигури достъп на лицата с увреждания, ползващи инвалидни колички до подземния етаж на музея- Криптата.
С това цялостно решение осигуряваме пълен достъп до всички етажи на музея и разположените там експозиции.
Реализираният проект „ Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез монтаж на транспортна платформа на вътрешно стълбище на ИМ-Батак” е на стойност 23 250лв.Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.
2013г.

 

Памет и креативност

Обща цел на проекта: Развитие и обогатяване на дейността на съществуващия музеен информационен център в Исторически музей- Батак и предлаганите в него „Образователни програми за малки и големи” чрез използване на атрактивни и креативни методи- мултимедийни презентации и продукти, образователни филми, детски арт ателиета, разпространяване на научни и научно-популярни издания на музея и др. Подобряване комуникацията на културния институт със съвременната музейна публика, в изпълнение на една от основните дейности на музея: опазване и представяне на културното и природно наследство в община Батак и региона с образователни и естетически цели.

Благодарим на МИРГ “Високи Западни Родопи- Батак, Девин, Доспат” за партньорството и коректността при реализирането на проекта.

Благодарим на Държавен фонд “Земеделие” за финансовата подкрепа.

2012г.

Адаптирана среда в Исторически музей- Батак

Приоритет на Исторически музей- Батак е осигуряване на безопасна и достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. Реализирахме проект, „Осигуряване на достъпна среда в Исторически музей-Батак”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Бяха осъществени мерки за осигуряване на свободен достъп до експозициите на музея за хората с намалена подвижност и в частност за хора с двигателни затруднения в инвалидни колички, чрез модерни платформени подемници.
Благодарим на Агенцията за хора с увреждания за моралната и финансова подкрепа.
Благодарим и на „Викра лифт” ЕООД за коректното партньорство и професионализъм при реализирането на проекта.
Влезте във фейсбук профила си, за да разгледате целия албум. Кликнете снимката за връзка.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

ДРЕВНАТА  ПЛАНИНА       Наричат я най-старата суша на Балканите. Една от седемте свещени планини на ...

ДРЕВНАТА  ПЛАНИНА
       Наричат я най-старата суша на Балканите. Една от седемте свещени планини на Земята според индийските школи по медитация. С уникално, ненадминато богатство на природата, тя няма аналог дори в Европа. Планина населявана от древността. Величествена колкото с природата си, толкова и с уникалната човешка душевност, култура и бит. В нея природното и културно наследство съжителствуват в хармония от хилядолетия.
        Досетихте ли се ?  Да …думата ни е за Родопите!
        Уникална, сложно устроена система от високи ридове и дълбоки  речни долини. И макар наглед да доминират два вида пейзажи-гори и поляни-всяко кътче в Родопите крие неописуема прелест.
Баташка планина, ГС “Снежана”. Фото-архив ИМ-Батак

По геоложки белези Родопите се разделят на две подобласти- Западни и Източни.    Баташката планина ...

По геоложки белези Родопите се разделят на две подобласти- Западни и Източни.
    Баташката планина е един от най-обширните ридове на Западните Родопи. Разположена е  на североизток от главното Велишко-Виденишко хидрографско било. Нейните мощни и високи дялове се ограничават на запад от долината на Чепинска река и по-точно от нейните начални потоци Бистрица  и  Балък дере, на север –от Горнотракийската низина и Бесапарските ридове, на изток –от долината на река Въча до гр.Девин и на юг –от долината на Девинска река, язовирите Широка поляна и Голям Беглик.
Има форма на дъга, изпъкнала на югоизток. Дълга е около 60 км., а ширината и е  от 75 до 20 км. Билните й части се издигат до 1 800 – 2 000 м. Те имат плосък релеф и единични изолирани върхове – Голяма Сюткя, Баташки снежник и Сребрен. Билото продължава и изведнъж се издига и мощно откроява върховете Малка Сюткя / 2 078 м./ и Голяма Сюткя /2 186м/. От тази най-висока точка на този планински хребет почти под прав ъгъл главното било завива на изток.

Преминава през Безименния връх /1 893м/ и Семиза / 1 876м/, от където отново свива на югоизток и ...

Преминава през Безименния връх /1 893м/ и Семиза / 1 876м/, от където отново свива на югоизток и пред върховете Малък Семиз и Смерелан / 1 817м/ се спуска до Седлова поляна / 1 720м/, през която преминава шосето от Батак за Доспат, след което вододелът изведнъж се издига с върховете Орловец/ Картъла – 1 868 м./ и Остри нос / 1 957м./, за да достигне най-високата си точка в източната част – Баташки снежник /2 082м /. От там билото продължава през седловината Вълча поляна, през която преминава шосето от Батак за Фотиново, възвишава се към връх Знаме / Санджек – 1 879м./, спуща се чрез рида Равногор с няколко рида към долината на Въча и завършва при гр. Кричим. От главното било на Баташката планина се отделят много странични ридове и малки хребети, които достигат ограждащите я долини на реките Чепинска, Девинска и Въча – всички те са част от големия орохидрографски възел Голяма Сюткя – Баташки снежник и имат изключително важно значение за водозбора на най-големите родопски реки в тази част на страната.
Връх Баташки снежник(2 082 м). Фото-архив ИМ-Батак. Фото: Тома Пейчин
ХРОНИКА НА ЕДНА БЕЗСМЪРТНА ПРОЛЕТ

ЛЕТО 1876 – Текат дните на една тревожна пролет. Март, април... Един народ се готви за смъртен бой ...

ЛЕТО 1876 – Текат дните на една тревожна пролет. Март, април…
Един народ се готви за смъртен бой в името на свободата си. Мъже, жени, млади и стари. Всички!
Тайни пароли, тайни събрания. Съзаклятници шепнат думите на Апостола Левски: „Нож трябва да играе, нож, мастилото вече не помага. Наместо сълзи, ние сме се захванали да леем куршуми, наместо пъшкане и молене, ние точим ножовете си…”

По решение на Българският революционен централен комитет (БРЦК) в Гюргево, българите се готвят за ...

По решение на Българският революционен централен комитет (БРЦК) в Гюргево, българите се готвят за всенародно въстание. Територията, населена с българи е разделена на четири революционни окръга. Във всеки окръг са определени организатори –апостоли, със задача: във всяко селище да се създаде революционен комитет, който да организира населението по места.
В ІV Революционен окръг с център гр.Панагюрище действията на въстанниците са най- активни. В пределите на този революционен окръг попада и Батак.

21 февруари 1876г. – Тодоров ден. Апостола Волов пристига в Батак. С препоръчителните си писма от ...

21 февруари 1876г. – Тодоров ден. Апостола Волов пристига в Батак. С препоръчителните си писма от Пазарджишкия комитет той отива в къщата на Петър Горанов. Свикани са по-издигнатите местни люде. Волов държи пламенно слово: „България трябва да въстане!”
Избран е Революционен комитет: Петър Горанов-председател, Трендафил Керелов, Ангел, Стефан и Петър Трендафилови Керелови, Иван Божин, Вранко Паунов, Тодор поп Нейчев, Димитър Гълев Коларов, Петър Банчев, Стоян Стойчев, Горьо Хр. Кавлаков.

21 април 1876г. – Евтим Пунчев, Георги Христосков и Георги Кавлаков донасят на Петър Горанов калпак с лъвче, изпратен му от Иван Ръжанков от Пазарджик. Това било единствения знак, получен в Батак за началото на въстанието. Кървавото писмо, препратено от Петлешков от Брацигово, член на Военната комисия, попада в предателски ръце и не стига в Батак.

Нощта срещу 22 април 1876г.- Историческо заседание на Революционния комитет в Батак. Взето е ...

Нощта срещу 22 април 1876г.- Историческо заседание на Революционния комитет в Батак. Взето е решение – БАТАК ВЪСТАВА! Избран е Революционен съвет: Петър Горанов- главен воевода; Трендафил Тошев Керелов –пръв съветник; Ангел и Стефан Керелови- петстотници;избрани са стотници и петдесятници. В 3 часа сутринта воеводата Петър Горанов провъзгласява Батак за свободен и независим от султанската власт. Организираният въоръжен състав наброява 1100 души, а конницата на воеводата- 50 души. Въстаниците заемат позициите и предните стражи около Батак.

23 април 1876г. На мегдана в Батак се събират въстаници и население. Петър Горанов се обръща към ...

23 април 1876г. На мегдана в Батак се събират въстаници и население. Петър Горанов се обръща към тях с пламенна реч за свободата. Свещениците Нейчо Паунов и Петър поп Илиев освещават въстаническото знаме и благославят бунтовното начало.
СЪЩИЯ ДЕН – Петлешков изпраща от Брацигово копие на „Кървавото писмо” до батачани.

24 април 1876г-Стефан Керелов и Димитър Тенчев убиват турските полицаи Караджа Асан и Помак ...

24 април 1876г-Стефан Керелов и Димитър Тенчев убиват турските полицаи Караджа Асан и Помак Мустафа. От началото на въстанието до този момент са убити 10 турски заптиета.
25 април 1876г. В местността Керелова тумба сред Баташкото поле пред баташките воеводи падат на колене бейовете, довчерашните господари, и молят милост и пощада за населението на съседните Чепински села. Това е първата дипломатическа среща, на която е призната БАТАШКАТА РЕПУБЛИКА.
26 април 1876г. – При м.Попов чучурук, под Батак се срещат за първи път от началото на бунта пратеници на Петлешков с баташките въстаници. Обсъден е въпросът за пренасяне на Брациговския въстанически пункт в Батак.
27 април 1876г- След повторна среща с хората на Георги Ангелиев-главнокомандващ в Брацигово, батачани провождат 200 коня обоз и 60 въстаници за прехвърлянето. Обозът е пръснат от турска войска при с. Чанакчиево /дн.Розово/ и планът- провален.
28 април 1876г.- Воеводата Горанов провожда куриери до центъра Панагюрище. Ангел Керелов и Костадин Вранчов стигат до Белово и са принудени да се върнат, без да изпълнят възложената им мисия.

29 април 1876г.- Стражата в м. Семералан донася вестта за приближаването на многобройна башибозушка ...29 април 1876г.- Стражата в м. Семералан донася вестта за приближаването на многобройна башибозушка армия откъм Доспат.

30 април 1876г.- китното родопско село осъмва обградено от 8 хилядна башибозушка армия. По ...30 април 1876г.- китното родопско село осъмва обградено от 8 хилядна башибозушка армия. По височините се веят турските знамена, пищят зурните и тягостно думкат тъпани.
– Първите боеве започват на позициите „Св.Троица” и „Кънева борика”. Геройски се защитават позициите „Гробето”, „Беглишките хармани”, „Калино бърдо”. На „Галагонката” падат последователно 4 турски байрактари. Въстаниците се командват от Колю Църпев и Т.Колчов. Силите са катастрофално неравностойни. Обръчът се стяга.
– При създалата се обстановка Революционния съвет взема решение за пробив на отбраната и спасяване на населението. През нощта опитът им се увенчава с успех-обръчът е пробит при Пищроневото дере. За съжаление само около 800 души тръгват след Петър Горанов и Стефан Керелов. Изтеглят се в гората и се спасяват кой както може.

1 май 1876г. Батак пламва от четири страни! По-масивните къщи се укрепват и бранят до последния жив ...1 май 1876г. Батак пламва от четири страни! По-масивните къщи се укрепват и бранят до последния жив човек.

2 май 1876г-Тежки боеве при Богдановата къща. Избити и брутално заклани са около 500 батачани.- ...

2 май 1876г
-Тежки боеве при Богдановата къща. Избити и брутално заклани са около 500 батачани.
- Училището –крепост „Кирил и Методий” изгаря заедно с укрилите се в него 200 жени и деца.
- Ахмед ага Барутанлията дава лъжливи обещания пред Ангел Кавлаков за пощада на баташкото население. Той поискал незабавно предаване на оръжието, след което батачани можели да излязат да спасяват горящите си къщи, а башибозукът щял да се оттегли.
Батачани не се доверяват на Барутанлията, та пращат първенците си още веднъж да чуят клетвите му. Вместо това Ахмед ага ги взема за заложници и този път батачани предават оръжието си и се пръсват да спасяват от огъня къщите си.

Барутанлията заповядва общо клане и плячкосване на Батак, започвайки от намиращите се в неговия ...

Барутанлията заповядва общо клане и плячкосване на Батак, започвайки от намиращите се в неговия стан баташки първенци., като сам дава пример за варварска жестокост. По негова заповед старецът Трендафил Керелов е кълцан, пробождан и още жив опечен на ръжен.

3 май 1876г – Защитата на църквата "Света Неделя" продължава. Трето денонощие укрепилите се в нея ...

3 май 1876г – Защитата на църквата “Света Неделя” продължава. Трето денонощие укрепилите се в нея батачани устояват на неспиращия за миг огън на пушките, жиленето на пчелите, задушливият дим от запалената с газ слама, жаждата… Вода няма. Старец дава съвет на майките, че вън до стената на църквата има дърво/орехът -единственият жив свидетел на събитията до днес/ и в корените му би трябвало да намерят вода. Майките с голи ръце копаят кладенец, но пролетта била суха, вода не потекла. Тогава започват да дават на децата си олиото от кандилата, а когато и то свършва, квасят устните на децата си с кръвта на убитите. На третия ден отварят вратите на църквата за въздух и започва масово клане. Последни отчаяни боеве. Пленените живи батачани избират дръвника пред чалмата.
4 май 1876г.- Ахмед ага Барутанлията получава заповед от пазарджишкия каймакамин Али бей „ да пресуши баташкия корен”, за да не остават живи свидетели на нечуваните злодейства. Оцелелите са отведени при училището и на дървения мост пред него става последното клане.
5 май 1876г. – Богатото родопско село осъмва сринато и опожарено. Изпепепелени са 700 къщи, загиват около 5 хил. от 6-7 хил. население на Батак . Остава да стърчи само църквата „Света Неделя”. Запаления в нея пожар поглъща красивия резбован иконостас и овъглява дървените детайли. Но камъкът спасява църквата от пълно унищожение и разруха.
Това е краят на баташката кървава пролет 1876г. Слънцето се скрива зад облаци дим, птиците спират своята песен, а Стара река тече много дни кървава!….
През тази пролет батачани не засяват нивите си, напускат чарковете си, прежалват домовете си, челядта си и себе си пред олтара на Отечеството!

Нематериално културно-историческо наследство:

Материално културно-историческо наследство:

ЗНАЕТЕ ЛИ

Знаете ли, че…

Знаете ли, че...Втората половина на октомври 1876г. виконтеса лейди Емили Странгфорд, английска ...Знаете ли, че…Втората половина на октомври 1876г. виконтеса лейди Емили Странгфорд, английска общественичка, пътешественичка и филантроп, пристига в Батак. Цялото село е опожарено. Край изгорените къщи все още има непогребани трупове. Въздухът е отровен от тежката миризма. Оцелелите, предимно жени и деца, се движат като призраци в тази открита гробница за мъртви и живи хора. Липсва храна, облекло. Наближава зимата. Почти всички са болни от тиф и много умират.
Веднага след пристигането си в Батак лейди Странгфорд започва да раздава храна, дрехи, медикаменти. Организира безплатна обществена кухня. Направени са малки колиби за временен подслон, но епидемията от тиф не стихва. Тя преценява, че е необходима болница, обслужвана от лекари и медицински сестри. За тази цел осигурява необходимите средства и за кратко време болницата е изградена по английски образец.
Дълго време тази болница е единствената обществена сграда в Батак. Ползва се и за болница, и за община, и за училище и за църква.
Знаете ли, че .....И днес батачани „берат” /добиват/ дърва за огрев и дървен материал само на ...Знаете ли, че …..
И днес батачани „берат” /добиват/ дърва за огрев и дървен материал само на „кретя”-времето на втората четвърт на ЛУНАТА. Това утвърдено правило и тънкост в дърводобива се предава от поколение на поколение столетия наред. Най-важното за добив на добър материал е „ доброто време за сеч”. На кретя се добива хубав и чист материал, който съхне бързо, защото дървесните сокове забавят своето движение и остават ниско при корена на дървото. Такъв материал не се напада от вредители. Подходящ е както за изграждането на къщите, така и за различни мебели и всякакви изделия от дърво. Вековния опит на батачани сочи като най-добра Петровденската кретя-около Петров ден. Тогава е най-доброто време „за бране”на дърва за огрев, защото бързо съхнат.
Знаете ли, че...Техниката „интарзия” представлява съчетаване на различни цветове дървесен фурнир. ...Знаете ли, че…Техниката „интарзия” представлява съчетаване на различни цветове дървесен фурнир. След стилизация на желания модел, всеки един детайл се очертава върху избрания фурнир, изрязва се и се залепва със специални за целта лепенки и така – до пълно завършване на картината.
С лепило за дърво парченцата се залепват върху шперплат, за препоръчване е и обработката с преса. Следва шлайфане с финна шкурка и лакиране. Звучи много лесно, но всъщност е изключително трудно да се напаснат всички парченца и да се получи нещо красиво.
Инструменти? Остър нож и точна ръка, дъска, върху която да се реже, молив, фина шкурка.
Най-важното е огромно търпение и точна ръка.
Щом имаш желание – започни от нещо малко и просто и с времето усложнявай картината.
Успех!

Знаете ли, че...Иван Тодоров Ганев (1872 – 1911) e прототипа на момчето от Вазовото стихотворение ...

Знаете ли, че…

Иван Тодоров Ганев (1872 – 1911) e прототипа на момчето от Вазовото стихотворение „Възпоминания от Батак”.
Той оцелява по време на Априлската епопея през 1876 г.
Едва четиригодишен попада в Пловдив. През 1881 г. се запознава с народния поет Иван Вазов. Трогнат от разказа и злочестата му съдба, Вазов се грижи години наред за момчето.
Помага му да завърши гимназия и военно училище в София.
Иван Ганев служи като офицер във военните гарнизони в Асеновград, Пловдив и Бургас.През 1911 г., след маневри в района на Костенец, заболява. Умира в Пловдив на 39 години с чин капитан.
Знаете ли, че...

Знаете ли че...В Батак съществува уникална традиция: ежегодно, порасналите момчета и момичета на ...

Знаете ли че…

В Батак съществува уникална традиция: ежегодно, порасналите момчета и момичета на града, навършващи 50 години се събират от всички краища на България и подаряват дар на своите съграждани и на родния град.Фотография: С. Драгомирова

Знаете ли, че...През XVIII и особено през XIX век в Баташката планина работят десетки чаркове ...Знаете ли, че…

През XVIII и особено през XIX век в Баташката планина
работят десетки чаркове (дъскорезници, задвижвани от буйните планински води). И ако в началото на XIX век броят им е 69, то през 1875 г., една година преди Априлското въстание-те са вече 200.
По това време, около 90 % от мъжкото население в Батак, се занимава главно с дърводобив и дървообработване. Батачани се славят със своя задружен труд и със стара опитност в обработката на дърво. Занаятът им е почитан, а произведените от тях дъски имат пазар по цялото течение на река Марица, та чак до Смирна.

Знаете ли, че...Гнездовата колония на щъркели в Батак е многобройна и се намира на една от ...

Знаете ли, че…

Гнездовата колония на щъркели в Батак е многобройна и се намира на една от най-високите надморски височини в България.

Знаете ли, че…

Сирните заговезни са известни още като “Прошна неделя” или “Прошни заговельки”. Това е така, тъй като през този ден младите искат прошка с целуване на ръка от своите възрастни родители, родственици и кумове. През деня се яде баница със сирене и яйца. Вечерта се връзва парче халва на конец и се разклаща. Насядали около конеца, с ръце отзад на гърба, децата се стремят с уста да захапят халвата, т.н. обичай “хамкане”. След това в пръстен гювеч или в леген с вода и трици се пускат пари и децата се стремят да ги извадят с уста. Вечерта се палят обредни огньове “процепи” от дървени дъски и слама, подредени в куполовидна форма. С въглени всички чернят лицата си и играят около огъня.
Инфо: “История на Батак”, стр.257
Снимки: Сирни заговезни в Батак в миналото и днес.
Процепи. Прошки. Обичай- “Хамкане”
Знаете ли, че...

Знаете ли, че...На паметната стена в музея са изписани имената на около една трета от всички ...Знаете ли, че…На паметната стена в музея са изписани имената на около една трета от всички загинали в Априлското въстание батачани през 1876г. Ако се вгледате внимателно, ще прочетете имена на бебета на възраст няколко месеца, деца, 100- годишни старци… Някои фамилии са напълно заличени, а всяко семейство и до днес помни свои близки, убити при потушаването на въстанието.

Знаете ли, че…
Възникналото след несправедливите решения на Берлинския конгрес движение за национално освобождение и обединение на българите, през 1885 г. има своя звезден миг. Организирани от дейците на Българския таен централен революционен комитет, на 6 септември 1885 г. източнорумелийските дружини, водени от български офицери заедно с въоръжените чети на въстаналия народ арестуват членовете на областното управление в Пловдив. Съставено е Временно правителство и е провъзгласено Съединението на Северна и Южна България. На 8 септември княз Александър І с манифест официално приема Съединението. Този исторически акт е първата успешна стъпка по пътя към националното единение на българския народ и неговите земи.
Посрещнато враждебно от съседните държави, Съединението е блестящо защитено на бойното поле в Сръбско-българската война (2 ноември – 7 декември 1885 г.).
Знаете ли, че...Батачани казват, че "Ленът облича къщата!" В своето описание на Татарпазарджишката ...Знаете ли, че…
Батачани казват, че “Ленът облича къщата!”В своето описание на Татарпазарджишката кааза Стефан Захариев посочва, че ленарството е един от поминъците на батачани. Това е свързано с развитието на абаджийския занаят през Възраждането. За ушиването на вълнените дрехи абаджиите използват големи количества ленени конци. Батак и селищата от Чепинското корито изнасят на пазара както готови конци, така и готов за предене лен.Балинова къща, етнографска експозиция на Исторически музей- Батак
ТАРИФИ И ТАКСИ

Тарифа за таксите и услугите

Заповядайте в Исторически музей- Батак!

Таксите при нас са следните:

Такса „ВХОД” за всички музейни експозиции- Исторически музей- Батак, Балинова къща и Шарова къща:

Възрастни                                                                            4,00 лв.

Учащи и пенсионери                                                          2,00 лв.

3- членно семейство  /с 1 учащо дете/                              9,00 лв.

4- членно семейство  /с 2 учащи деца/                            11,00 лв.

Безплатно посещение:

деца до 7 години

хора с увреждания

деца от социални домове

 

Ако желаете да разгледате само музея, таксата „ВХОД” за възрастни е 3,00 лева,

а за учащи и пенсионери- 2,00 лева.

Решите ли да се запознаете само с бит, традиции, обичаи, носии, празници на батачани- таксата „ВХОД”

в Балинова къща е 2,00 лева за възрастни и 1,00 лев за учащи и пенсионери.

 

Безплатно посещение в Исторически музей- Батак- всяка втора и четвърта сряда в месеца.

Безплатно посещение в Балинова къща- всяка първа, трета и пета сряда в месеца.

 

ТАКСИ БЕСЕДИ:

 

Обзорна беседа на български език                        10,00 лв.

Обзорна беседа на чужд език                                 15,00 лв.

Специализирана беседа на български език           5,00 лв.

Специализирана беседа на чужд език                     7,00 лв.

Образователна беседа на български език                10,00 лв.

Образователна беседа на чужд език                         15,00 лв.

ГАЛЕРИЯ

967d90f6e3urn-jpg-960-1380-cc-dri-f6z3ganqafa1qgpdn9z0924ca3b46urn-jpg-960-680-cc-dri-iho452hu2fa1uo7ac8n13235613_1225708437461879_1146444651203850667_oScreenHunter_11703 Nov. 24 12.18ScreenHunter_11702 Nov. 24 12.18ScreenHunter_11701 Nov. 24 12.18ScreenHunter_11700 Nov. 24 12.18ScreenHunter_11699 Nov. 24 12.18ScreenHunter_11698 Nov. 24 12.17ScreenHunter_11697 Nov. 24 12.17ScreenHunter_11696 Nov. 24 12.16ScreenHunter_11695 Nov. 24 12.15ScreenHunter_11694 Nov. 24 12.15ScreenHunter_11693 Nov. 24 12.14ScreenHunter_11692 Nov. 24 12.14ScreenHunter_11690 Nov. 24 12.13ScreenHunter_11689 Nov. 24 12.12
КОНТАКТИ

Исторически музей-Батак – museumbatak.com
Адрес: гр. Батак, пл. “Освобождение” 3
Тел.: 03553 20 26
Тел./Факс: 03553 23 39
E-mail: museum_batak@ abv.bg

Текст и изображения: museumbatak.com

За автора