“Kaмара на инженерите по геодезия”

ЗА НАС

KIGКамара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.
Тя обединява и представлява своите членове, като основната й цел е да защитава професионалните им права и интереси. В своята дейност ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

За постигане на основните си цели Камарата на инженерите по геодезия осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение. За успешното си развитие тя осъществява активни контакти със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина, организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, за информиране на своите членове за последните разработки в областта на геодезията.

За изготвяне на нормативна база отговаряща на нуждите на инженерите геодезисти и ефективно действаща членове от Камарата участват в подготовката и представя становища по нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата на Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За гаранция за високо качествено извършени дейности и издигане на престижа на геодезическата професия Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, както и при заличаване или повторно вписване.

Като една от основните насоки в развитието на Камарата се налага информирането на бъдещите инженери по геодезия за техните възможности за реализация и съвместна работа с тях за изграждането на високо квалифицирани специалисти.

Структура
Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии.
Органите за управление на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

Управителният съвет е с председател инж. Ангел Янакиев, членове инж. Красимира Кателиева, инж. Атанас Иванов, инж. Александър Лазаров, инж. Румен Георгиев, инж. Димитър Арнаудов, инж. Костадин Костадинов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Станев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Янко Миленков, инж. Боряна Иванова, инж. Илиян Тодоров, инж. Михаил Киров, инж. Никола Бадев и инж. Мариана Маринова и секретар Татяна Аршинкова. Основните му функции са свързани с провеждане и осъществяване дейността на камарата в съответствие с приетия у став и с решенията на общото събрание

Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет. Той се представлява от председателя си инж. Йордан Чукалов и членове инж. Нели Старчева, инж. Николай Киров, инж. Веселин Монов и инж. Димитър Колчев.

Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална. Неин председател е доц. д-р инж. Венета Коцева и членове инж. Явор Енев, инж. Мария Хорташка, инж. Мария Вълева и инж. Николай Цанев. Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четири члена в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена защитаващи техните интереси.

maindispimage1

ЧЛЕНСТВО

Инструкции

  • Свалете прикачения файл / десен бутон от падащо меню save target as изберете папка в която да го запишете на Вашия компютър /.
  • Попълнете всички полета.
  • Прикачете копия от всички посочени документи и копие от вносната бележка.
  • Всички заявления трябва да се предадат на областния председател или в централния офис

Методи за плащане

  • Заплащане се извършва само по банков път.
  • Годишен членски внос се заплаща до 31 декември на предходната година.

Приети такси за членство и правоспособност на националното Учредително събрание на камарата на инженерите по геодезия на 15 декември 2006г. и след приети промени на Общото отчетно – изборно събрание на 11 март 2011г.

  • Встъпителна вноска  –  150лв.
  • Годишен членски внос  –  50лв.
  • Вноската за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото на камарата  –  50лв.еднократно + 100лв. ежегодно
СТРУКТУРА

Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии.

Органите за управление на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

Основните му функции са свързани с провеждане и осъществяване дейността на камарата в съответствие с приетия устав и с решенията на общото събрание

Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет.

Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална.

Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четири члена в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена защитаващи техните интереси.

structure_2013_2

КОНТАКТИ

“Kaмара на инженерите по геодезия” – kig-bg.org

Адрес: гр. София, ул. “Земеделска“ 8
Тел.: 02 855 87 52
Факс: 02 955 61 13
Е-mail: kamara@ kig-bg.org
Работно време: понеделник – петък; 9.00 – 12.30; 13.00 – 17.00

Текст и изображения: kig-bg.org

За автора