ЛАНДКАД ЕООД – Геодезия и кадастър

ЗА НАС

ScreenHunter_16129 Apr. 24 09.24Защо да изберете Ландкад?

ЛАНДКАД ЕООД, София предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията.

Фирмата е регистрирана през месец май 2005 г. и с времето се превърна в една от геодезически фирми с признато високо качество на предлагания продукт.

Предлаганите услуги – геодезия, кадастър, регулации, вертикално планиране, трасировки, прецизни нивелачни измервания, следене на деформации и др. – са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по-големи инвеститори. Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
Геодезични Измервания и Трасиране

ЛАНДКАД” ЕООД извършва геодезически снимки за различни по вид дейности:

За определяне границите на поземлени имоти и контури на сгради и съоръжения;
За определяне на точното положение на характерни точки за нанасяне или изменение в план, цифров модел или кадастрална карта;
За нуждите на предстоящо проектиране на сграда или инженерно съоръжение – подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености;
За нуждите по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и следене на деформации.

КАДАСТРАЛНИ КАРТИ
Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта.

РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ДЕЛБА
Целта на делбата е да се прекрати възникналата съсобственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. Поземленият имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.

За разделяне на поземлен имот се изработва СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота, проектната линия за разделяне или промяна на границата, съответно регулационната линия, идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти, номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
За обединяване на поземлени имоти се изработва ПРОЕКТ НА СКИЦА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имотите, знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите, идентификатора на новообразувания поземлен имот.

ДОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ
И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ НА КАДАСТЪРА
ЛАНДКАД ЕООД предлага извършване на геодезическите измервания на новопостроените обекти и оформяне на изискващата се документация, която трябва да се подаде в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Издаване на необходимите удостоверения.

ТРАСИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
За да се укажат точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти.

В някои случаи, преди трасирането на границите на поземления имот, е необходимо да се направи геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави трасирането на поземления имот.

РЕГУЛАЦИИ
Регулации

Измененията на регулационни планове се извършва при:

Изменения в уличната или дворищна регулация;
Включване нови територи към регулационния план;
Делби и обединяване на УПИ (Урегулиран Поземлен Имот);
Измененията се извършват по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ПРОЕКТИРАНЕ
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С проектите за вертикално планиране се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения; създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ
Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част “Геодезическа” на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси, нива и др.

При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране – координати в съответната координатна система; за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния,
размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

ТРАСИРАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Преди започване на строителството на една сграда или инженерно съоръжение е необходимо точно да се определи местоположението му върху терена, съгласно изготвеният инвестиционен проект.

ЛАНДКАД предлага трасиране с висока точност на контура на сградата или съоръжението върху строителния терен, както и положението на строителните му оси.

НИВЕЛАЦИЯ
ЛАНДКАД ЕООД има дългогодишен опит в извършване на високоточна геометрична нивелация – нивелация I , I I и III клас на територията на страната.
Извършваме дейности по следене на деформации на сгради и съоръжения.
Разработваме проекти и извършваме основана и подробна нивелация при прилагане на проекти за регулационни планове на населените места.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_16119 Apr. 24 09.20ScreenHunter_16120 Apr. 24 09.20ScreenHunter_16121 Apr. 24 09.20ScreenHunter_16122 Apr. 24 09.20ScreenHunter_16123 Apr. 24 09.20ScreenHunter_16124 Apr. 24 09.20
КОНТАКТИ

ЛАНДКАД ЕООД – Геодезия и кадастър – landkad.com
Адрес: гр. София, ж.к. Бъкстон бл.1, вх.Б, ап.22
Тел.: 02 856 22 31
Моб.тел.: 0886 101 288
E-mail: radoslav.nikolov@ landkad.com

Текст и изображения: landkad.com

За автора