Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

ЗА НАС

ScreenHunter_393 Sep. 10 00.21Патронът на университета Св. Иван Рилски, е роден между 876 и 880 г. в село Скрино, на Запад от София. Той е основателя на Рилския манастир (390 – 931). Умира на 18-ти Август 946г., а е канонизиран през 980 г. Днес, след няколкократни местения, мощите му се пазят в Рилския манастир.

Епохата на Св. Иван Рилски е критична за прехода на българската държава към християнството, започнала при цар Борис I, продължила при цар Симеон и западнала при цар Петър. Мощният дух и идеите на Св. Иван Рилски го правят известен далеч извън неговото скромно убежище. Малко преди смъртта си, той написва своето знаменито завещание с послания към неговите последователи. Св. Иван Рилски е сред изтъкнатите личности на средновековната българска държава и сред най-почитаните български светци. Той е и традиционния патрон на българските миньори.

Манастирът, основан от Св. Иван Рилски, се е разраствал през вековете достигайки до положение на истински бастион на националният дух и най-големият религиозен и културен център в България през годините на Османско иго.

Днес уникалната атмосфера, история и красота правят Рилския манастир предпочитано място за отдих и туризъм.

Начало
Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 21 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Обучението
Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.
Във Филиал – гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.
Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по основните 17 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен “бакалавър”. Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за производството.
Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен “магистър”.
Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа

Акредитация
С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 10.01.2013 година на МГУ “Св. Иван Рилски” се дава редовна институционална акредитация с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени – “бакалавър” и “магистър”, до 10.01.2018 г.

Международни контакти
Международните контакти на МГУ са много активни в областта на обучението и изследванията с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.
МГУ “Св. Иван Рилски” има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.

Почетни доктори
Почетни доктори на МГУ са:
проф. д-р Александру Флореа – тогава зам. Ректор по научните изследвания ва Минната аказемия в гр. Петрошани, Румъния;
проф. инж. Данаил Данаилов – бивш ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”;
проф. Емил Константинеску – д-р по геология, бивш президент на Република Румъния;
Николае Илиаш – ректор на Минна академия в гр. Петрушани, Румъния;
проф. Лев Пучков – ректор на Московския държавен минен университет, Русия;
акад. Иван Костов – минералог, България;
г-н Илия Делев – колекционер и дарител на кристали, Бразилия;
проф. д-р Константин Шейретов – бивш Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”;
проф. Валтер Леерман от Католическия университет в Льовен, Белгия
проф. д-р Николае Дима – тогава зам. Ректор по учебната пабота, сега Ректор на Минната академия в гр. Петрошани, Румъния;
проф. дгн Тома Добрев – бивш Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”;
проф др. Курт Хеге – Wattenfall Europe Mining & Generation AG, Германия;
проф. д-р Слободан Вуич – Белградски Университет, Сърбия

МИСИЯ
МГУ „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.

Суровинната база е и ще бъде стратегически приоритет на всяка суверенна и просперираща държава. В този смисъл расте отговорността на специалистите, решаващи сложните проблеми, свързани с нейното развитие и укрепване. Следователно растат и изискванията към подготовката на тези специалисти. Нараства и значението на научното обслужване на материалното производство.

Обществената необходимост наложи МГУ „Св. Иван Рилски” да разшири спектъра на своите образователни и научни сфери в областта на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми източници на енергия; природни рискове и др.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

Посоченото води до нарастване на отговорностите, значението и задачите на МГУ като уникален учебен и научен център в присъщите му образователни и научни области. Това налага необходимостта от изключителна мобилизация на академичната общност за решаване на сложните учебни, научни, финансови, социални и други проблеми.

В изпълнението на мисията МГУ “Св. Иван Рилски” разчита:
на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности;
на доброто име, създадено през 60-годишното присъствие на МГУ “Св. Иван Рилски” в духовния и икономически живот в Република България;
на сътрудничество с държавните и регионални институции и бизнес организации;
на разширяващото се партньорство с университети и научните организации от ЕС и извън него.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_390 Sep. 10 00.17ScreenHunter_391 Sep. 10 00.18
КОНТАКТИ

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – mgu.bg
Адрес: гр. София, Студентски град, ул.”проф. Боян Каменов”
Тел.: 02 806 03 00

Текст и изображения: mgu.bg

За автора