Музикотерапевтичен институт

ЗА НАС

MuzikoОрганизиране и подпомагане на обучение и психотерапевтичен тренинг в теоретичен и практически план на членовете и студентите на Българска асоциация по музикотерапия и други организации – респективно университети със същата и сходни специалности и дейности в областта на музикотерапията.
Създаване на програми за тренинги и обучение  по музикотерапия за музиканти, специалисти от помагащите професии и вече завършили психотерапевтични тренинги в други психотерапевтични подходи.
Индивидуална и групова психотерапевтична работа с арт терапевтични техники с  цел личностно израстване.
Супервизия.
Групова и индвидуална подготовка по музика за специалисти от хуманитарните професии без музикално образование, необходимо в контекста на музикотерапията.

Музикотерапевтичен тренинг за музикални педагози.

Примерна тема: „Музикотерапия в специалната педагогика”, „Музикотерапевтични техники в педагогиката”.

Музикотерапевтичен тренинг за рехабилитатори и кинези терапевти.
Музикотерапевтични умения при  нарушения на опорно-двигателния апарат.
Поведенческа музикотерапия при неврологични заболявания при деца.
Групова и индивидуална психологическа работа и консултации със средствата на музикотерапията и други арт терапевтични изкуства под супервизия.
Групова и индивидуална работа с хора, преживели травма, пациенти в болнични заведения и затвори. Подсилване на собствените и релационните ресурси за справяне.
Музикотерапевтичен тренинг за музикални педагози.

Примерна тема: „Музикотерапия в специалната педагогика”, „Музикотерапевтични техники в педагогиката”.

13. Музикотерапия за деца със специални потребности.

14. Организиране и провеждане  на арт ателиета за деца и възрастни с цел   развитие на поведенчески и комуникативни умения, познавателна и  емоционална компетентност, културно-възпитателна работа, където е необходимо  със средствата на арт терапевтичните изкуства.

15. Разширяване и подсилване на системите за справяне на деца и млади хора чрез тренинг по креативно фасилитиране за работещи в сферата на грижата за деца и учители. Работа в общността.

16. Музикотерапия и други арт терапевтични изкуства като занимателна терапия.

17. Музикотерапия с културно-възпитателни цели.

18. Тренинги за екипно сработване с похватите на арт терапевтичните изкуства.

19. Организиране и провеждане на семинари, школи и научни конференци с участието на български и чуждестранни специалисти. Участие в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари и школи.

20. Разработване, предлагане и внасяне за разглеждане пред съответните инстанции на предложения и документи, засягащи организационни, образователни и научни проблеми, свързани с приложението на музикотерапията в България.

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
Лилия Ахтарова
Българската асоциация по музикотерапия е учредена през пролетта на 1995 г. в гр. София по идея на проф. Джоузеф Морено и група специалисти от различни професии, вдъхновени от предходния макросеминар на проф. Морено и убедени във възможностите на психологическата работа с музика.

През изминалите години учредителите и членовете на БАМ срещнаха немалко затруднения и спънки в пионерската си дейност да популяризират музикотерапията и да започнат обучение по дисциплина, отдавна утвърдена в Европа, САЩ, Канада и другаде, но непозната в родината ни.

Ето някои по-важни моменти от кратката ни история:

Първият проект за обучение на наши специалисти беше осъществен с подкрепата на British Council през 1997 г., когато двама от членовете – Лилия Ахтарова и Людмила Краева, бяха командировани в Nordoff-Robbins Music Therapy National Centre в Лондон.

От 1999 до 2004 г. се проведе задочно обучение по подходите Музика и образност и Водено от музиката въображение (GIM) към Арт-терапевтичния институт в Сан Франциско, с директор Франсиска Голдберг, организацията на което е заслуга на тогавашния председател Ирина Шлезингер. Преподавателски екип:

Франциска Голдберг,
Джинджър Клаксън,
Дак Крюнинг,
Едит Мария Гаигер,
Ирина Шлезингер
От този тренинг, по същество пет годишно задочно обучение, през 2004 год. се дипломираха:

Ирина Димова, Росица Петрова в направление „Водено от музиката въображение” и

Лилия Ахтарова и Надежда Витанова – в направление „Музика и образност”.

Организацията поддържа своя интернет страница от 2002 г. досега. През същата година, беше създадена и библиотека към БАМ. Част от книгите са в книжен вариант, предимно дарения. Част от задължителната литература за обучението е в електронен вариант за улеснение на студентите и членовете на асоциацията.

През годините по-големи семинари (workshops) са провеждани от следните лектори: Джоузеф Морено през 1994, 2003, 2009 г.; българи, които са завършили своето обучение в чужбина и практикуват там – София Русинова от Виена – 1996 г., Любка Мюлер от Дрезден – 2007, 2008 г., Елена Илиева от Кейптаун – 2007, 2010 г., Милена Ласкано от Париж 2010, 2011 г., Хайди Фауш от Швейцария – 2010, 2011, 2012 г.

От основаването си досега, БАМ е реализирала три национални конференции – през 2005г., 2007 г. , и Трета национална конференция с чуждо участие през 2012 година. БАМ организира и провежда редовни професионални срещи в по–малък формат.

От създаването на организацията , членове на първият управителен съвет са: Ирина Шлезингер, Лилия Ахтарова и Ангел Томов, които работиха активно за популяризацията на музикотерапията в България.

От 2003г. Л. Ахтарова стартира първата тренингова група за „Личностно развитие и опит”. Обучението беше съпътствано от практически и теоретични семинари, по програма съставена от нея.

От 2008 г. стартира четиригодишна програма „Музикотерапевтични подходи в психотерапията” с ръководители проф. Надежда Витанова и Лилия Ахтарова. Обучителната програма е одобрена от Българска асоциация по психотерапия и Европейската конфедерация по музикотерапия.

През 2011 г. бяха сертифицирани първият випуск музикални психотерапевти под супервизия.

Проф. Морено предостави авторските си права за книгата „Да изиграеш музиката в теб. Музикална психодрама” и така направи възможно издаването й в началото на 2006 г.

Управителния Съвет (УС) и творчески колектив на БАМ успяха да съставят и издадат сборник с докладите от Втората национална конференция (2007г.).

УС на БАМ със съгласието на Хайди Фауш издаде нейната книга „Тъгата в сърцето. Музикотерапия и психодрама” през 2011г.

През 2011 г., беше създаден камерен ансамбъл към БАМ, по внушение на Милена Ласкано. В ансамбъла участват музикотерапевти, студенти по музикотерапия и други любители на вокалното и инструментално интерпретиране. Проекта се реализира с помощта на диригентът Йосиф Герджиков и Лилия Ахтарова, както и спомоществуватели. През 2013 г. Камерният ансамбъл състави свой видео диск с откъси от концерти, с представителна цел.

През 2013 г., беше основан Музикотерапевтичен институт – София, по изискване на Европейската конфедерация по музикотерапия, който представя обучението по музикотерапия, с програма одобрена от EMTC и Българска асоциация по психотерапия.

Българската асоциация по музикотерапия със свои членове участва активно и в различни професионални форуми като симпозиуми, конференции, кръгли маси и др., инициирани от сходни организации у нас и в чужбина.

 

ПРАВИЛНИК

Правила за упражняване на професиятамузикотерапевт

в  Република България

Член 1

Музикотерапията е научно и практически доказан метод за използване на музикални интервенции, насочени към оптимизиране на социалната адаптация, личностното развитие и благополучие на клиентите/пациентите.

 

Член 2

Отговорна  за упражняването на професията музикотерапевт в Република България  е Българската асоциация по музикотерапия, наричана от тук нататък БАМ, която е член на Европейската конфедерация по музикотерапия  – EКМ … и Българската асоциация по психотерапия – БАП.

 

Член 3

В своята работа музикалният терапевт е длъжен стриктно да спазва принципите и правилата на професионализма и етичния кодекс (на БАM и  ЕKM и БАП).

Правилникът за прилагане на музикотерапия в Република България  e съставен на базата на критериите за упражняване на професията на Европейската конфедерация по музикотерапия (EКМ) и изискванията на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

Право да упражнява професията музикотерапевт, или музикален психотерапевт, в Република България има всяко лице, което отговаря на следните изисквания:

Завършило е обучение по музикотерапия и психотерапевтичен тренинг, включващо:

1. Основни музикотерапевтични школи – минимум 260 часа.

2. Общообразователна психотерапевтична подготовка – 260 часа.

3. Личен психотерапевтичен тренинг в група и индивидуална работа, общо  –  минимум 220 часа.

4. Допълнителни обучения в други подходи, употребяващи изкуства – общо 180 часа.

5. Работа под супервизия в контекста на музикотерапията, общо  – 80  индивидуални музикотерапевтични сесии и 180 часа  групови супервизии.

 

Всяко лице, което би искало да практикува музикотерапия, е необходимо да представи пред институцията,  пред която кандидатства, диплома или сартификат, издаден или заверен от БАМ, с които да удостовери минимума хорариум, и две препоръки от квалифицирани членове на Българската асоциация по музикотерапия (БАМ).

Всяко лице, което желае да практикува професията музикотерапевт трябва да бъде вписано в регистъра на Българската асоциация по музикотерапия (БАМ).

 

Професията музикотерапевт с нейните подспециалности: клиничен музикотерапевт и музикален психотерапевт, може  да  намира приложение във всяка сфера на здравеопазването и профилактиката; психологическото консултиране; социалната рехабилитация; тренинги за екипна работа или емоционална компетентност; групи за креативни практики, както и в общообразователната и културно-възпитателната работа с деца, възрастни и контингент от така наречените рискови групи.

Когато е необходимо,  музикотерапевтът следва да работи съвместно в екип от лекар с клинична  специалност психиатрия.

Ако музикотерапевтът, или музикалният психотерапевт, работи с клиенти и пациенти от сферата на другите клинични специалности, препоръчително е в екипа да присъства лекар със съответната специалност.

Музикотерапевтът, както и музикалният психотерапевт ,  трябва задължително да работи под супервизия от друг музикотерапевт с по-висока квалификация  с повече от петгодишен клиничен опит  член на БАМ.

 

 

Кой има право да преподава музикотерапия и да провежда обучителни практически, итеоретични семинари и тренинги по музикотерапия.

 

Член 4.

Правомощия за преподаване на музикотерапия и за провеждане на обучителни практически и теоретични семинари и тренинги по музикотерапия:

1. Правомощия за преподаване на музикотерапия и за провеждане на обучителни практически и теоретични семинари и тренинги по музикотерапия има всяко лице, което е вписано в регистъра на Българската асоциация по музикотерапия като квалифициран член.

2. Правомощия за преподаване на музикотерапия и за провеждане на обучителни практически и теоретични семинари и тренинги по музикотерапия има всяко лице,  което притежава диплома или сeртификат за завършена специалност по музикотерапия, или музикална психотерапия, и имадокумент за клинична  практика от повече от пет години  в и извън България, и е член на БАМ.

3. Сертифицираните членове на БАМ имат право да провеждат обучителни тренинги за педагогически  и друг професионален персонал, в които да демонстрират ползата от музикотерапевтичните техники. Ако лицето не е вписано като квалифициран член на БАМ, е необходимо да информира участниците, че работи под супервизия.

 

Член 5.

Взаимоотношения с пациенти/клиенти и правомощия на музикалния терапевт:

Музикалният терапевт  може да изпълнява музикотерапевтични дейности във всички възрастови групи – от най-ранна детска възраст (включително в пренаталния период) до старост.

Музикалният терапевт може да прилага музикотерапевтични дейности във всички клонове на медицината, специалното образование, социалната  рехабилитация и в стоматологията.

Музикалният терапевт  може да упражнява своята дейност в случаи на кризи, емоционални проблеми, за целите на здравна и психосоциална профилактика, както и за подобряване на физическото, емоционалното и духовното развитие на своите клиенти.

 

Член 6.

Условия за извършване на музикотерапевтична дейност:

Музикалният терапевт и професионалист от хуманитарните специалности, употребяващ музикотерапевтични похвати,  е длъжен да осигури подходящи условия за извършване на своята музикотерапевтична дейност.

Преди извършване на музикотерапевтична дейност, ако  пациентът или клиентът няма завършено пълнолетие или е с телково решение, което удостоверява, че лицето не може да взима самостоятелни решения,  терапевтът следва да получи информирано съгласие от страна на член  от  семейството (настойник), което включва използваните методи, условия на работа и начина на заплащане.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  • Председател: Нейчо Карпачев, е-mail:  neichoc@ abv.bg, 0898 57 95 95 ;
  • Заместник председател: Теодоси Цингилев, e-mail: tedogit@ yahoo.com, тел: 0898 469783
  • Организационен секретар: Дина Нарлиева, тел.: 0897/860 511;
  • Технически секретар, Музикален директор на Камерен ансамбъл към БАМ: Лилия Ахтарова, e-mail:lilyach@ bulgarianmusictherapy.com, 02/ 980 13 87, 0898 665578
  • Касиер: Даниела Найденова, e-mail: danisw5@ hotmail.com;

Лилия Ахтарова

Председател на Българска асоциация по музикотерапия (БАМ),

Кинезитерапевт – психотерапевт,

Сертифициран терапевт в Арттерапевтичен институт-Сан Франсиско, САЩ

Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия

Член на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността

Член (учредител) на Българска асоциация по арттерапия

Редовен член на Българска асоциация по психотерапия

Представител за България в Европейската конфедерация по музикотерапия

ГАЛЕРИЯ

MuzikoP1020361-1024x768P1020355-1024x768P1020353-1024x768P1020339-1024x768P1020323-1024x768P1020322-1024x768P1020321-1024x768P1020319-1024x768P1020315-1024x768P1020313-1024x768moreno-3
КОНТАКТИ

Музикотерапевтичен институт – bulgarianmusictherapy.com
Адрес: гр. София, ул. Гурко № 52
Тел.: 029801387
Моб. тел.: 0898 665 578
E-mail:mti@bulgarianmusictherapy.com

Текст и изображения: bulgarianmusictherapy.com

За автора