Национален Литературен Музей

ЗА НАС

ScreenHunter_47910 Jun. 08 21.31Националният музей на българската литература е създаден на 1 януари 1976 г. (с разпореждане на Министерски съвет № 254 от 19.06.1975 г.) като самостоятелна юридическо лице на бюджетна издръжка към Комитета за изкуство и култура, със задача “да издирва, събира, съхранява, проучва, обнародва и показва веществените и документални паметници, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни и в бъдеще”.
Към музея се организира литературен архив и научно-изследователска група.
Литературните къщи музеи на територията на София влизат като филиали в структурата на НМБЛ, а тези в провинцията попадат под негово методическо ръководство.
С Разпореждане на Министерски съвет № 22 от 12.03.1992 г. името на музея се изменя в Национален литературен музей.
Комитетът за изкуство и култура, респективно Министерство на културата не осигурява самостоятелна сграда на новосъздадения музей и до 1982 г. той функционира само на базата на филиалите си.
Впоследствие са придобити помещения за фондохранилище на бул. “Дондуков” № 95-Б, получени безвъзмездно от Комитета за държавен и народен контрол, и апартамент, намиращ се на втория етаж на ул. “Г. С. Раковски” № 138, закупен от Министерство на културата за административните нужди на НЛМ.
Към момента на създаването на НЛМ, негови филиали стават мемориалните къщи на територията на София: къща музей “Иван Вазов”, къща музей “П. К. Яворов”, къща музей “Петко и Пенчо Славейкови”, къща музей “Никола Вапцаров”, къща музей “Христо Смирненски”, къща музей “Димитър Димов”, къща музей “Николай Хрелков”. До 1989 г., към Националния литературен музей са присъединени още къща музей “Емилиян Станев” – гр. Велико Търново, къща музей “Елин Пелин” – с. Байлово, къща музей “Георги Караславов” – кв. Драгалевци, както и къща музей “Панчо Владигеров” в София, кв. “Лозенец”.
След 1989 г., по Закона за реституцията, от НЛМ е отнета сградата на музей “Н. Хрелков” в Горна Баня. Къща музей “Георги Караславов” е деактувана като държавна собственост и върната на наследниците.
През цялото време на своето съществуване къща музей “П. К. Яворов” се е помещавала в частна собственост и е плащан наем за два етажа. В момента музеят заема само средния етаж на къщата.
С постановление на Министерски съвет № 300 от 18.11.2004 г. къща музей “Панчо Владигеров” от филиал на НЛМ е преобразуван в самостоятелен държавен културен институт.
За своето почти 40-годишно съществуване Националният литературен музей издири и опази внушителни по количество и ценност колекции от ръкописи, снимки, документи, кореспонденция, първи издания на българската книжнина, литературна периодика, ръкописни и старопечатни книги, вещи, художествени произведения (живописни платна, графични листове, цветни щампи от ХVІІІ век, илюстрации, карикатури, шаржове, оригинални оформителски проекти и др.), ценни етнографски материали, уникални вещи на градския бит от началото на ХІХ до 70-те години на ХХ век.
Националният литературен музей попълва своите фондове чрез откупки и дарения. Към музея функционира Комисия за извършване на идентификация на движимите културни ценности, предоставени на музея и определя стойността им.
Събирателската и документационна работа е насочена към издирване на писателски архиви от българската литературна класика, попълване на “белите полета” в литературната история, документиране на съвременния литературен живот.
Научно–изследователската работа е в основата на всички аспекти от многостранната дейност на НЛМ. Музейните специалисти организират и участват в научни сесии и конференции, те са автори на множество публикации, техните имена и авторски книги са добре познати в публичното пространство – Катя Зографова, Мирела Иванова, Радка Пенчева, Анна Свиткова, Румяна Пенчева, Марияна Кирова и др.
Освен традиционните рекламни материали, предлагани в къщите музеи, в последните години НЛМ осъществи свое самостоятелно издание – “Известия на Националния литературен музей”.
НЛМ организира многобройни юбилейни чествания от национален и регионален мащаб, литературни вечери, премиери на книги, патронни тържества на училища и институции.

СТРУКТУРА

- Отдел Фондове и литературно наследство
– Отдел Експозиции
– Отдел Връзки с обществеността
– Отдел Финансово стопански

КОНТАКТИ

Национален Литературен Музей – nlmuseum.bg
Адрес: гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 138
Тел.: 02 987 34 14
Е-mail: nlmuseum@ abv.bg

Текст и изображения: nlmuseum.bg

За автора