Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София

ЗА НАС
ScreenHunter_11287 Nov. 17 12.58Професионалното образование в България има богата история. То е исторически формирал се клон на образователната ни система. Началото му е поставено през 60-те и 70-те г. на ХІХ век, когато в българските земи се откриват специализирани педагогически, търговски и земеделски училища. В следващите години все повече започва да се обръща внимание на необходимостта от практически знания.
Подобно на другите европейски държави и в България след Първата световна война стремежът към реформиране на образователното дело се превръща в потребност. Въпреки финансовите затруднения всички правителства увеличават бюджета на Министерството на народното просвещение. През 1921 г. са приети съществени изменения в Закона за народното просвещение. Те поставят началото на важни преобразувания, които предвиждат създаване на широка мрежа от професионални училища и координиране на общото с професионалното образование. През този период е поставено и началото на полиграфическото образование в страната.

От 1 септември 1959 г. към Техникума по графика започнало провеждането на курс по фотография и само една година по-късно през 1960 г. техникумът вече носел името: Техникум по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“ и се преместил в настоящата сграда. В синхрон с приетата и утвърдена по това време традиция на тържеството по случай приемането на патрон на техникума присъствал партийният и държавен ръководител на Народна република България Тодор Живков – завършил през 1939 г. допълнителното вечерно училище.
До края на ХХ в. техникумът променил още три пъти своето име. Това станало през 1984 г. – Средно специално училище по полиграфия и фотография и през 1997 г. – Средно училище по полиграфия и фотография.
От 1998 г. училището заслужено и с гордост носи името Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – единственото в страната училище за подготовка на кадри в областта на полиграфията, фотографията, визуалните изкуства, техники и технологии и производство на медийни продукти.

Специалности
За дневна форма на обучение се приемат ученици по специалностите:

 • Специалност „Фотография”, професия „Фотограф”
 • Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”
 • Специалност „Компютърна графика”, професия „Компютърен график”
 • Специалност „Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор”
 • Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист”
 • Специалност „Библиотекознание”, професия „Библиотекар”

Срокът за дневна форма на обучение е 5 години.

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по специалностите:

 • Специалност „Полиграфия”, професия „Полиграфист”
 • Специалност „Фотография”, професия „Фотограф”
 • Специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”

За задочна форма на обучение кандидатите подават в канцеларията на гимназията следните документи:

 • Заявление по образец (осигурява се от училището);
 • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
 • Документ за завършено средно образование.
 • Приемът в задочна форма на обучение е по документи.

Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.

В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – трета степен.

е-Дневник

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
Дневна форма на обучение

ScreenHunter_11288 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 24 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 24 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание – подложка).
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

 

ПОЛИГРАФИЯ

Дневна форма на обучение
ScreenHunter_11289 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Полиграфия”, професия “Полиграфист” е редактиране на непознат текст.
Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 26 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 26 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

ГРАФИЧЕН ДИАЗЙН

Дневна форма на обучение
ScreenHunter_11290 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 24 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 24 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание – подложка).
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

 

ФОТОГРАФИЯ

Дневна форма на обучение
ScreenHunter_11291 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Фотография”, професия „Фотограф” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 24 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 24 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание – подложка).
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

Дневна форма на обучение
ScreenHunter_11292 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Компютърна графика”, професия „Компютърен график” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.
Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 24 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 24 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание – подложка).
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Дневна форма на обучение
ScreenHunter_11293 Nov. 17 13.02Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Библиотекознание”, професия “Библиотекар” е редактиране на непознат текст.
Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа и ще се проведе на 26 юни 2014 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.
Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.
В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.
Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 26 юни 2014 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер и две химикалки (писалки) с еднакъв син цвят.
Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ)
2. Акт за раждане (копие и оригинал за сверяване)
3. Удостоверение за завършен VII клас (в годината на кандидатстване)
4. Медицинско свидетелство (от личния лекар, със заключение за здравословното състояние)
5. Документ за платена такса за изпит (по банковата сметка на НПГПФ)

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_11293 Nov. 17 13.02ScreenHunter_11286 Nov. 17 12.58ScreenHunter_11285 Nov. 17 12.58ScreenHunter_11284 Nov. 17 12.57ScreenHunter_11283 Nov. 17 12.57ScreenHunter_11282 Nov. 17 12.57ScreenHunter_11281 Nov. 17 12.57ScreenHunter_11278 Nov. 17 12.56ScreenHunter_11277 Nov. 17 12.56ScreenHunter_11276 Nov. 17 12.56ScreenHunter_11275 Nov. 17 12.56ScreenHunter_11274 Nov. 17 12.56ScreenHunter_11273 Nov. 17 12.55ScreenHunter_11272 Nov. 17 12.55ScreenHunter_11271 Nov. 17 12.55ScreenHunter_11270 Nov. 17 12.55
КОНТАКТИ

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София – npgpf.bg
Адрес: гр. София, ул. Златишки проход 5
Тел.: 02 858 21 80; 02 858 90 86; 02 858 21 80
E-mail: npgpf@ abv.bg

Текст и изображения: npgpf.bg

За автора