Националната спортна академия Васил Левски – София

ЗА НАС
ScreenHunter_8425 Jan. 19 08.27Национална спортна академия Васил Левски е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо въпитание, кинезитерапия.

Историята на нашето висше училище започва с Указа на Цар Борис III, с който през 1942 година се основава Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. с Постановление на Министерския съвет е утвърдено наименованието Висш институт за физическо възпитание и спорт. През 1967 г. се обособяват Спортно-педагогически факултет и Факултет за масово-оздравителна и лечебна физкултура.

През 1972 година се създава уникалната Водна спортна база на ВИФ на Черно море, близо до Несебър. В 1973 г. се създава се Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта (включително кинезитерапия), който присъжда научните степени доктор и доктор на науките, утвърждава хабилитации. От 1974 г. се въвежда специализирано обучение на висококвалифицирани спортисти. Високопланински учебен комплекс (в Боровец, Рила планина) е открит през 1986 г. През 1991 г. се създава езиковия център за езикова подготовка на чуждестранни студенти и докторанти.

През 1995 г. с решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус в Студентския град в Дървеница.По това време се създава и високопланинската учебна база на НСА на Витоша.

От 1996 година НСА “Васил Левски” започна да дава почетното звание ‘Doctor Honoris Causa” на изтъкнати български и чуждестранни деятели в областта на физическата култура, спорта и кинезитерапията.

В настоящия момент НСА има академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:
1. Учителски факултет;
2. Треньорски факултет;
3. Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.

НСА заедно с Треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори от цял свят и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

Обучението в НСА е базирано на нашия изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научно-изследователските методи, стимулират умението за идентифициране, формулиране и решаването на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформя специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицирания научен и преподавателски състав на Академията.

Сега тук преподават 30 професори, над 90 доценти и над 120 асистенти и гл.асистенти, голяма част от които притежават научните степени доктор и доктор на науките.

Нашите преподаватели са специалисти от най-различни области – спортни педагози и треньори, голям брой лекари, физиолози, биохимици, психолози, социолози, философи, историци, физици.

Отлична реклама за резултатите от нашата дейност са постиженията на огромен брой изтъкнати спортисти, възпитани в НСА, в най-представителните спортни форуми на планетата – Олимпийските игри, световните и европейски шампионати.
Спортистите на НСА досега са завоювали над 40 олимпийски титли, 150 сребърни и бронзови олимпийски медали, 90 световни титли, 120 сребърни и бронзови медали на световни първенства и няколкостотин златни, сребърни и бронзови отличия на европейски шампионати. Тук трябва да се отбележи и изключитената роля на големите български треньори, повечето от които са възпитаници на Академията.

НСА отделя голямо внимание на обучението на млади научни кадри в рамките на техните докторски работи. Нашите докторанти, освен задължителните за получаването на докторска степен разработки, взимат участие в работата на различни научни кръгове, в дискусионни клубове, кръгли маси, разнообразни проекти, годишни научни конференции и в международни конгреси.

НСА развива и активна спортно-състезателна дейност. 35 спортни клубове са между най-добрите в нашите университетски, национални първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.

Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за обмен на студенти – Еразмус, Сократес, CEEPUS. Леонардо и др. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех, по-висок от 4,50 и владеят западни езици (в зависимост от страната-приемник).

НСА е партньор на елитни унивеситети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по Физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни учебни заведения навсякъде по света – Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Македония, Финландия и др.

КВАЛИФИКАЦИЯ

НСА осигурява бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение
Бакалаври
Държавни образователни изисквания за бакалаври
Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа
В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.
1-ва специалност
Треньорски факултет подготвя специалисти с висше образование по специалността СПОРТ. Завършилите специалността получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност.
Учителски факултет подготвя специалисти с висше образование с квалификация УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ. Тя дава възможност да упражнявате преподавателска дейност по физическо възпитание на учащите се във всички форми и степени на образователната система.
Факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация подготвя специалисти с висше образование, които получават квалификация „кинезитерапевт”. Това им дава право да извършват профилактична и рехабилитационна дейност в сферата на здравеопазването.
2-ра специалност
В НСА може да бъде придобита втора специалност, както следва:
За студенти от ТФ – учител по физическо възпитание
За студенти от УФ – треньор по вид спорт
За студенти от КТТСА – учител по физическо възпитание
Обучението по тях започва след завършване на ІІ-ри курс
Допълнителна специалност
Срещу заплащане, след завършен ІІ-ри курс, студентите могат да се обучават по следните допълнителни специалности:
Спортен мениджмънт
Спортна журналистика
Физическа подготовка в БА и МВР
Магистри
Държавни образователни изисквания за магистриОбучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване основите на научно-изследователската, научно-приложната и/или художествено-творческата дейност, международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.
Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в редовна форма на обучение 1 година.
НСА е акредитирана за магистърско обучение по следните програми:
Спорт за високи постижения
Спортен мениджмънт
Спортна журналистика
Училищен спорт и спорт в свободното време
Кинезитерапия Спортна анимация
Докторска степен
За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление No 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,бр.69 от 2000 г.).
Обучението в образователна и научна степен “доктор” се осъществява по научни специалности. Научната специалност, по която се провежда обучението, трябва да бъде от научно направление, съответстващо на професионалното направление, в което лицето е придобило образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
Редовна докторантура
Редовната докторантура е с минимален срок на подготовка 4 години – след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”, или 3 години – след придобита образователно-квалификационна степен “магистър”.
Задочна докторантура
Задочната докторантура е с минимален срок на подготовка 5 години – след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”, или 4 години – след придобита образователно- квалификационна степен “магистър”.
Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторантура, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление No 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,бр.69 от 2000 г.)

ДЕЙНОСТИ
  • Научно-изследователска дейност
  • Международна дейност
  • Спортно-състезателна дейност
  • Центърът за развитие на академичния състав
  • Център по качеството
  • Следдипломна квалификация
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_8411 Jan. 19 08.20ScreenHunter_8419 Jan. 19 08.21ScreenHunter_8418 Jan. 19 08.21ScreenHunter_8417 Jan. 19 08.21ScreenHunter_8416 Jan. 19 08.21ScreenHunter_8415 Jan. 19 08.21ScreenHunter_8414 Jan. 19 08.20ScreenHunter_8413 Jan. 19 08.20ScreenHunter_8412 Jan. 19 08.20
КОНТАКТИ

Националната спортна академия Васил Левски – София – nsa.bg
Адрес: гр. София, Студентски град
Тел.: 02 40 14 100; 02 400 75 04
Моб.тел.: 0898 776 687; 0898 776 440
E-mail: rector@ nsa.bg

Текст и изображения: nsa.bg

За автора