Нотариус Цвета Дечева (633) – Нотариус София

ЗА НАС

ScreenHunter_169 Sep. 04 14.28Нотариус Цвета Дечева е завършила Юридическият факултет на УНСС-гр.София с образователно-квалификационна степен Магистър по право, работила е в Министерство на правосъдието на Република България – Дирекция ”Международно правно сътрудничество и европейска интеграция”, след което е назначена с конкурс на длъжност ”Съдебен помощник” във Върховен административен съд. От 2009 год. изпълнява функциите на нотариус със Заповед ЛС-И-1384/29.09.2008 г. на Министъра на правосъдието на Република България.

Нотариални услуги извън работното време: по предварителна заявка

УСЛУГИ
 • Сделки с вещни права
 • Нотариални актове
 • Удостоверявания
 • Интернет удостоверяване
 • Договори
 • Покупко-продажба на МПС
 • Дружествени дялове
 • Актуално състояние
 • Пълномощни
 • Декларации
 • Обществени поръчки
 • Констативни протоколи
 • Препис на документи
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_163 Sep. 04 14.23ScreenHunter_164 Sep. 04 14.23ScreenHunter_165 Sep. 04 14.24
КОНТАКТИ

Нотариус Цвета Дечева (633) – Нотариус София
Адрес: гр. София, жк. Лозенец ул. Якубица 7Б, партер
Тел.: 02 968 11 00
Факс: 02 962 79 00
Моб.тел.: 0878 473 355
E-mail: dechevats@abv.bg

За автора