Нотариус Румяна Николова Велева – 398 – Димитровград

ЗА НАС

ScreenHunter_2396 Sep. 10 16.29Нотариус Румяна Николова Велева  има собствена кантора на територията на гр. Димитровград.

Нотариус Румяна Николова Велева е с №398.

 

УСЛУГИ
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
КОНТАКТИ

Нотариус Румяна Николова Велева – 398 – Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски 13, запад
Тел.: 0391 634 30
E-mail: rumqna_veleva@ abv.bg

За автора