Нотариус Симеон Бориславов Даскалов 541- Велинград

ЗА НАС

ScreenHunter_5271 Nov. 12 07.02Нотариус Симеон Даскалов е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 541.

Нотариус Симеон Даскалов разполага със собствена кантора.

Нотариусът действа на територията на област Велинград.

ДЕЙНОСТИ
Условно бихме могли да разделим дейността на нотариуса на две групи:

І. УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ на нотариуса, произтичаща от удостоверителната функция, възложена му от държавата. Тази дейност включва правото на нотариуса:

да удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи (напр. пълномощни, декларации, договори и др. подобни);
да удостоверява верността на преписи от документи (напр. преписи от дипломи, от актове за раждане и др.);
да приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа;
да обявява саморъчни завещания;
да съставя и подписва (удостоверява) нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти (продажби, дарения, замени, учредяване на право на строеж и др. подобни);
да съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
да съставя констативни протоколи за явяване и/или неявяване на лица пред него за извършване на определени действия;
да връчва нотариални покани;
да извършва други удостоверявания, възложени му от закона – напр. протести по записи на заповед.

ІІ. НЕУДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ на нотариуса (ДЕЙНОСТ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТНИК):

изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност (изготвяне на проекти за нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания и др.);
устни и писмени консултации,
посредничество при изясняване волята на страните;
набавяне на справки, документи, книжа и други;
изпълнение на завещания и управление на имущество.

КОНТАКТИ

Нотариус Симеон Бориславов Даскалов 541- Велинград
Адрес: гр. Велинград, ул. Винчо Горанов 25
Тел.: 0359 80 642
Факс: 0359 80 643
E-mail: sbdaskalov@ mail.bg

За автора