Община Смолян

ЗА НАС

ScreenHunter_8023 Jan. 12 15.08Община Смолян е разположена в най-южната част на България и в централната част на Родопите. Площта й е 879 кв. км. Средната надморска височина е 1000 м., като 70 % от територията на общината са заети от иглолистни гори. Това от своя страна е предпоставка за запазване на хабитатите на редица ценни животински видове – кафява мечка, дива коза, благороден елен, сърна, вълк, глухар и др. Не по-малко важни са растителните видове, срещащи се в района – родопски крем, силивряк, мурсалски чай и др. На територията на общината се срещат ендемитни и реликтни видове.

На територията на община Смолян има 3 резервата – Сосковчето, Амзово и Казаните, както и един поддържан резерват – Момчиловски дол. Всичко това, заедно със защитените местности и природни забележителности са важен ресурс за развитието на туризма в общината.

Туризмът е приоритетен за община Смолян отрасъл. В последните години се набляга изключително сериозно на еко и алтернативния туризъм. Има прекрасни условия за развитие на пешеходен туризъм, спортно и скално катерене, колоездене, спелеотуризъм, конна езда, лов, риболов, фотосафарита, рафтинг и др.

КУЛТУРА
Община Смолян разполага с много добра интелектуална и материално-техническа база за създаване и разпространяване на културни ценности. Смолян е център на значими културни прояви – Националният фолклорен събор “Рожен”, Международните младежки фолклорни “Орфееви празници”, Международен пленер по живопис, Майски културни тържества, традиционния празник на кукерските и маскарадни игри “Песпонеделник” в с. Широка лъка, Международен етно-джаз фестивал July Jazz, Празници на Смолян с 21 октомври – Празник на Смолян, по повод Освобождението на Родопите от османско владичество по време на Балканската война – 1912 г., и др.

Центрове на съхранени традиции и културен живот са Родопският драматичен театър „Николай Хайтов”, Историческият музей „Стою Шишков”, който има изключително богата археологическа и етнографска музейна сбирка, Художествената галерия, притежаваща платна на най-големите български художници.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” – ГР.СМОЛЯН
бул. “България” № 2,
централа тел: 0301/626 66
www.mbal-smolyan.com

Изпълнителен директор: доц. д-р Владислав Иванов – тел. 0301/622 08
Болницата разполага с 594 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: ОАРИЛ, хирургично отделение със сектор за реанимация, Ортопедично, Урологично отделение, Неврологично отделение с интензивен сектор, І, ІІ и ІІІ Вътрешни отделения, Акушерогинекологично отделение, Детско отделение, Очно, Ушно, Инфекциозно, Физиотерапевтично, Рентгенологично отделение, Хемодиализа, Клинична, Микробиологична лаборатория и Приемно-спешно отделение.

ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ДКЦ КЪМ МБАЛ-АД ГР.СМОЛЯН
бул. “България” № 2,
централа тел: 0301/626 66, 622 08

Управител: доц. д-р Владислав Иванов
В Новото ДКЦ работят по втори трудов договор специалисти от областната болница. Осъществява връзка между общо практикуващите лекари и болничната помощ. Разполага с 10 специалисти, които работят на екипен принцип и извършват консултация в името на качествена здравна услуга за пациента.

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО
ул. “Хаджи Христо поп Георгиев” № 12
тел. 0301/643 66; 640 50; 645 56

Управител: д-р Анастас Карагяуров
Заведението разполага с 50 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с психични заболявания.

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – ГР. СМОЛЯН
ул.”Кольо Шишманов” № 5
тел. 0301/653 26,
факс/тел: 0301/656 71

Управител: д-р Златка Шопова
Диспансерът разполага с 35 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични не специфични белодробни заболявания (хроничен бронхит, белодробен емфизем, ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абцеси, плеврални изливи и др.)

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СМОЛЯН” ООД
бул. “България” №2,
регистратура тел. 0301/6 28 31;
med_center_sm@abv.bg

Управител: д-р Мони Турналиев, тел. 6 22 75
“МЦ – Смолян” ООД извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: кардиология, очни болести, гастроентерология, неврология, вътрешни болести, УНГ, ортопедия и травматология, урология, нефрология, анестезиология, психиатрия, онкология, акушерство и гинекология, хирургия, алергология, педиатрия, детска ревмокардиология, инфекциозни болести.
Работното време на кабинетите е от 08:00 – 16:00 часа.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
Медико-диагностична лаборатория за клинико-лабораторна диагностика, вирусологични и микробиологични изследвани гр.Смолян, бул.”България” № 6, тел.: 0301/65366
Медико-диагностична лаборатория за хормонални изследвания – д-р Емилия Апостолова гр.Смолян, бул.”България” №2, тел: 624 41
Медико-диагностична лаборатория за дентални ренгенови изследвания гр.Смолян, бул.”България” №24.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЦСМП
гр.Смолян, бул.”България” № 2, тел.: 150
Директор: д-р Бойка Янева, , тел.: 0301/6 28 55, 0301/6 28 54

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – РИОКОЗ
гр.Смолян, бул.”България” № 26
www.riokoz-smolyan.com
Директор: д-р Мими Кубатева, тел.0301/6 32 93
Дежурна противоепидемичен контрол, тел.: 0301/6 33 57

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – РЦЗ
гр. Смолян, бул.”България” № 26
Директор: д-р Монка Тодорова, тел.: 0301/6 30 43

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО “ДЕТСКА КУХНЯ” – ОБЩИНА СМОЛЯН
Детската кухня е открита преди 8 години и е първата в страната, внедрила модела на безплатно хранене за деца от 6 месеца до 3 години, които не посещават детски заведения. Предлага се обедно меню – супа, основно ястие и десерт.
Готвенето на храната се извършва по рецептурник, одобрен от РИОКОЗ.. Изпълнява се програмата НАССР за политика по безопасност на храните.
От 13 април 2009 год. дейността на СЗ „Детска кухня” се разшири и в селата Момчиловци, Търън и Смилян.
СЗ „Детска кухня” обслужва 360 деца.

ПУНКТОВЕ ЗА РАЗДАВАНЕ ЗА ХРАНА
Пункт № 1 кв. „Стар център” – сградата на І СОУ; Пункт № 2 кв. „Каптажа” – сградата на ЦДГ № 12; Пункт № 3 кв. „Нов център” – блок № 48; Пункт № 4 – кв.”Горно Райково” – сградата на ОДЗ № 3; Пункт № 5 кв. „Долно Райково” – сградата на ОДЗ № 11; Пункт № 6 кв. Устово – ул.”Братан Шукеров” №15; Пункт № 7 с. Момчиловци – сградата на ОДЗ “Изворче” ; Пункт № 8 с. Търън – сградата на ЦДГ; Пункт № 9 с. Смилян – сградата на ОДЗ.

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
На територията на Община Смолян има разкрити 19 Здравни кабинети, от тях 11 са към детските заведения и 8 към училищата.
Медицинските специалисти ангажирани с детското и ученическото здраве са 37.
Общият брой обслужвани ученици и деца е 7890.
Към детските градини има разкрити 10 яслени групи с 186 деца, в които работят 28 медицински специалиста, отговарящи за здравето и грижите на деца от 10 месечна възраст до 3 годишна. Общ брой деца обслужвани в яслени групи са 186.
Общ брой деца обслужвани в детски градини са 1456.
Общ брой деца обслужвани ученици в училища са 5942.

ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ
Осигурявани са редовно средства за изплащане на рецепти за лекарства на ветераните от войните съгласно Наредба №17/ 2000 год. на МЗ за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните и средства по Наредба №1/2007 год. за реда за получаване и за заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военно пострадалите.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА СМОЛЯН.
Програма за Създаване на “Регионален диспансер за онкологични заболявания със стационар” HiPERB. Изграждане и оборудване на медицински онкологичен център Смолян – Гръцки план за икономическо възстановяване на Балканите, За оборудване – 1 018 650 евро.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието в Община Смолян изпълнява стратегически цели за провеждане на образователната политика, заложена в общинския план за развитие. Град Смолян е утвърдено средище за подготовка на кадри със средно и висше образование. Грижата за тяхното обучение е поверена на квалифицирани учителски кадри, възпитатели и хабилитирани специалисти с доказан висок професионализъм и богат педагогически опит.

На територията на град Смолян и в селата на общината функционират 13 звена за предучилищно възпитание, 9 основни, 2 средно общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, както и 1 ученическо общежитие. В областния център детските градини са 9, а общинските училища – 8. В селата Широка лъка, Търън, Момчиловци и Смилян се намират 4 детски заведения и 5 основни училища. Повечето от общинските детски градини и училища са с обновена учебно-материална база, ремонтирана и модернизирана по проекти. Обучение за придобиване на професия предлагат четири професионални гимназии и две средни училища по изкуства. На територията на град Смолян развиват дейност Обединен детски комплекс и Планетариум. Академичната младеж е обхваната във Филиал и Технически колеж на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, както и във Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

През учебната 2014/2015 година в общинските детски градини са обхванати 1520 деца. В основните и средни общински училища се обучават общо 3364 ученици, а в държавните професионални гимназии в гр.Смолян – около 800. Основните училища в селата Момчиловци, Широка лъка, Смилян, Арда и Търън са защитени, а тези в Търън, Момчиловци, Смилян и Арда са средищни.

Мрежата на учебните заведения от средното образование в Община Смолян е изцяло съобразена с държавната образователна политика, с изискванията на нормативната уредба, както и с променящите се демографски и социално-икономически условия в района и областта. Координация и контрол върху дейността на общинските детски градини, училища и обслужващи звена се извършва от екипа на Дирекция „Обществени дейности и заетост” към Община Смолян.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Социалната политика на Община Смолян е насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани.

Община Смолян активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.

Приоритети на социалната политика на Община Смолян са:

развитието на социалните услуги в общността;
подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните семейства;
развитие на алтернативни форма за отглеждане на деца в риск;
подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги в специализираните институции за деца и възрастни;
подобряване професионалните умения на специалистите в социалната сфера, чрез обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики;
осигуряване на равен достъп до социалните услуги на хората от отдалечените населени места на територията на общината;
създаване на условия за социално включване и провеждане на активен живот на хората с увреждания, възрастни и самотни хора;
осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Национални и други програми;
осигуряване на общински жилища на нуждаещи се семейства и млади хора.
За разрешаване на социалните проблеми Общински Съвет Смолян е приел следните планове и стратегии:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2009 – 2010 г.
РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2010 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РAЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН – 2010 ГОДИНА
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2016 ГОДИНА. /в процес на разработване/
За изпълнение на държавната и местна политика за закрила на детето към Община Смолян е сформирана КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО. Председател на Комисията за детето е Кмета на общината. Комисията за детето е консултативен и координиращ орган към Община Смолян в съответствие с чл. 20а от Закона за закрила за детето. Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Решение № 113 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 30.07.2008 г., Протокол № 10 е утвърден състава на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Смолян за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината; съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица;.

С Решение на Общински съвет Смолян клубовете на пенсионера и организациите на хората с увреждания ежегодно се подпомагат с финансови средства от местни приходи за осъществяване на различни дейности. За развитие на дейността си на организациите са предоставени помещения общинска собственост.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_8009 Jan. 12 14.52ScreenHunter_8018 Jan. 12 15.02ScreenHunter_8017 Jan. 12 15.01ScreenHunter_8016 Jan. 12 15.01ScreenHunter_8015 Jan. 12 15.01ScreenHunter_8014 Jan. 12 15.01ScreenHunter_8013 Jan. 12 15.00ScreenHunter_8012 Jan. 12 14.59ScreenHunter_8011 Jan. 12 14.59ScreenHunter_8010 Jan. 12 14.58
КОНТАКТИ

ОБЩИНА СМОЛЯН – smolyan.bg
Адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 12
Тел.: 0301 67 600
Факс: 0301 62 426
Е-mail: obshtina_smolyan@ abv.bg

Текст и изображения: smolyan.bg

За автора