Община “Сухиндол”

ЗА НАС

SUHINОбщина Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Градът отстои на 117 км. от Българо – Румънската граница, както и на 30 км. от първостепенния шосеен път София – Севлиево – Велико Търново – Варна.

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет

plamchernev.jpg
Пламен Димитров Черневкмет на община Сухиндол
дата и място на раждане:     09.02.1974г., гр.Русе
телефон: (06136) 29 12
е-mail:
obsuhindol@b-trust.org
семейно положение:
Женен, с две деца
образование:
Магистърска степен специалност “Технология на виното и пивото”
професионален опит :

2007 г. – до настоящия момент – Кмет   2007 г. – 2003 г. – Заместник кмет2003 г. – 2001 г. – Технолог в Ловико Винари АД2001 г. – 1995 г. – Техник – винар
специализации
:-контрол на качеството на храни и напитки във ВИХВП в Пловдив

-педагогика във Великотърновския университет
езици:
руски и английски
компютърни умения:
  Microsoft Windows, Internet, IT- сертификат.
интереси :
Формула 1, футбол, лов

Заместник кмет

1.jpg
Йордан Неделчев Йорданов

заместник кмет на община Сухиндол

дата и място на раждане:    01.11.1948 г., гр.Сухиндолтелефон: (06136) 29 53е-mail: obsuhindol@b-trust.orgсемейно положение: семеен, с  две деца и две внучета

образование: висше икономическо – специалност “Финанси и кредит”

професионален опит :

2005 г. – 2011 г. – Старши инспектор в “Местни данъци и такси”

1990 г. – 1995 г. – Кмет на община Сухиндол

1983 г. – 1987 г. – Заместник-кмет на община Сухиндол

компютърни умения:  Microsoft Windows, Internet интереси :техника

Секретар

secretar
Маринела  Пенчева Пазвантова

секретар на община Сухиндол

дата и място на раждане:    09.12.1968 г., гр.Сухиндолтелефон: (06136) 29 37е-mail: obsuhindol@b-trust.orgсемейно положение: има две деца

образование: Магистърска степен “Финанси”

професионален опит :

2008 г. –  2003 г. – Секретар на община Сухиндол

2003 г. – 1999 г. – Главен експерт “Екология”

1999 г. – 1990 г. – Данъчен служител

езици: руски и английскикомпютърни умения:  Microsoft Windows, Internet, IT – сертификат

интереси : литература, кино и музика

 

ПРИРОДА

Топография и релеф

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове. Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 482 м надморска височина. Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м. Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий).

Kлимат

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима.
Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

Почви

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви. Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

Води

От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага работата на две водно-електрически централи. В землището на гр. Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир.
През територията на общината преминава река Росица.

ИНФРАСТРУКТУРА

Общинска пътна мрежа

Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява посредством пътна мрежа, свързваща както отделните населени места, така и осигуряваща връзката им със съседните общини.
Общественият транспорт се осъществява чрез автобусни линии, които са собственост основно на автостопанствата в гр. Павликени и гр. Севлиево и други градове, тъй като на територията на община Сухиндол няма изградено собствено стопанство.
Общата дължина на уличната мрежа в населените места на територията на Общината възлиза на 85 км.

Изградената пътна мрежа е основно от третокласни и четвъртокласни пътища. Отстоянието от първостепенен шосеен път София – Севлиево – В. Търново – Варна е 30 км.
Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява посредством пътна мрежа, свързваща както отделните населени места, така и осигуряваща връзката им със съседните общини.
Общественият транспорт се осъществява чрез автобусни линии.Общата дължина на уличната мрежа в населените места на територията на Общината възлиза на 85 км.

Телекомуникации

Всички населени места в общината са оборудвани със съоръжения за извършване на пощенски, телефонни и радио услуги, осигурени са Internet-връзки.

Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата община. Има кабелна телевизия, покриваща територията на град Сухиндол.
Територията на общината има покритие с мобилни комуникации на операторите Мобилтел, Глобул и Вивател.

Енергоснабдяване

На територията на общината енергийната система е на добро равнище. Всички населени места са електрифицирани. Електроснабдяването на консуматорите в общината се осъществява предимно от подстанция гр. Павликени.
Обслужването на населението се извършва от E.ON България

Водоснабдяване

Територията на община Сухиндол се обслужва от ВиК „Йовковци” ООД град Велико Търново, район гр. Павликени. Във всички населени места на територията на общината има изградена водопроводна мрежа.

Канализация

Канализационната мрежа за отпадни води е изградена в гр. Сухиндол на около 50%. Изграждането на канализационна мрежа и отвеждането на отпадъчните води е проблем, решаването на който, ще доведе до повишаване качеството на живот на населението, подобряване инфраструктурата и ефективно опазване на околната среда.

ГАЛЕРИЯ

p1020183p1020188p1020190r.rosica_3
КОНТАКТИ

Община “Сухиндол” – suhindol.bg

Адрес: гр. Сухиндол, ул. Росица № 106
Тел.: 06136 29 12
Факс : 0610 55 9 99

Текст и изображения: suhindol.bg

За автора