Община Ябланица

ЗА НАС
LOGO-yablanicaОбщина Ябланица се намира се в Северната част на Предбалкана и отстои на 85 км от София. Общинският център гр. Ябланица е разположен непосредствено до магистрала “Хемус”. Той е транспортен възел в следните направления: София – Варна, София – Русе, Тетевен – Враца, София – Габрово и др.

С Постановление на Министерски съвет от 27.VІІ.1969 г. Ябланица е обявена за град, а от 1979 г. за община. Тя е част от Ловешка област, има площ от 276 кв. км и се намира на 70 км от Областния център. Община Ябланица покрива 4.9 % от територията на Ловешка област и заема седмо място по големина в сравнение с другите седем общини от областта. Тя граничи с общините: Луковит, Правец, Роман и Тетевен.

Общината се състои от 9 населени места: гр. Ябланица, с. Златна Панега, с. Брестница, с. Добревци, с. Орешене, с. Батулци, с. Малък Извор, с. Брестница и с. Дъбравата. Населението на общината наброява 6830 души.

Община Ябланица се намира на 400 м надморска височина. Общината е разположена в средната подобласт на Предбалкана. От запад тя е ограничена от долините на река Бебраш, Малък Искър и Искър, а на запад се простира до долината на Стара река. Тази част от Предбалкана се отличава с добре изразен в широк обхват хълмист и нископланински релеф, над който доминират планините в горното течение на р. Вит. Релефът е пресечен, полупланински. Отличава се с карстови форми и богато растително и животинско разнообразие.

Тук варовиковите скали скали са в изобилие. Съществуват залежи на мрамор и скали, способстващи за производството на цимент в с. Златна Панега.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Общинска администрация
Структура на общинската администрация Ябланица

Кметства и кметски наместничества:

Работно време: от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа

Административни услуги
“Център за информация и услуги на граждани”
Център за информация и услуги на гражданите се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж.
В Центъра са позиционирани четири работни места:
– Гражданско обслужване и деловодство,
– Информационно и данъчно обслужване,
– Стопанска дейност, териториално и селищно устройство, гише на предприемача,
-Каса.
Освен тези четири работни места гражданите и ползващите предоставяните услуги могат да получат консултации от служителите, от отделните отдели в ОбА, на място.

Работно време на Център за информация и услуги на граждани:
от 08.00 до 17.00 часа.
В случаите, когато в Центъра за информация и услуги има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Комплексни административни услуги Електронна област Ловеч

Община Ябланица е партньор по Споразумение за извършване на комплексни административни услуги по проект “Комплексни административни услуги в електронно облас Ловеч”. На база този проект Община Ябланица предоставя услуги по трансфер на документи към и от следните държавни институции, участващи в проекта:
-Областна администрация Ловеч,
-Всички общини от област Ловеч,
-ТД на НАП гр. Велико Търново – офис Ловеч,
-РДНСК Северозападен район – сектор Ловеч,
-РИОКОЗ – гр. Ловеч,
-Окръжен съд Ловеч,
-РИОСВ – гр. Плевен

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Учебни и детски заведения

На територията на община Ябланица функционират едно средно общообразователно училище, три основни училища и едно обединено детско заведение с три филиала в Брестница, Златна Панега и Добревци.

Читалища

В община Ябланица средища на културната дейност, на традициите, на самодейността, а също така на таланта, усмивките и на завещаната ни мъдрост в книгите са съществуващите читалища във всяко едно от населените места.
Всички читалища разполагат със собствена материална база, която макар и трудно, успяват да поддържат.

Култура

Културното разнообразие е представено от любителски художествени колективи при читалище “Наука” гр. Ябланица – Духов оркестър, Театрален състав, Танцова формация “Ябланска огърлица” и Вокална група за стари градски песни.
Всяка година местни художници и писатели представят своите творби и художествени произведения.
През последните години читалище “Иван Данов” с. Брестница също развива активна културна дейност.

Местни празници

По значителни прояви на територията на Община Ябланица са спектаклите, които изнася самодейния театрален състав при читалище “Наука”

Здравеопазване

Мрежата от здравни заведения за извън болнична помощ в община Ябланица съгласно Здравната карта на Република България се състои от 5/пет/ амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ и 6/шест/ амбулатории за индивидуална практика (АИП) за първична стоматологична помощ (АСП). Първичната здравна помощ в общината се осъществява от шест лекари и двама стоматолози.
В град Ябланица функционират две индивидуални практики за първична медицинска помощ, две практики за първична стоматологична помощ, шест практики за специализирана медицинска помощ, клинична лаборатория към Медицински център град Тетевен и филиал на ЦСМП-Ловеч.

Лекарски кабинети има във всички населени места, а стоматологичните са в:
с. Брестница, с. Златна Панега, село Добревци и село Орешене.

ГАЛЕРИЯ

1_b20_b19_b15_b14_b13_b12_b11_b10_b9_b8_b7_b6_b5_b3_b
КОНТАКТИ
Община Ябланица – yablanitsa.org
Адрес: гр. Ябланица, пл. “Възраждане” № 3
Тел.: 06991 21 26
Тел.: 06991 22 12
Е-mail: kmet_yablanitsa@ mail.bg

За автора