Одит Консулт 2004 ООД – одиторски услуги – София

ЗА НАС

ScreenHunter_10162 Nov. 05 07.50Одит Консулт 2004 ООД е Специализирано Одиторско Предприятие регистрирано в Института на дипломираните експерт счетоводители под № 122.

Предоставянето на нашите професионални услуги се основава на принципите–независимост, обективност и професионализъм.
Предлаганите от компанията одиторски и други услуги се извършват от професионалисти с опит и представляват стандарт за качество, надеждност и сигурност.
Дружеството работи в партньорство с одиторски компании и адвокатски кантори, за да се осигури пълно експертно финансово-счетоводно, одиторско и правно обслужване на клиентите.

Нашата компания предлага извършване на независим финансов одит.
Процесът включва разглеждане и оценка на счетоводните процеси, финансовите отчети на дружеството и бизнеса от независими специалисти.

УСЛУГИ

Ние можем да Ви предложим:

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани от Европейските фондове;
  • Одит за специални адресати – банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон (включително потвърждаване на съотношението на замяна, предвидено в плана/договора за преобразуване и на капитала на участващите в преобразуването дружества);
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
ЕКИП

„Ние не учим нашите хора да бъдат учтиви. Ние ги наемаме такива!“
Нашите експерти гарантират индивидуален подход за всеки клиент, на база спецификата на фирмата и нуждите на неговия бизнес. Нашите експерти активно помагат на бизнеса Ви в процеса на прилагане на корективни или усъвършенстващи схеми и действия.

КОНТАКТИ

Одит Консулт 2004 ООД – одиторски услуги – София – auditconsult.bg
Адрес: гр. София, бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” Nо:104, етаж 3, офис 5
Тел. 02 958 29 60; 02 958 29 65
E-mail: afilipova@ auditconsult.bg

Текст и изображения: auditconsult.bg

За автора