“Плантис” ЕООД

ЗА НАС

LOGO-PLANTISПлантис ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.
Основни направления в работата на фирмата:

  • Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.
  • Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла.
  • Анализи на почвени и растителни проби.
  • Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
  • Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
  • Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
  • Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
  • Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
  • Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.

През 2011 год. стартира организирането и изграждането на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ)„ ПЛАНТИС”.
Философия на НИТЦЗ Плантис:
Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип. Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.

Как работим с нашите клиенти?

Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване. Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. За това осигуряваме безплатно необходимото количество от продукта. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение. Клиентът на Плантис ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията. Също така той може да се възползва и от правото на 5 безплатни почвени анализа (азот, фосфор, калий и киселинност), които може да го ориентират в проблемите на почвеното плодородие на обработваните от него земи. Плантис ЕООД непрекъснато обогатява арсенала си от изследователска апаратура, услуги и компетентност за повишаване на производствените резултати на обслужваните земеделски стопанства. Целта ни е всеки наш клиент, всяка година да е с една крачка напред.
И нещо много важно! Нашите лоялни клиенти може да разчитат на гъвкаво ценообразуване и схеми на плащане според финансовите им възможности.

ПРОДУКТИ

 

Акрамет – Листен тор

Нова технология за управление на добивите и качеството в земеделието. За повече информация тук

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?

Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?
Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

*Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
*Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и фунгицид – силен ефект само с едно третиране.

ВИД: Смесен ЕО тор, получен чрез физично смесване на вещества.

Описание: Акрамет е сложна физична смес – смесен тор, с кристална структура, със слабо изразен синьо-зелен цвят и лека специфична миризма. Не гори, не се възпламенява и не отделя вредни вещества във въздуха. Технологично овлажнен, но не се слепва в буци. Произведен е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

Предназначение: Повишаване на добивите и качествените показатели, ускоряване на развитието, ранозрелост, мразоустойчивост и устойчивост към други външни фактори в зърнопроизводството, в зеленчукопроизводството, овощарството и цветарството. Възстановяване и поддържане на биологичния потенциал на сортовете. В семепроизводството – за повишаване качеството на семената. В лозарството – за увеличаване на добивите и захарността. При маслодайните култури – за повишаване на добивите и маслеността. Използва се заедно или след употреба на селективни хербициди като антидотен и възстановяващ културните растения препарат.

рН: 10 г от препарата в 100 мл дестилирана вода – 6,8-7,0

Съдържание: в активно вещество (100 грама препарат): 4-16% азот (N); 2-8% фосфор (P); 4-16% калий (K); 2,5-5% сяра (S); 0-45% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04-0,08% бор (B); 0,08-0,12% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,0066-0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
В Акрамет влизат най-висококачествени и чисти вещества, несъдържащи тежки метали, канцерогени, синтетични съединения и други вредни компоненти.

Разтворимост: От 100 грама препарат 99,5% се разтварят за 1 минута в 1 литър вода. Не съдържа неразтворими твърди частици и не задръства дюзите на наземната техника за пръскане. Работният разтвор може да се приготвя директно в пръскачката или във водоноската, ако са снабдени с разбъркваща система и се разбърква 3-4 мин. Ако се приготвят силно концентрирани разтвори на Акрамет, да се ползва топла вода. При съотношение препарат:вода – 1:10, разтварянето протича само с разбъркване.

Механизъм на действие: Акрамет е следствие от откритие обясняващо същността и методите за влияние върху биопотенциала на различните видове културни растения. Действието му е съсредоточено върху енергетиката на растителната клетка и всички реакции в нея. Прониква много бързо през листата и се разпространява във всички растителни органи. Започва да действа веднага след навлизането си. Засилва взаимодействието между кореновата система, почвената микрофлора (симбиоза) и почвения субстрат. При многогодишните култури третирането с Акрамет дава отражение дори през следващата година. Ускорява многократно извличането и усвояването на вещества от почвата и особено на калий. Развитието на растенията е интензивно, без странични ефекти. Те много по-успешно реагират на неблагоприятните външни фактори: измръзвания, суша, заболявания. Притежава изключително силен адаптогенен ефект, доказан в реални производствени условия през зимата на 2006 и 2007 год. Повишената реактивоспособност на растителния организъм помага за запазване на потенциала му заложен в сортовите особености. Това позволява при по-неблагоприятни почвено-климатични условия, каквито са най-често тези в предпланинските райони Акрамет да дава много по-добри резултати и големи разлики в добивите и качеството.
За разлика от много други сходни препарати – листни торове, Акрамет е с много по-слабо изразена условност на ефекта. Има дълготраен стимулиращ ефект с едно третиране. Това е основната му сила. Създаването на Акрамет има за цел не само попълване на нужди от NPK, второстепенните хранителни елементи и микроелементи. Той е нов подход върху активирането на процесите в растенията, протичащо напълно естествено. С него се дава ново значение на част от второстепенните хранителни елементи, установено с дългогодишни изпитания. Едновременното действие на елементи като хлор, йод, мед, цинк пораждат фунгистатичен ефект срещу брашнеста мана при пшеница и ечемик, съизмерим с ефекта на повечето фунгициди.

Съвместимост: Не са наблюдавани реакции или странични ефекти при смесване с повечето фунгициди и хербициди (не съдържа калций, желязо и хелатиращи агенти образуващи утайки). Хербицидното действие се засилва. Това се дължи на активирането на метаболизма на плевелите, при което те поемат по-голямо количество от хербицида, към който са чувствителни. Препоръчва се употребата на Акрамет при пшеницата и ечемика да става заедно с хербицидите срещу широколистни плевели или фунгицидите.
Установени са следните случаи на несъвместимост:

1. Несъвместим при използване съвместно с хербициди срещу житни плевели в житни култури. Това означава, че не трябва да се прибавя към хербицид за широколистни плевели и Акрамет, допълнително хербицид срещу житни плевели. На практика смесването на хербициди за широколистни с такива срещу житни не се препоръчва, а между двете третирания трябва да има поне 10 дни дистанция (информация, която е известна, но не се споменава от търговците на РЗ препарати).

2. Да не се прилага съвместно с Пулсар при слънчоглед в дози над 70 мл/дка. При доза 70 мл/дка Пулсар, Акрамет притежава силен стимулиращ ефект върху слънчогледа, а контрола върху бутрак и паламида е отличен. Препоръчваната доза от 120 мл/дка Пулсар оказва силен стресиращ ефект и води до драстичен спад на добивите. Тази доза се прилага при наличие на Синя китка, но по данни от 2013-14-та година комбинацията 300 г/дка Акрамет и 70 мл/дка Пулсар също напълно контролира Синята китка. Опитно е установено, че няма разлика в контрола върху бутрак и паламида при Пулсар в дози 70 мл плюс 300 г/дка Акрамет и 120 мл/дка, но разликата в добивите е драстична. При Екпрес-толерантните хибриди дозата на хербицида Експрес 50 се намалява от 4 г/дка на 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет, а при препаратите съдържащи трибенурон метил 750 г/кг се стига до 1,5 г/дка. Тази схема е използвана през 2013 год върху близо 40000 дка слънчоглед с голям успех.

3. Да се избягва едновременното смесване на хербициди, фунгициди и инсектициди с листни торове. Поради многобройните разновидности на активни вещества, не може да се предвидят последиците от тези смесвания. Горните случаи важат не само за Акрамет, но и за останалите листни торове. Ако се спазват споменатите изисквания, ще се избягнат често срещаните сривове в добивите поради химична и физиологична несъвместимост на използваните вещества.

Съхранение: В плътни и добре затворени опаковки. По технология препарата е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура и светлина.

Трайност : 2 години.

Опаковка: Влагоизолирани чували от полиетилен – нето: 10 кг.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.

Начин на употреба:
Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно или чрез третиране на семена. Да не се използва за поливане или сухо торене на почвата. Да се избягва употребата на съдове от черни метали – някои съставки на препарата реагират с желязото. При наличие на цистерна със собствена циркулация, работния разтвор може да се приготви направо в нея, което ще спести труд и време.
Внимание! Акрамет не се прилага съвместно с други листни торове и стимулатори, освен торове съдържащи само водоразтворим NPK.

Дозировка:
Внасяне с авиационна техника: 200-300 г/дка. Не е наблюдаван пригор по листата при авиационно третиране дори при доза 300 г/дка с 3 литра. За по-добър ефект е препоръчително да се работи с 4-5 л/дка.
Внасяне с наземна техника: Доза: 300 г/дка препарат е препоръчително да се прилага с наземна техника поради значително по-високия разход на вода – 15-20 л/дка. Практиката показва значително по-добри резултати при този начин на третиране.

Култури

Третиране на семена

Практиката показва, че третирането на семената с хранителни разтвори преди сеитба е задължително мероприятие. Това се налага от:

1. Непредвидимостта на климатичните фактори – продължителни сухи периоди след сеитбата и опасността от прореждане на посевите.
2. Необходимостта от едновременно поникване и бързо развитие на кореновата система за противодействие на зимните мразове повишаване на устойчивостта на заболявания.
3. Необходимостта от запазване и повишаване на биологичния потенциал на посевите.
В земеделието превантивните действия са най-сигурната защита на инвестициите, каквато е и сеитбата. От тази гледна точка третирането на семената с Акрамет не е разход, а инвестиция носеща приходи. Препоръчително е третирането с Акрамет на семената на всички зърнени култури.
Съчетаването на Акрамет с фосфорно торене дава изключително добър ефект както върху добива и качеството на зърното, така и върху устойчивостта на растенията към болести и ниски температури.

Дозировка:
Пшеница и ечемик – 150 г/100 кг семена с 3-4 л вода, заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семена
Слънчоглед – 250 г/100 кг семена с 3-5 л вода, заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семена
Царевица – 200 г/100 кг семена с 4 л вода, заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семена

Вегетационно третиране

Пшеница и ечемик

Съдържание: 4% азот (N); 2% фосфор (P); 4% калий (K); 2,5% сяра (S); 45% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,008% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Пролетно вегетационно третиране:
Първо третиране – задължително (фаза братене – вретенене, заедно с хербицидите), доза: 300 г/дка – Цел: за интензивен растеж, ускоряване на развитието, оформяне на класа и превенция срещу основните гъбни заболявания.
Второ вегетационно третиране -300-350 г/дка, преди фаза изкласяване, за добро опрашване, изхранване и подобряване качеството на зърното, както и превенция срещу основните гъбни заболявания. Фунгицидният ефект на Акрамет и стимулирането на растителния имунитет, позволяват дозите на фунгицидите да се намалят с 50% при напълно запазен и ефективен контрол над икономически важните гъбни заболявания.

Слънчоглед

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.

Фаза:
от 3-та-5-та двойка листа до преди бутонизация – 300 г/дка. Третирането на слънчогледа с листни торове след фаза бутонизация има незадоволителен ефект върху добивите. Интензивно развитие, по-висок добив и масленост. Това отличава и визуално третирания посев. Увеличава захарността на отделяния от цветовете нектар, с което привлича по-силно пчелите и се подобрява значително опрашването. Акрамет генерира по-висока сухоустойчивост, което е от особена важност при засушавания през периода юли-август. Реколтираният, третиран с Акрамет слънчоглед, тежи значително повече от същия обем нетретиран. Желателно е да се извърши второ вегетационно третиране с Акрамет при слънчогледа преди бутонизация – в доза 300-350 г/дка. То има много силен ефект върху опрашването и изхранването на семката.

Рапица

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: Вегетационно третиране – след излизане от покой през пролетта – 300 г/дка

Царевица

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,12% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: Вегетационно третиране на царевица – заедно с хербицидите във фаза 2-3-ти лист – 150 г/дка или самостоятелно третиране във фаза 5-8-ми лист – 300 г/дка
Много добър ефект върху добива се получава при съчетаване на Акрамет с инкорпорирането на микробиологични торове като „Бактофил”.

Тикви

Съдържание:
16% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: При достатъчна биомаса, но не по-късно от преди цъфтеж – 200 г/дка.
Препоръчва се предсеитбено торене с NPK след почвен анализ или инкорпориране на микробиологичния тор „Бактофил”. Акрамет оказва силен ефект върху изхранването на семката. Разликата в теглото на еднакви обеми от тиквено семе е драстична – до 50%.

Трайни насаждения

Ябълки и сини сливи

Съдържание:
16% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 5% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Третиране:
Три третирания – началото на май, средата на юни края на юли – 200-300 г/дка.
Акрамет е много подходящ за възстановяване на стари насаждения, съпроводено с подходяща резитба и схема на торене.

Икономически ефект

Източници:
По-високи добиви – при нормални климатични условия и еднократно третиране – 15-30 % Няколкогодишният производствен опит показва следните средни резултати като разлики между контрола и третирани: Доза 300 г/дка: пшеница – 50-100 кг/дка, минимум 40 кг/дка; слънчоглед – 50-80 кг/дка, минимум 40 кг/дка; царевица – 40-80 кг/дка; рапица – 30-70 кг/дка.
При пшеницата най-често се получават около 18% разлики, но при слънчогледа те са драстични 20-40%, което веднага проличава при относителното тегло на еднакви обеми.
Повишено качество на зърното – Нараства хектолитровото тегло с 3-4 пункта, глутена – 4-8 пункта, по-добри са всички останали технологични показатели – най-вече през втората година на приложение. При слънчогледа нараства маслеността.

Не изисква допълнителни средства и техника за приложението му. Не ангажира допълнително хора и техника. Прилага се съвместно със задължителни агротехнически мероприятия.
Икономии на торове чрез ефективното им оползотворяване и по-пълно ангажиране на почвения ресурс – позволява формирането на единица продукция с до 20% по-малко торове.
Съчетава три продукта в един: листен тор, стимулатор и естествен фунгицид – съкращава разходите за пръскане срещу брашнеста и други видове мана. В третираните площи не се наблюдава опасно разпространение на брашнеста мана в продуктивните етажи на растенията. При опити заедно с фунгицид Алерт (2008 и 2009 г) върху площ от по 500 дка не са установени разлики в нападението от брашнеста мана при първоначално масово наличие на заболяването.

Повишава значително растителния имунитет – отбелязва се много по-слабо нападение от гъбни болести и вредители. Посев третиран с Акрамет – 250 г/дка, (2009 г) преодоля масово нападение от септория без да се налага третиране с фунгицид, докато при контролата се наложи такова третиране.
Намалява загубите от полягане – По-висока механична устойчивост на стъблото.
Увеличава хербицидния ефект върху плевелите и намалява хербицидния стрес при пшеницата, ечемика и слънчогледа. Експериментално е установено, че хербицидите намаляват добива с 5-10%. Стимулира метаболизма и на плевелите, при което те поемат по-голямо количество от хербицида и това засилва неговото действие. С определени промени на състава служи като антидот при поражения с хербициди – особено при слънчогледа и рапицата. Семената на третираните растения са със значително по-добри качества – дори сортови семена от категория “елит”: Чрез Акрамет от семена „масов посев” може да се получи поколение с характеристики много по-добри от родителските – възстановяване на биологичния потенциал на сортовете.
Всеки земеделски производител може сам да изчисли крайният икономически ефект от приложението на Акрамет, на базата на посочените по-горе минимални разлики, икономии и актуалните пазарни цени.

ГАЛЕРИЯ

phoca_thumb_l_1phoca_thumb_l_i3phoca_thumb_l_i4phoca_thumb_l_i5phoca_thumb_l_i7phoca_thumb_l_i8phoca_thumb_l_i9phoca_thumb_l_i10phoca_thumb_l_i11phoca_thumb_l_i14phoca_thumb_l_i15phoca_thumb_l_i16phoca_thumb_l_i18phoca_thumb_l_novi2phoca_thumb_l_i2phoca_thumb_l_c6phoca_thumb_l_c5phoca_thumb_l_2phoca_thumb_l_3phoca_thumb_l_4phoca_thumb_l_5phoca_thumb_l_6phoca_thumb_l_aphoca_thumb_l_akramet 2phoca_thumb_l_akrametphoca_thumb_l_bactofil opakovkaphoca_thumb_l_c1phoca_thumb_l_c2phoca_thumb_l_c3phoca_thumb_l_c4
КОНТАКТИ
“Плантис” ЕООД – plantis.biz
Адрес: гр. Разград, ул. Южен Булевард 77
Моб. тел.: 0885 187 153, 0899 051 174, 0988 818 581
E-mail: sales@ plantis.biz

За автора