“Проект Трой” ЕООД – Проектантски услуги

ЗА НАС

ScreenHunter_39367 Apr. 19 23.37Фирмата е създадена през 2004 г. и се занимава с:

Проектиране на морски хидротехнически обекти (кейове, вълноломи, пристанища, пристани), геозащитни съоръжения (буни, дамби, изкуствени плажове, пилотни и анкерни противосвлачищни конструкции, дренажни и отводнителни съоръжения, противоабразионни съоръжения), подпорни стени, укрепване на строителни ями, специално фундиране (пилотно, с шлиц-стени, спускащи се кладенци, пясъчни възглавници), генерални планове на пристанища, закотвяне на плаващи докове, драгажни планове, плаващи вълноломи и плаващи кейове, депа за отпадъци, рекултивация на нарушени терени, подводни тръбопроводи, дълбоководни зауствания.

Технически контрол в проектирането на обекти в областта на хидротехническото, геозащитното и транспортното строителство.

Прединвестиционни проучвания, моделни изследвания (математическо моделиране), консултации и експертизи в областта на пристанищното, хидротехническото, геозащитното и геотехническото строителство, промери.

Разработване на екологични доклади и разработки (ОВОС, ЕО), програми за управление на отпадъците, общински програми по околна среда, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти.

Фирма “Проект Трой” ЕООД поддържа система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, сертифицирана от Bureau Veritas под номер BG120125Q.

ОБЕКТИ И ДОКЛАДИ

По-важни проектирани обекти:

Туристическо пристанище “Златни пясъци”- Варна. Южен ограден мол, кей в тила и пирсове
Брегоукрепителна буна с колектор на МДУ “Фр. Жолио-Кюри”
Яхтено пристанище “Св.Константин”
Закотвяне на плаващ док /8000т/ в акваторията на КРЗ “Флотски арсенал”
Установяване на плаващ док /18000т/ в акваторията на “МТГ Делфин”
Брегоукрепване в.к. “Ривиера”. Брегоукрепителни стени – южен бряг. Дамба пред “Рибен ресторант”
Удълбочаване на пристанищната акватория на “Леспорт”
Брегоукрепване от МДЖ до “Трифон Зарезан”.Хидродинамика, литодинамика и ситуационни решения за брегозащита.
Брегоукрепително съоръжение на южната граница на в.к. “Ривиера”.
Депо за изсушени утайки на ГПСОВ-Варна
Удълбочаване акваторията на пристанище Варна-Запад. Драгажен план.
Аварийно укрепване на свлачищен район в междугарието Асеново-Славяново
Подводен газопровод от находище Галата до ПК 0+00
Многофункционален център в УПИ І-3,4,5,3а, кв. 49, 18-ти м.р. Варна – част “Геотехническа”
Брегоукрепване Несебър – провлака – ІІ-ри етап – част ХТС
Кораборемонтен кей с пътна връзка и преходен мост – район 2 на “МТГ-Варна” – с. Езерово
Яхтено пристанище “Св. Влас” – част ХТС
Терминал за обработка на течни товари на пристанище Варна-запад, част ХТС, фаза ПИП
Инженеринг за възстановяване на западния кей на пристанище Русе-Изток
Яхтено пристанище пред хотелски комплекс “Дръстър” – Силистра
Контейнерен терминал на пристанище “Одесос” ПБМ – фаза ПИП
Яхтено пристанище в м. Карадере, община Бяла – ПИП
Специализиран пристан за течни товари в канал №1 – Варна на “Приста ойл”
“Яхтено пристанище Равда-юг”, част: ХТС, фаза: ПИП
“Бивша военна болница” УПИ VІ-7, кв. 708, бул. “Сливница” №24, ІІІ м.р., гр. Варна, фаза: ТП/РП, част: Геотехническа /укрепване на строителната яма/
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при км 379 на река Дунав-Силистра, фаза ПП и генплан
Дълбоководно заустване за отвеждане на пречистени битови отпадъчни води от жилищен и хотелски комплекс на нос Хумата”, част ХТС, фаза ТП/РП, ПБЗ
Закотвяне на плаващ док №2 в акваторията пред кей №5 и на нов плаващ док в акваторията на “КРЗ Одесос” АД, част ХТС и Драгажен план
“Яхтено пристанище “Поморие”–Община Поморие, Част: ХТС, Фаза: ПИП
“Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ-Равда, част ХТС, фаза ТП/РП
“Яхтено пристанище между буни 102Б и 103 и изкуствен плаж между буни 102 и 102Б” – община Варна, фаза ПИП, част ХТС.
По-важни доклади за ОВОС и екологични разработки:

ДОВОС на проект за разтоварище за нефтопродукти в пристанище “Леспорт”
ДОВОС на алтернативен проект за “ПСОВ – Балчик”
ДОВОС на обект кариера за строителен пясък до 200000 т/год “Старо Оряхово”
ДОВОС на обект кариера за промит трошен камък “Сини вир”
ДОВОС на проект за разширение на депо за фосфогипс на “Агрополихим” АД
ДОВОС на ЗРП на в.к. “Ривиера”
ДОВОС на актуализиран Генерален план на пристанищен комплекс “Русе” ЕАД
ДОВОС на ЗРП “Св. Св. Константин и Елена”
ДОВОС на проект за депо за ТБО на община гр. Добрич при с. Богдан
Екологичен анализ на проект за укрепване на бреговете на р. Дунав, участък VII “Ветрен-изток”
Екологичен анализ на проект за укрепване на бреговете на Черно море – свлачище “Панорама”- к.к. “Златни пясъци”, Варна
Окончателен ДОВОС на разширение на депо за фосфогипс – насипище №2.
Екологичен анализ за концесия на пристанищен комплекс Русе – 2003г
ДОВОС на инсталация за преработка на стари автомобилни гуми до 25т/д
ДОВОС на ППР за манганова мина при Оброчище
Екологичен анализ за концесия на терминал за течни опасни товари при пристанище Варна-Запад
Екологичен анализ на проект за укрепване на бреговете на Черно море – свлачище “Траката”
ДОВОС на ИП “Изграждане на ПСОВ-гр. Русе
ДОВОС на ИП “Изграждане на курортно селище с капацитет 3000 почиващи в землището на с. Тополи, община Каварна”
ДОВОС на ИП за строителство на “Голф-селище “Панорамика”
Екологична част на новия Общ устройствен план (ОУП) на Община Силистра
ДОВОС на ИП за строителство на ветроенергийна станция с. Българево, община Балчик, област Добрич
Екологична част на изменението на Общ устройствен план (ОУП) на Община Каварна
ДОВОС на завод за фаянс и подова керамика с капацитет 390 т/дневно керамични изделия. Инвеститор: “Керос Керамика България” АД
Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърна ферма Шабла – север, юг” на територията на община Шабла.
ДОВОС на инвестиционно предложение за “Инсталация за изгаряне на отпадъци с капацитет до 300 кг/час”, Инвеститор: “ПЧМВ” АД – Варна
ДОВОС на инвестиционно предложение за “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич”
Доклад за ЕО на ПУП-ПЗ за “жилищно строителство” в ПИ в землището на с. Кранево и с. Рогачево с обща площ 1306,489 дка, община Балчик, област Добрич
Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за разширение на Пристанищен терминал “Леспорт” – Варна
Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на две зони за отдих и рекреация със съпътстващи обекти и дейности и 4 зони за жилищно застрояване, както и изграждане на локална ПСОВ и сондажен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване в местност “Кокар пунар”, землище с. Осеново, община Аксаково

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_39356 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39365 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39364 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39363 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39362 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39361 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39360 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39359 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39358 Apr. 19 23.27ScreenHunter_39357 Apr. 19 23.27
КОНТАКТИ

“Проект Трой” ЕООД – Проектантски услуги – proektroy.com
Адрес: гр. Варна, ул. “Цани Гинчев” №7, офис 2
Тел./Факс: 052 643 171
Моб.тел.: 0887 281 441; 0887 934 272; 0875 104 877
Е-mail: krmarinov@ abv.bg

Текст и изображения: proektroy.com

За автора