Салдо Плюс ЕООД – Счетоводни услуги София

ЗА НАС

ScreenHunter_40854 May. 17 06.40Ние Ви предлагаме професионалното счетоводство, от което се нуждае Вашия бизнес. За Вас работят специалисти с дългогодишен опит в областта на счетоводството и банковото дело.

При нас получавате качествено и бързо обслужване на атрактивни цени, спестявате време и средства. Документите Ви се обработват със съвременни и гъвкави софтуерни продукти.

За предлаганите от нас одиторски и правни услуги ползваме външни специалисти – доказани професионалисти в своята област.

С нас Вие получавате ежедневни консултации и съвети по всички въпроси, касаещи счетоводното и правното обслужване на Вашия бизнес.

СЧЕТОВОДСТВО

1.Абонаментно счетоводно обслужване

Изготвяне на индивидуална счетоводна политика.
Създаване на индивидуален сметкоплан , съобразен със счетоводните стандарти и дейността на фирмата.
Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи на дружеството.
Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
Съставяне на вторични счетоводни документи.
Изготвяне на справки и отчети и представянето им в ТД на НАП , НСИ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата.
Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП.
Следене на складови наличности.
Следене на вземания/задължения по клиенти и доставчици.
Осчетоводяване на извлечения от банкова/и сметка/и в лева и чужда валута.
Ежемесечни консултации (1/2 часа) , свързани с дейността на фирмата и промените в данъчното законодателство.
Осчетоводяване на работните заплати и разчетите по осигурителни и данъчни задължения.
Регистрация на фискални устройства в ТД на НАП.
Осчетоводяване на командировки в страната и в чужбина.
Изготвяне на справки и отчети към определен период по искане на клиента*
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП*
Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър*
Допълнителни счетоводни консултации, свързани със специфични сделки и операции*
Издаване на удостоверение за липса на задължения от ТД на НАП*
Издаване на копие на документ от ТД на НАП*
Издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговския Регистър*
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.*
Изготвяне и подаване на декларация по Чл.50 от ЗДДФЛ на физическо лице – съдружник в ТД*
Съдействие при данъчни проверки и ревизии*
Данъчна защита при обжалване на ревизионни актове*
Съдействие при одиторска заверка на Годишен Финансов Отчет*
Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни отчети за получени/предоставени заеми от/на чуждестранни лица*
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО*
Изготвяне и подаване в Инспекция по труда на декларации по ЗБУТ*
Изготвяне и подаване в Комисия за защита на личните данни на декларация по ЗЗЛД.*
Регистрация по ЗДДС*
Осчетоводяване на документи на място в офиса на клиента*
Ежемесечно събиране на документи от офис/обект на клиента*
Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.
2. Еднократно счетоводно обслужване – за клиенти без сключен договор за текущо счетоводно отчитане.

Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.1 за самоосигуряващите се лица.
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.6 за самоосигуряващите се лица.
Изготвяне на платежни нареждания и превод на дължими данъци и осигурителни вноски.
Оформяне и заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ.

ПРАВНИ УСЛУГИ

Регистрация на нови фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н
Пререгистрация на съществуващи ЕТ и Търговски Дружества
Вписване на обстоятелства – смяна на седалище, управител и др.
Изкупуване на ЕТ, прехвърляне на дялове и др.
Обжалване на ревизионни актове
Изготвяне на договори, нотариални покани и др.документи
Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Агенция по Вписванията
Трудово – правни консултации
Други правни услуги

ТРЗ УСЛУГИ

Изготвяне на ведомости за заплати
Изготвяне на декларация 1 и подаването и в ТД на НАП
Изготвяне на декларация 6 и подаването и в ТД на НАП
Изготвяне на платежни нареждания за превод на осигурителни вноски и данъци
Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
Подаване в ТД на НАП на уведомления по Чл.62 от КТ
Обработване и подаване на болнични листове в ТП на НОИ
Издаване на служебни бележки за осигурителен доход
Издаване на служебни бележки при напускане
Оформяне на трудови и осигурителни книжки
Изготвяне на документи за пенсиониране
Заверка на осигурителни книжки*
Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.

КОНТАКТИ

Салдо Плюс ЕООД – Счетоводни услуги София – saldoplus.biz
Адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 136
Моб.тел.: 0898 517 531
Е-mail: saldo_tax@ abv.bg

Текст и изображения: saldoplus.biz

За автора