Счетоводна къща Акаунтинг Адвайзърс

ЗА НАС

ScreenHunter_15113 Apr. 17 07.02Акаунтинг Адвайзърс e създадена от екип специалисти с дългогодишен стаж и доказан опит в областта на счетоводните услуги и финансовите консултации.

Работим с избрани клиенти, сред които местни и чуждестранни компании, консултираме физически лица и такива упражняващи свободни професии.

Държим на високия професионализъм в работата си, чрез прилагането на добри практики, съобразени със счетоводните стандарти и спецификата в дейността на всеки наш клиент. Предлагаме изрядно администриране и навременна информация за промените в данъчното законодателство, стриктно съблюдаваме спазването на нормативната база.

Клиентите ни получават навременна и надеждна информация за финансовото състояние на бизнеса си, както и насока за повишаване на ефективността и оптимизиране на стопанската си дейност.

Акаунтинг Адвайзърс поставя на първо място работата на принципа на превантивност, чрез предварителен и систематичен анализ на документацията, в допълнение гарантира качеството на своите услуги чрез изградена надеждна система за последващ контрол.

Базираме работата си на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на организацията ни:
• насоченост към клиента;
• лидерство;
• приобщаване на хората, работещи в нея;
• процесен подход;
• системен подход за управление;
• непрекъснато подобряване на качеството на предоставяните услуги;
• вземане на решение, основано на факти;
• взаимноизгодни отношения с клиентите.

УСЛУГИ
  • Абонаментни услуги
  • Допълнителни услуги
  • За физически лица
  • Регистрации
ПАРТНЬОРИ

Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България
Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България е професионално сдружение с нестопанска цел, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията има следните цели:

• да подкрепя и развива професионалната квалификация на своите членове, чрез предоставяне на информация, публикации, курсове и последващо обучение;
• да работи за утвърждаването и прилагането на международно приети и признати добри практики в областта на финансовия анализ, инвестициите и управлението на активи;
• да осигурява възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между своите членове;
• да членува в и да си сътрудничи със сродни местни и международни организации и сдружения споделящи целите на Асоциацията.

Копула Кепитъл Адвайзърс ООДКопула Кепитъл Адвайзърс ООД
Копула Кепитъл Адвайзърс е консултантска компания, специализирана в проучване на капиталовите пазари, корпоративен анализ и консултиране в областта на финансирането по различни програми.

Услуги:

• Корпоративни финанси:
– Бизнес оценяване;
– M&A консултанции;
– Финансов анализ;
– Финансово реструктуриране.
• Мениджмънт консултиране:
– Корпоративни стратегии;
– Организационен дизайн;
– Бизнес планиране;
– Консултиране по Програми за финансиране;
– Финансови консултации;
– Проучване и анализ на капиталовите пазари.

КОНТАКТИ

Счетоводна къща Акаунтинг Адвайзърс – accounting-advisors.com
Адрес: гр. София, ул. Неразделни №2, ет.2
Тел.: 02 417 05 02
Моб.тел.: 0890 567 518; 0895 799 059
E-mail: info@accounting-advisors.com

Текст и изображения: accounting-advisors.com

За автора