Сдружение Глобално творчество

ЗА НАС

ScreenHunter_18420 May. 17 23.31Сдружение с нестопанска цел „Глобално творчество“ /на англ. Global Creativity Association/ е учредено с цел да съдейства за развитието на демократично гражданство, гражданското образование и утвърждаването на демократичните идеи и ценности; да обедини усилията на организации, граждани, творци, институции и местна власт на територията на РБългария за извършване на дейности по съхранение, разпространение, представяне и популяризиране на българската култура и изкуство, материалното и нематериално културно наследство в страната и чужбина; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на гражданите, особено на младежите, етническите общности, в частност ромските, както и възрастните хора, да работи с българските общности зад граница за запазване на културната им идентичност; да установява и развива връзки със сродни организации в страната и чужбина, да съдейства за децентрализация на културата.

МИСИЯ
Сдружението осъществява дейността си в обществена полза за:
1.Развитие на образованието, културата, социалните дейности и екологията.
2. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество.
3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на гражданите, особено на младежите, етническите общности, в частност ромските, както и възрастните хора.

КОНТАКТИ

Сдружение Глобално творчество
Адрес: гр. София
Моб.тел.: 0882 646 131
E-mail: globalcreativity@ mail.bg

За автора