„СК-13 Холд-инг” АД

ЗА НАС

skАкционерното дружество „СК-13 Холд-инг” АД е учредено на 17.06.1997г и през изминалите години се е наложило като коректен партньор в строителният сектор. Компанията е 100% частна собственост, като обединява вижданията, знанията, опита, ресурсите и мотивацията на своите акционери.

През изминалите години „СК-13 Холд-инг” АД посредством своите дъщерни дружества е изпълнил качествено и в срок значителен брой обекти в пътното и железопътното строителства в страната; градски комуникации в София – улици, трамвайни линии и обекти на метрополитена; канализации; напорни и безнапорни водопроводи; водно-електрически централи; пречиствателни станции и други съоръжения от местно и национално значение. Построени са множество жилищни кооперации, офис сгради, административни центрове, индустриални площадки, катедрала и болница.

Дружеството има опит в успешното изграждане и предаване в експлоатация на обекти, финансирани по програми на Европейския Съюз / ФАР и ИСПА / и Световната Банка.

„СК-13 Холд-инг” АД е сред учредителите на Камарата на строителите в България и е сертифициран за изпълнение строежи от I-ва до V-та група.

Политиката на холдинга е насочена към усъвършенстване системите за управление на качеството, за опазване на околната среда и към създаването на здравословни и безопасни условия на труд за своите служители и подизпълнители.
Дружеството притежава сертификати за внедрени системи за контрол на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

В „СК-13 Холд-инг” АД е разработена дългосрочна стратегия, в която са залегнали програми за динамичност и развитие на структури и дейности, за инвестиции в машини и обновяване на производствените мощности на холдинга, за повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите, за развойна и иновационна дейности.

Ние високо ценим приноса на нашите служители, без чиято лоялност и професионализъм, нямаше да е възможно днес да сме една от наложилите се фирми в строителния сектор в България.
Активното присъствие на дружеството на пазара и успешното му участие при реализацията на обекти в областта на инфраструктурното, хидротехническото, гражданското и промишлено строителство е нашият път към успеха в следващите години.

СК-13 Трансстрой

“СК-13 Трансстрой” АД е дъщерно дружество на ,,СК-13 Холд-инг” АД от 1998 г. насам. Фирмата е наследник на традициите на “Трансстрой”, създадена преди повече от 80 години.
„СК-13 Трансстрой „АД е водеща инфраструктурна компания в България с основен предмет на дейност:
• Проектиране , строителство, ремонт и текущо поддържане на конвенционални железопътни линии и гари, както и на тунели,мостове и съоръжения;
• Проектиране и изграждане на системи на електрификацията и осигурителните инсталации по релсов път;
• Проектиране и строителство на конструкции, релсов път, контактна релса и съоръжения в метрополитени;
• Строителство и ремонти на трамваен релсов път, контактна мрежа и пътна инфраструктура;
• Изграждане на инженерна инфраструктура, земни и отводнителни работи;
„СК-13 Трансстрой „АД е иновативна фирма и внедрява нови технологии, методи и материали в строителството:
– Проектиране и изграждане на безбаластови конструкции релсов път за метрополитени, тунели и мостове;
– Изграждане и укрепване на армо-насипи , укрепване с габиони и др.
– Усилване на носещата способност на стоманобетонни мостове с карбонови нишки и монтаж на противоземетръсни демпфери;
– Въвеждане на нови виброизолационни материали и технологии в релсовия път и в трамваи.
,,СК-13 Трансстрой” АД притежава богат опит в успешното изграждане на обекти,финансирани от държавни, общински, частни инвеститори от европейски програми. Изпълнява обектите си с високо качество и в кратки срокове, с което се налага като надежден партньор.
,,СК-13 Трансстрой” АД е вписано в Централен професионален регистър на строителя и притежава удостоверение за първа, втора, четвърта и пета група строежи. Членува в международната професионална организация ,,Европейска Асоциация на Строителите на Релсови Пътища”/EFRTC/.

Основни цели на ,,СК-13 Трансстрой ”АД са:

В областта на качеството на крайния продукт и мениджмънта
,,СК-13 Трансстрой” АД притежава от 15.12.2009г. ,,Сертификат за производствен контрол на стоманобетонови двублокови траверси”.
В ,,СК-13 Трансстрой” АД е разработена и функционира интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001, а политиката на дружеството е насочена към усъвършенстване на системата за управление на качеството чрез:
• Нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;
• Висок професионализъм в управлението на обектите;
• Влагане на качествени материали и услуги, съответстващи на европейски и национални стандарти и технически норми ;
• Обучаване и повишаване квалификацията на персонала;
В областта на безопасността и здравето:
• Непрекъснато подобряване на процесите и инфраструктурата,оказващи влияние върху безопасността на труда;
• Съответствие на състоянието на работните места, процеси и оборудване с изискванията на законодателството в Република България и водещи световни стандарти.
В областта на околната среда:
• Предотвратяване на замърсявания от дейностите на Дружеството и намаляване на негативното въздействие върху околната среда;
• Съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Република България.
Технически възможности и оборудване:
,,СК-13 Транстрой” АД притежава две производствени бази в гр.София-кв.Илиенци и в гр. Прник- товарна ж.п.гара, оборудвани за основната и специфична дейност на Дружеството с портални кранове за монтаж и демонтаж на звена , собствени ж.п.коловози с връзка с близките гари , складова техника и площ.
,,СК-13 Транстрой” АД има собствено пълно оборудване за строителни и ремонтни дейности в железопътното строителство и за изграждане на контактна мрежа -локомотиви серия 55, набор от кранове за разделно полагане на релсов път “Geismar”, машина за смяна на дълги релси тип МПР; пътепоставач кран “UK 25/18″, моторни платформи , релсоподбивна машина “Plasser” 07-16, тягови дрезини и влекачи, K- вагони, дрезини и автовишки за контактна мрежа, вагони с бетон бункери ,пълен набор от малка механизация за работи по релсов път, комплекти от технологично оборудване за алумино-термитно заваряване на релси ,автомобили, колесни товарачи, автокранове, електрически агрегати, заваръчни единици, хидравлични чукове, леки, товарни автомобили, бордови камиони и самосвали, геодезически инструменти и тотални станции и др.

Кадрово осигуряване
,,СК-13 Трансстрой” АД разполага с ръководни кадри, специалисти и изпълнителски инженерен персонал с висше специално образование, добре квалифицирани и със значителен производствен опит в строителството.
Работниците на специализирани машини и технологии притежават сертификати за работа с тях.
Таблица на съдържанието:
• ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ “СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:
• Обекти на НК „ЖИ”
• Обекти на “Метрополитен” ЕАД – София
• Обекти на Столична община – трамваен релсов път и съоръжения
• Обекти финансирани по ОП „ ТРАНСПОРТ „, „ ФАР „ и др
• Други обекти

СК-13 Пътстрой

“СК-13 Пътстрой” АД – гр. Перник е дъщерно дружество на ,,СК-13 Холд-инг” АД. Фирмата е създадена през 1993 година чрез преобразуването й от Пътно управление – Перник в “Пътстройкомплект”, а по късно в “СК-13 Пътстрой” АД. Предмета на дейност е: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали; научно – изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.

Дружеството е акредитирано от МРРБ и “Агенция пътна инфраструктура” като отговарящо на изискванията на ЕБВР и ЕИБ за работа по международни инфраструктурни проекти.

“СК – 13 Пътстрой” АД е член на Българска Браншова Камара “Пътища”, Камара на строителите в България, Българска Минна Камара и Асоциация на индустриалния капитал в България.

Дружеството е вписано в Централен професионален регистър на строителя и сертифициран за изпълнение строежи от I-ва до V-та група.

В дружеството е разработена, внедрена и функционира интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Чрез интегрираната системата за управление “СК – 13 Пътстрой” АД се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване на качеството на строителните дейности и обекти като цяло, при стриктното спазване на законовите разпоредби в Република България по отношение на дейността на организацията за предотвратяване вредни въздействия върху околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
І. Звено за качество.
Строителната лаборатория е акредитирана от Държавната комисия за извършване на лабораторни изпитвания на асфалтови смеси, земни работи, битуми и физикомеханични изпитвания на инертни материали. Същата е обезпечена с необходимите лабораторни уреди, отговарящи на изискванията на БДС, AASHTO, ASTM и BS.

ІІ. Звено за производство на инертни материали.
Находището за добив на инертни материали се намира на 3 км от с. Студена и на 27 км от гр. София и представлява доломитизиран варовик, отговарящ на изискванията на БДС за производство на всички класове бетони, както и на изискванията на БДС и AASHTO за производството висококачествени фракции за асфалтови смеси.

Технологичната система на преработката се осъществява от две трошачно-сортировъчни инсталации (ТСИ).

В началото на 2007 година се увеличи броя на видовете произвеждани фракции и се повиши качеството и количеството на добиваните инертни материали. В момента се произвеждат фракции за бетонови и асфалтобетонови смеси ( 0-4мм, 4-12,5мм, 12,5-20мм, 4-8мм, 8-12мм, 12-16мм, 16-20мм ) и фракции за пътна основа ( 0-50мм, 0-70мм, 0-100мм ). Капацитетните възможности на звеното са 500 000 м3 фракции и над 1 000 000 м3 взривена скална маса годишно.

ІІІ. Звено за производство на асфалтови смеси и каменно брашно.
Асфалтова база “Студена”.
Базата е разположена на територията на кариера “Студена” и разполага с асфалтосмесители SIM с производителност 120 тона на час и MARINI с производителност 200 тона на час, отговарящи на всички изисквания на техническите спецификации. Произвеждат се асфалтови смеси с полимерни добавки (сплитмастик), като се използват гранулирани и течни добавки. Обща производителност на Асфалтова база “Студена” – 320 тона на час.

Асфалтови бази “ Поцърненци” и „Видрица”.
На асфалтовата база „Поцърненци” е монтирана топкова мелница за производство на каменно брашно с производителност 4 тона на час. Произвежданото каменно брашно е с най-добри качества в Западна България и е изключително търсено от пътностроителните предприятия. Базите разполагат с асфалтосмесители тип ДС-117.

ІV.Звена за полагане на асфалтова смес.
Дружеството разполага с четири напълно оборудвани екипа за машинно полагане на асфалтова смес. Те са оборудвани с асфалтополагащи машини с електроника – три “DYNAPAC” и една “VOGELE” и са напълно окомплектовани с валяци, компресори, машини за разливане на емулсия и фугорезачки. В допълнение са асфалтови фрези „WIRTGEN” и “DYNAPAC” с ширина 500мм и 1000мм. В процеса на работа по текущи ремонти “СК-13 Пътстрой” формира до над 10 самостоятелни групи за полагане на асфалт.

V. Строителна група.
Организацията разполага с няколко пътностроителни групи. Те са квалифицирани да изпълняват строителството на земни и пътни работи и отводнителни съоръжения.

VІ. Геодезическа група.
Групата разполага с високо квалифицирани геодезисти с опит от над 10 години. Същата е оборудвана с прецизни нивелири – НА – 2000, позволяващи нивелации от І-ви клас и тотални станции.

VІІ. Пътностроителна механизация и автотранспорт.
Дружеството разполага със собствена пътностроителна механизация и автотранспорт, необходими за извършване на всички видове пътностроителни работи както следва:

Гумено-бандажни валяци, Автогрейдер „DRESSTA”, Автокран „TANKRAF”, Камиони, Влекачи, Мултифункционални багер-товарачи, Верижни багери „Komatsu LC350” и „Варински”, Булдозери, Лекотоварни и Пътнически микробуси и автомобили, както и специализирана малка механизация.

СК-13 Хидрострой

Акционерното дружество „СК-13 Хидрострой” е дъщерно дружество на „СК-13 Холдинг” учредено през 1999 година.

„СК-13 Хидрострой” е строително дружество, специализирано за инженерингова дейност в сферата на хидротехнически и инфраструктурни обекти от типа на: Пречиствателни станции за питейни и отпадни води, депа за твърди битови отпадъци, напорни и безнапорни водопроводи, канални колектори, помпени станции, водохващания, укрепвания на свлачища, корекции на реки, както и изграждане на водно-електрически централи.

Дружеството разполага с производствена база с открити и закрити складови площи и паркинги , ремонтна работилница със специализирани агрегати и спомагателни отделения, административни и битови помещения и собствена бензиностанция.

За обезпечаване на производственият процес на разположение е следната специализирана и общостроителна механизация:

Верижни багери („KOMASTSU PC210” , „KOMASTSU PC240”, „Варински”), Колесни и мултифункционални багер-товарачи, самосвали „MERCEDES 3535”, „MERCEDES 4141”, „КАМАЗ” и „КРАЗ”, Челни товарачи, Булдозер „CATERPILLAR D9H”, Влекачи “MERCEDES”, “TATRA” и „КРАЗ”, Цистерна, Лекотоварни и Пътнически микробуси и автомобили, както и специализирана малка механизация.

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал в областта на ВиК и общостроителни дейности, както и специалисти по хидротехнически съоръжения. Системно се провеждат обучения и се повишават уменията на ръководния състав и приложните специалисти.

„СК-13 Хидрострой” АД е вписано в Централен професионален регистър на строителя.

ГАЛЕРИЯ

Image (1)Image (2)Image (3)Image (4)Image (5)Image
КОНТАКТИ

„СК-13 Холд-инг” АД – sk13.com

Адрес: гр. София, ул.Клокотница №29
Тел.: 02 832 30 09
E-mail: rt_engineering@ abv.bg

Адрес: гр. Перник, ул. Софийско шосе 38
Тел.: 076 64 90 00
Факс: 076 64 90 10

Адрес: гр. София, ул. Петър Панайотов №22
Тел.: 02 938 60 40
Факс: 02 938 80 87

Адрес: село Гара Орешец

Текст и изображения: sk13.com

За автора