“Софийска стокова борса” АД

ЗА НАС
logo-ssbСофийска стокова борса АД (Sofia Commodity Exchange) – първия и най-голям организиран, концентриран и бързоликвиден борсов пазар в България. Тук, ползувайки се от традиционните за борсовата търговия гаранции и улеснения, Вие можете да осъществите бърза и сигурна покупка или продажба на големи количества стоки с фиксиран произход и доказано качество на истински равновесни пазарни цени. ССБ АД предоставя най-добрите в страната условия за активна търговия на едро – осигурява глобален пазар за бизнесмените, гарантира равновестни цени за търговците, улеснява снабдяването на производителите с необходимите им суровини и материали.
navy_backСофийска Стокова Борса АД няма ваканционен период, както нямат почивен ден търговците и бизнесмените, които тя обслужва. Правилата и процедурите на откритата дискусия между продавачи и купувачи осигуряват една публична, прозрачна, открита, цивилизована и честна търговия.

Офертите за спот пазара на ССБ АД се приемат в Секретариата на борсата до 13.30 часа всеки вторник. Както предварителното подаване на офертите, така и тяхното търгуване на сесиите на ССБ АД се реализира от правоспособни борсови посредници – брокери, търгуващи по поръчка и за сметка на своите клиенти.

Брокерите са много добре подготвени професионалисти, познаващи не само борсовите правила и механизми на тържищната търговия, но и пазарната конюнктура за търгуваните стоки. Критерий за тяхната работа е бързото осигуряване на качествени услуги и максимални изгоди за своите клиенти, тъй като от това зависи и собственото им заплащане.

Резултатите от вече проведените сесии и котировките на цените на интересуващите Ви стоки можете да намерите: в ИНТЕРНЕТ, чрез информационната система “Телевест” и периодичния печат.

Hе забравяйте за специфичните предимства и гаранции, които Ви осигурява боросовата търговия чрез Софийска Стокова Борса:

● без некоректни и излишни посредници Вие ще намерите платежоспособен купувач;
● стоките, които Вие ще закупите са с гаранции за произхода и качеството си;
● сделките Ви ще бъдат сключвани винаги само при предварително посочена от Вас цена, с реална възможност за “подобряването” й на борсовата сесия;
● имате изключителен шанс за бърза реализация и постигане на благоприятен за Вас резултат, поради съсредоточаването на голям брой потенциални клиенти на ССБ;
● комисионната за борсата е изключително ниска и се плаща само след реализиране на сделка – 0.15% от нейната стойност за зърно и 0.20% за останалите стоки.

Нормативна база

●   Правила за устройство и дейност
●   Условия за членство
●   Структура
●   Тарифа за борсовите такси и услуги
●   Борсов арбитраж
●   Закон за Стоковите Борси и Тържищата

ПАЗАРИ

Пазари:

●   Срочен пазар – Единствено Софийска Стокова Борса АД предлага в България възможността да се търгува зърно фючърсно. Утвърдени са 7 стандартни контракта, които се търгуват всяка сряда и четвъртък от 14.00 часа и всеки петък от 10.00 часа.
●   Спот пазар – На спот пазара се търгуват ясно спесифицирани и еднозначно окачествени налични стоки, отговарящи на определени стандартни изисквания, но неприсъстващи физически на борсата.

Оферти:
●   Хранителни стоки
●   Нехранителни стоки

Протоколи:
●   Хранителни стоки
●   Нехранителни стоки
●   Зърно

Отчети:
●   Годишен отчет
●   Графичен анализ на цените
●   Седмичен обзор

ЧЛЕНСТВО
Член на борсата може да бъде всяко лице, имащо качеството на търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон, включително търговските дружества независимо от наличието и размера на чуждестранното участие в тях. Всеки акционер, който притежава акции в размер на 1% от капитала на борсата може да бъде пълен член на борсата. Независимо от начина на придобиване на членство, никой борсов член не може да има повече от едно членство на отделен борсов кръг.

Членовете на борсата са пълни или постоянни.

Пълни са членовете, придобили правото на участие във всички борсови кръгове.

Постоянни са членовете, придобили правото на участие в определен борсов кръг.

Въз основа на вписването в регистъра борсовият член получава идентификационен членски номер и му се издава удостоверение за членство.

Лицето, което желае да бъде прието за член на борсата, е длъжно да представи следните документи:

1. молба и регистрационна форма по образец;
2. заверено копие от съдебното решение за вписването му в съответния търговски регистър;
3. копие от регистрацията му в Българската търговско- промишлена палата, ако има такава;
4. референция от обслужващата го търговска банка;
5. референция от трима членове на борсата, имащи членски стаж повече от три години.
6. декларация за липсата на пречките за членство, съгласно Правилника на ССБ.
7. декларация, че е запознат с Правилника на ССБ и ще го спазва неотклонно и безусловно при осъществяване на борсовата търговия.

В едномесечен срок от подаването на документите Комисията за членството разглежда кандидатурата на съответното лице и се произнася с писмено мнение за приемане или неприемане на кандидата

Всеки член на борсата има право:

1. да участвува в общите събрания на борсовите кръгове, в които членува;
2. да избира и да бъде избиран в другите органи на борсовите кръгове, в които членува;
3. да прави предложения за развитието и усъвършенствуването на борсовата търговия и на организацията на борсата;
4. да прави мотивирани искания за налагане на санкции и за временно или окончателно отстраняване на членове;
5. да участвува на сесиите на борсовите кръгове, в които членува, и да сключва борсови сделки за своя сметка или за сметка на клиентите си чрез правоспособни брокери.

Всеки член на борсата е длъжен:

1. да изпълнява решенията на ръководните органи.
2. да съдействува за осъществяване на целите на борсата;
3. да осъществява борсовата търговия при пълно и безусловно спазване на изискванията на Правилника на ССБ;
4. да урежда своевременно всички свои задължения към борсата, Клиринговата система и останалите борсови членове.

Тарифа за борсовите такси и услуги заплащани на Софийска Стокова Борса АД

КОНТАКТИ
“Софийска стокова борса” АД – sce-bg.com
Адрес: гр. София, пл.”България” 1, НДК
Тел.: 02 952 62 12, 02 952 62 25, 02 952 62 03, 02 492 38 40
Факс: 02 952 62 32, 02 986 20 35
Е-mail: sce@ sce-bg.com


Вижте по-голяма карта

За автора