Стройстил – Стоянов ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_39733 Apr. 25 19.52На основание чл. 119 от ГПК във връзка с Търговския закон с решение на Бургаския Окръжен съд е вписано в регистъра на търговските дружества с булстат 202229050 дружество с ограничена отговорност с фирма Стройстил- Стоянов ЕООД през 2012г. представлявано от Стоян Ангелов Стоянов със седалище гр. Айтос Община Айтос, адрес на управление гр.Айтос ул. Лозенград №1.

Ефективно използване на наличните материали, човешки и финансови ресурси съобразно нуждите и потребностите на заинтерисованите страни.

Прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел намаляване на негодните материали.Стриктно спазване сроковете за предаване на обектите и за изработка на изделията.

Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството с оглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съотвествие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.

ДЕЙНОСТ

- Строителство на сгради и съоражения;
– Строителни ремонти;
– Покриви и хидроизолации, топлоизолации;
– Довършителни работи, подръжка и текущи ремонти;
– Реконструкция на училища и детски градини;
– Административни сгради;
– Изграждане на улични канализации и водопроводи, вътрешни ВиК мрежи;
– Подръжка и ремонт на улични и тротоарни настилки;
– Реконструкция и благоустрояване на жилищни квартали и площади.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_39728 Apr. 25 19.42ScreenHunter_39729 Apr. 25 19.42ScreenHunter_39730 Apr. 25 19.42ScreenHunter_39731 Apr. 25 19.42
КОНТАКТИ

Стройстил – Стоянов ЕООД
Адрес: гр. Айтос, ул. Лозенград 1
Моб.тел.: 0888 927 975
E-mail: stroistil_eood@ abv.bg

За автора