Търговско-промишлена палата – Враца

ЗА НАС
logo-cci-vratsa
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата.
Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ СА :

 • ДА подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
 • ДА стимулираме експорта
 • ДА насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари
 • ДА работим за повишаване на фирмената култура и конкурентноспособността на местните фирми
 • ДА съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
 • ДА запознаваме местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на нашите членове
 • ДА насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
 • ДА подпомагаме местното Бюро по трудова заетост и да съдействаме за намаляване на безработицата в региона

Търговско-промишлена палата – Враца се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Ние работим в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 1000 стопански субекта на територията на Врачанския регион, независимо от формата на собственост.

УСЛУГИ

Вписване в Търговския регистър на БТПП на фирми (ЕТ, ООД, АД, СД), търговски представителства на чуждестранни лица; договори за търговски представителства; договори за граждански дружества; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация.

Поддържане и актуализация на вписаните данни, относно статута на търговците

Изготвяне на референции и предоставяне на информация за:

 • статута на български търговци (обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър);
 • регистрирани търговци по браншове, с чуждестранно участие – по страни, по седалище (регион) и др.;
 • регистрирани търговски представителства на чуждестранни лица; фирми, обявявани в несъстоятелност или в производство по ликвидация;
 • потвърждаване на актуално състояние регистрирацията към определена дата;
 • за финансовото състояние на български търговци, изготвени на база представени в БТПП счетоводни отчети, в съответствие с чл. 40, ал. 5, във връзка с чл. 50 от Закона за счетоводството;
 • потвърждаване верността на заверени в БТПП сертификати за произход на стоки и експортни фактури, по писмено искане от страна на фирма-износител, получател, митнически и други органи.

Издаване и заверка на външнотърговски документи

 • сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;
 • сертификати за произход на стоки;
 • експортни фактури;
 • заверка на подпис върху декларации, пълномощни, договори, ценови листи и др.
 • заверка на покани декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България;
 • други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен.

Издаване на сертификат за форсмажор (БТПП)

Издаване и гарантиране на АТА карнет (БТПП)

Съдействие за доброволно (извънарбитражно) уреждане на спорове между български и чуждестранни търговци, по повод сключени търговски договори

БЮРО ИНФОБИЗНЕС

 • Информация върху различни въпроси, засягащи вашия бизнес
 • Статистическа и адресна информация за фирми
 • Оферти и запитвания (търси/предлага)
 • Достъп до различни бази данни
 • Седмичен информационен бюлетин Инфобизнес на БТПП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР

 • бизнес срещи
 • бизнес делегации у нас и в чужбина
 • фирмени борси
 • участие в международни панаири и изложби
 • фирмени презентации и профили
 • участие в международни проекти
 • квалификационни семинари и курсове
 • маркетингови проучвания
 • улесняване и подпомагане на фирмените контакти
 • организиране на семинари и дискусионни кръгли маси по актуални въпроси

БЮРО КОНСУЛТАЦИИ

Осигурява устни и писмени консултации върху различни въпроси, отнасящи се до вашия бизнес

 • данъчно законодателство
 • счетоводство
 • митнически процедури
 • финансови, банкови и всякакъв друг вид консултации, свързани с външнотърговския режим на страната
 • участие в търгове и програми на ЕС
 • регистриране и стартиране на фирма
 • бизнес планове
 • маркетингови планове

ГЛОБАЛНИ СТАНДАРТИ GS1

GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Официален представител на България в GS1 e Българската търговско-промишлена Палата. Дейностите по въвеждане, развитие и контрола по приложението на стандартите GS1 на национално ниво се изпълняват от GS1 България, със статут на Съвет към БТПП.

БЮРО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 • Писмени преводи и легализация на лични документи: документи издадени от общината (удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за идентичност на имената и др.), дипломи, служебни бележки, препоръки, свидетелства и др.
 • Писмени преводи на фирмени документи: съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчни удостоверения и др.
 • Писмени преводи на специализирани текстове (икономически, юридически, медицински, технически и др.)
 • Устни преводи

БИБЛИОТЕКА

Търговско-промишлена палата и ЕЕН Враца разполагат с богат набор от бизнес каталози на Български и чуждестранни фирми, телефонни указатели, материали за панаири и изложби, Митнически тарифи на България и на страните от Европейския Съюз, Държавен вестник на България, Държавен вестник на Европейската общност (на английски език), богата литература относно въпроси, засягащи Европейския съюз. Печатни издания на ТПП и ЕЕН Враца.

АРБИТРАЖЕН СЪД

Можетете да поискате разглеждане и разрешаване на международни арбитражни въпроси, както и спорове между Български фирми.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Европейският информационен и иновационен център във Враца е част от мрежата на Европейската комисия за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа. Центърът обслужва фирми от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.

Мрежата Enterprise Europe Network стартира в началото на 2008 година като инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.
Enterprise Europe Network е най-голямата информационна и консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, но и в света. Тя насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите. Мрежата осигурява подкрепа и услуги за малките и средни предприятия (МСП), особено в ранните стадии на развитието им, за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си капацитет. МСП са насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Подобрява се сътрудничеството с клъстерите, свързани с иновации и се осъществяват редица регионални инициативи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии помага на МСП да се противопоставят на глобалната конкуренция.
Enterprise Europe Network обединява ресурсите и капацитета на съществуващите до края на 2007 година Европейски Информационни Центрове (370 на брой, сред които беше и Евро Инфо Центърът във Враца) и Европейските Иновационни Центрове (71 центъра).
Мрежата обединява над 600 организации, включително търговски палати, регионални агенции за развитие, университетски технологични центрове и др. В мрежата работят повече от 6 000 висококвалифицирани експерти. Центровете на мрежата действат в над 60 държави /включително 28 членки на ЕС, страни кандидатки – Сърбия, Македония, Албания, Турция и др., членовете на Европейското икономическо пространство и други страни като Армения, Израел и Швейцария/.
Европейският информационен и иновационен център във Враца:

 • предоставя консултации, помощ и подкрепа на фирми по въпроси, свързани с ЕС, интернационализация на бизнеса, технологичен трансфер и иновации, международни изследователски дейности, достъп до финансиране, бизнес и технологични прегледи, въпроси, свързани с интелектуалната собственост,  законодателство на ЕС, сертифициране и стандартизация, енергийна ефективност, зелени иновации, въпроси, свързани с климата и околната среда, сътрудничество с клъстери и други;
 • предоставя услуги и консултации за програма Хоризонт 2020 – Инструмент за подпомагане на МСП;
 • организира събития по теми, важни за МСП в региона;
 • организира двустранни бизнес срещи и мисии в страната и чужбина за фирми от различни сектори;
 • създава фирмени профили за намиране на бизнес партньори в чужбина;
 • насърчава клиентите си да участват в публични консултации;
 • издава ежемесечни бюлетини, предоставящи възможности за бизнес и технологично сътрудничество.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО-ВРАЦА
Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско-промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. EUROPE DIRECT е информационна служба, която подпомага гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Тя предоставя информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като граждани на Европейския съюз и как да ги използвате. Службата може да ви предложи отговори на общи въпроси, а ако Вие имате конкретен и специфичен въпрос, може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местни ниво.

е-mail : eudirect-vratsa@online.bg
Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg

 

ЧЛЕНСТВО

Членуването в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на ТПП Враца, членовете в Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти. Преки членове на Палатата могат да бъдат: физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред; фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на Палатата; физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина – изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните целите и задачи.

Асоциирани членове са действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър.

Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Лицата, които желаят да станат членове на Палатата, подават писмена молба до Управителния съвет, пристружена с регистрационна форма.

ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ТПП ВРАЦА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

 • Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail)
 • Предоставяне на изданията на ЕЕН
 • Информация за семинари и събития на Палатата
 • Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор
 • Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация
 • Консултации по стандартите ЕАН
 • Ползване информационните услуги на ЕЕН
 • Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата
 • Предоставяне на 5 адреси на чуждестранни фирми
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната
 • Ползване на библиотеката на ТПП (читалня, библиотечен фонд и ИНТЕРНЕТ бази)
 • Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за български производители и
 • търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
 • Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за чуждестранни производители и търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
 • Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране
 • Информация за търгове
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (1 път годишно, за не повече от 3 фирми, чрез съдействие на чуждестранна ТПП).
 • Покана за участие в семинари, обучения, борси и др.
НЦПО

НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца

Националният Център за Професионално Обучение в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България (НЦПО)

e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет и разполагащ с клонова мрежа в цялата страна. НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца е регистриран в Окръжен съд Враца фирмено дело № 349/12.07.2002 г. От 2005 год. е член на Сдружение “Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение в България”.

Предизвикателствата в дейността на НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца са свързани с професионалното обучение, ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение; с обучението на мениджърите за управление на проекти и усвояване на структурните фондове; повишаване на квалификацията на заетите за постигане на по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда; преквалификация на безработните и активно взаимодействие с бюрата по труда.

Проведени обучения за придобиване специалност “Работник в шевната промишленост” и “Дизайнер” по проект “Адекватно професионално обучение – гаранция за заетост и устойчивост”

Проведени обучения за придобиване на професионална квалификация от безработни по следните професии: ” Посредник в митническата дейност”, “Счетоводство и автоматизация на счетоводната отчетност в МСП “, “Оператори на компютри”.

Проведени обучения по заявки на работодатели: Банка ДСК АД, клон Враца – професията “Валутен касиер”; “Сирена Стил” ООД – професии “Шивач готово изделие” и “Оператор на шевни машини”; “Eнемона” АД, гр. Козлодуй – обучение на ръководни кадри на тема: “Competitive Intelligence: Принципи, инструменти и техники” ; БТК , клонове във Враца и Плевен – обучение по “Бизнес планиране” по специално разработена програма .

Други обучителни курсове и семинари: семинар “Умението да водим делови преговори”; консултации по маркетинг и финанси при представяне на разработен бизнес-план; тридневен обучителен курс за “Координатор по безопасност и здраве при работа в строителство”

В процеса на подготовката и провеждането на обучението НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца се ръководи от “Минимални стандарти в НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца” и Етичния Кодекс на НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца.

НЦПО в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България – клон Враца притежава Лицензия № 200212019 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

АКТУАЛНО!

Организираме курсове по компютърна грамотност:

 1. Компютърна грамотност – Първа степен на квалификация – 120 часа

Модули:

 1. Компютърна система – хардуер и софтуер – 10 часа
 2. Microsoft Windows – 10 часа
 3. Microsoft Word – 45 часа
 4. Microsoft Excel – 35 часа
 5. Понятие и работа с Internet – 20 часа
 1. Компютърни мрежи. Работа в Интернет – 50 часа

Модули:

 1. Компютърни мрежи – 10 часа
 2. Интернет – 10 часа
 3. Потребители и достъп до ресурси – 10 часа
 4. Електронна комуникация – 20 часа

 

III. Компютърна грамотност – Втора степен на квалификация – 180 часа

Модули:

 1. Компютърна система – хардуер и софтуер – 10 часа
 2. Microsoft Windows – 10 часа
 3. Компютърна графика – 10 часа
 4. Microsoft Word /разширено/– 40часа
 5. Microsoft Excel /разширено/ – 30 часа
 6. Microsoft Power Point – 40 часа
 7. Полезни програми за офиса / WinRar, SA Dictionary, Adobe Acrobat Reader, антивирусни програми и др./ – 20 часа
 8. Компютърни мрежи и Интернет – 20 часа

 

Срок за набиране на участници – постоянен. Минимален брой в група – 10 човека

За справки и записвания тел: 092 660271, 660273

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA009
КОНТАКТИ
Търговско-промишлена палата – Враца – cci-vratsa.org
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 24
Тел.: 092 660 273, 092 660 271
Факс: 092 626 308
E-mail: cci-vr@ online.bg

Текст и изображения: cci-vratsa.org

За автора