Телеконтрол 99 – Строителен надзор

ЗА НАС

ScreenHunter_4436 Jun. 13 13.54Фирма “Телеконтрол 99″ е създадена през август 1999 година с предмет на дейност:

  • упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради;
  • строежи с обществено предназначение;
  • строежи с производствено предназначение;
  • в това число и на телекомуникационни мрежи и съоръжения, смяна предназначението им и други.

Фирмата работи с широк кръг високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качиство на извършените услуги.

При осъществяване на консултантска дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлотационни и контролни органи.

Фирма “Телеконтрол 99″ членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти / БААИК/.

КОНСУЛТАЦИИ

По проблемите на ЗУТ
По проблемите на издаване Разрешение за ползване
По правни проблеми на строителството

НАДЗОР СТРОИТЕЛСТВО

Законосъобразно започване на строежа;
Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
Опазване на околната среда;
Недопускане увреждането та трети лица и имоти впоследствие на строителството;
Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване

НАДЗОР ПРОЕКТИРАНЕ

Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация, съгласно чл. 142, ал.2, ал.4, ал.5, ал.6 във връзка с чл. 143, ал.1, т.1 от ЗУТ

Съгласуване на проектната документация с експотационните контролни органи и получаване на “Разрешение за строеж”.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4431 Jun. 13 13.54ScreenHunter_4432 Jun. 13 13.54
КОНТАКТИ

“Телеконтрол 99″ – telekontrol.com
Адрес: гр. София ул. Българска морава 104
Тел./факс: 02 980 16 14; 02 980 24 50
E-mail: telekontrol@ nove.bg

Текст и изображения: telekontrol.com

За автора