ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ХАСКОВО

ЗА НАС

ScreenHunter_28166 Sep. 02 06.04Териториалната организация на научно-техническите съюзи Хасково е сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, образовението, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот на страната.
Нашата организация се занимава с организиране и участие в провеждането на научно-технически конференции, семинари, кръгли маси. Усилията ни са насочени също така в квалификационна и преквалификационна дейност, организирае на курсове, школи и научно-технически прояви.
Членуването в ТО на НТС Хасково е доброволно, като членовете биват индивидуални и колективни. Индивидуалните членове на ТО на НТС-Хасково са дееспособни физически лица – инженери, икономисти, техници, учени и други специалисти, които приемат устава на сдружението и внасят членски внос в размер, определен от Управителния съвет на сдружението.
Колективните членове са юридически лица, които приемат устава, проявяват интерес към дейността на сдружението и внасят по договореност колективен членски внос.

МАТЕРИАЛНА БАЗА
Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Хасково разполага с богата материална база, с необходимите технически средства – зали, учебни кабинети, офиси, част от които се отдават под наем. Това са места, където може да организирате своите събрания, конференции, семинари, кръгли маси.
На ваше разположение са:
-Кинозала
-Пленарна зала
-Конферентна зала
-Заседателна зала
-кабинет №1
-Учебен кабинет №2
-кабинет №3
-Учебен кабинет №5

ЦПО

Към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Хасково, функционира Център за професионално образование, който е лицензиранзиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /Лицензия № 200912745 / 15.04.2009 год., издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение и решение с протокол № 06/15.04.2009 год/.
Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Хасково е лицензиран доставчик на услуги от Агенцията по заетостта. Организираме и провеждаме напълно безплатни обучения за професионална квалификация и ключови компетентности по схема „АЗ МОГА” и нейното продължение „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”.

КОНТАКТИ

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ХАСКОВО
Адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” 3
Тел.: 038 665 422
Факс: 038 661 080
E-mail: ntshs@ abv.bg

За автора